ภาษาประจำวัน

Judeo-Spanish [lad]

จำนวนผู้พูด:
200.000
จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo:
4
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
49
คำที่รอการออกเสียง:
37
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม