ภาษาประจำวัน

ภาษาอินุกติตุต [iu]

จำนวนผู้พูด:
36.000
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
25
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
97
คำที่รอการออกเสียง:
332
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม