หมวดหมู่:

Oxford 3000

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงOxford 3000

 • การออกเสียง : always always [en]
 • การออกเสียง : ancient ancient [en]
 • การออกเสียง : culture culture [en]
 • การออกเสียง : birthday birthday [en]
 • การออกเสียง : carrot carrot [en]
 • การออกเสียง : come come [en]
 • การออกเสียง : could could [en]
 • การออกเสียง : accident accident [en]
 • การออกเสียง : important important [en]
 • การออกเสียง : ball ball [en]
 • การออกเสียง : airport airport [en]
 • การออกเสียง : matter matter [en]
 • การออกเสียง : beach beach [en]
 • การออกเสียง : Candy Candy [en]
 • การออกเสียง : hospital hospital [en]
 • การออกเสียง : leg leg [en]
 • การออกเสียง : artificial artificial [en]
 • การออกเสียง : July July [en]
 • การออกเสียง : interview interview [en]
 • การออกเสียง : later later [en]
 • การออกเสียง : cough cough [en]
 • การออกเสียง : artist artist [en]
 • การออกเสียง : material material [en]
 • การออกเสียง : June June [en]
 • การออกเสียง : ear ear [en]
 • การออกเสียง : head head [en]
 • การออกเสียง : lake lake [en]
 • การออกเสียง : anxiety anxiety [en]
 • การออกเสียง : keyboard keyboard [en]
 • การออกเสียง : bitter bitter [en]
 • การออกเสียง : garbage garbage [en]
 • การออกเสียง : challenge challenge [en]
 • การออกเสียง : four four [en]
 • การออกเสียง : measure measure [en]
 • การออกเสียง : circle circle [en]
 • การออกเสียง : free free [en]
 • การออกเสียง : look look [en]
 • การออกเสียง : geography geography [en]
 • การออกเสียง : fun fun [en]
 • การออกเสียง : global global [en]
 • การออกเสียง : eye eye [en]
 • การออกเสียง : development development [en]
 • การออกเสียง : clever clever [en]
 • การออกเสียง : interpret interpret [en]
 • การออกเสียง : absolutely absolutely [en]
 • การออกเสียง : goodbye goodbye [en]
 • การออกเสียง : hundred hundred [en]
 • การออกเสียง : director director [en]
 • การออกเสียง : accent accent [en]
 • การออกเสียง : ambulance ambulance [en]
 • การออกเสียง : disaster disaster [en]
 • การออกเสียง : different different [en]
 • การออกเสียง : favourite favourite [en]
 • การออกเสียง : joke joke [en]
 • การออกเสียง : accept accept [en]
 • การออกเสียง : evening evening [en]
 • การออกเสียง : food food [en]
 • การออกเสียง : certain certain [en]
 • การออกเสียง : fan fan [en]
 • การออกเสียง : eight eight [en]
 • การออกเสียง : extraordinary extraordinary [en]
 • การออกเสียง : fruit fruit [en]
 • การออกเสียง : behind behind [en]
 • การออกเสียง : guide guide [en]
 • การออกเสียง : cheese cheese [en]
 • การออกเสียง : example example [en]
 • การออกเสียง : drink drink [en]
 • การออกเสียง : history history [en]
 • การออกเสียง : down down [en]
 • การออกเสียง : between between [en]
 • การออกเสียง : health health [en]
 • การออกเสียง : cupboard cupboard [en]
 • การออกเสียง : direct direct [en]
 • การออกเสียง : kitchen kitchen [en]
 • การออกเสียง : arm arm [de]
 • การออกเสียง : great great [en]
 • การออกเสียง : everything everything [en]
 • การออกเสียง : barrier barrier [en]
 • การออกเสียง : earn earn [en]
 • การออกเสียง : another another [en]
 • การออกเสียง : March March [en]
 • การออกเสียง : child child [en]
 • การออกเสียง : awful awful [en]
 • การออกเสียง : front front [en]
 • การออกเสียง : die die [en]
 • การออกเสียง : baby baby [en]
 • การออกเสียง : across across [en]
 • การออกเสียง : currently currently [en]
 • การออกเสียง : ceiling ceiling [en]
 • การออกเสียง : hurt hurt [en]
 • การออกเสียง : education education [en]
 • การออกเสียง : college college [en]
 • การออกเสียง : government government [en]
 • การออกเสียง : big big [en]
 • การออกเสียง : journalist journalist [en]
 • การออกเสียง : get get [en]
 • การออกเสียง : dead dead [en]
 • การออกเสียง : judge judge [en]
 • การออกเสียง : clock clock [en]
 • การออกเสียง : drop drop [en]