หมวดหมู่:

Oxford 3000

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงOxford 3000

 • การออกเสียง : letter letter [en]
 • การออกเสียง : eleven eleven [en]
 • การออกเสียง : major major [en]
 • การออกเสียง : mark mark [en]
 • การออกเสียง : cup cup [en]
 • การออกเสียง : lovely lovely [en]
 • การออกเสียง : error error [en]
 • การออกเสียง : lemon lemon [en]
 • การออกเสียง : dream dream [en]
 • การออกเสียง : enjoy enjoy [en]
 • การออกเสียง : face face [en]
 • การออกเสียง : find find [en]
 • การออกเสียง : five five [en]
 • การออกเสียง : bird bird [en]
 • การออกเสียง : him him [en]
 • การออกเสียง : hammer hammer [en]
 • การออกเสียง : biscuit biscuit [en]
 • การออกเสียง : crush crush [en]
 • การออกเสียง : door door [en]
 • การออกเสียง : funny funny [en]
 • การออกเสียง : green green [en]
 • การออกเสียง : current current [en]
 • การออกเสียง : ancient ancient [en]
 • การออกเสียง : headache headache [en]
 • การออกเสียง : always always [en]
 • การออกเสียง : come come [en]
 • การออกเสียง : magic magic [en]
 • การออกเสียง : Candy Candy [en]
 • การออกเสียง : culture culture [en]
 • การออกเสียง : accident accident [en]
 • การออกเสียง : cake cake [en]
 • การออกเสียง : carrot carrot [en]
 • การออกเสียง : artificial artificial [en]
 • การออกเสียง : leg leg [en]
 • การออกเสียง : birthday birthday [en]
 • การออกเสียง : ball ball [en]
 • การออกเสียง : matter matter [en]
 • การออกเสียง : beach beach [en]
 • การออกเสียง : law law [en]
 • การออกเสียง : airport airport [en]
 • การออกเสียง : could could [en]
 • การออกเสียง : keyboard keyboard [en]
 • การออกเสียง : material material [de]
 • การออกเสียง : garbage garbage [en]
 • การออกเสียง : early early [en]
 • การออกเสียง : July July [en]
 • การออกเสียง : hospital hospital [en]
 • การออกเสียง : bitter bitter [en]
 • การออกเสียง : challenge challenge [en]
 • การออกเสียง : interview interview [en]
 • การออกเสียง : free free [en]
 • การออกเสียง : artist artist [en]
 • การออกเสียง : global global [en]
 • การออกเสียง : lake lake [en]
 • การออกเสียง : fun fun [en]
 • การออกเสียง : later later [en]
 • การออกเสียง : interpret interpret [en]
 • การออกเสียง : June June [en]
 • การออกเสียง : four four [en]
 • การออกเสียง : geography geography [en]
 • การออกเสียง : important important [en]
 • การออกเสียง : disaster disaster [en]
 • การออกเสียง : joke joke [en]
 • การออกเสียง : above above [en]
 • การออกเสียง : hundred hundred [en]
 • การออกเสียง : clever clever [en]
 • การออกเสียง : look look [en]
 • การออกเสียง : head head [en]
 • การออกเสียง : measure measure [en]
 • การออกเสียง : certainly certainly [en]
 • การออกเสียง : accent accent [en]
 • การออกเสียง : anxiety anxiety [en]
 • การออกเสียง : fan fan [en]
 • การออกเสียง : director director [en]
 • การออกเสียง : development development [en]
 • การออกเสียง : goodbye goodbye [en]
 • การออกเสียง : barrier barrier [en]
 • การออกเสียง : also also [en]
 • การออกเสียง : food food [en]
 • การออกเสียง : ambulance ambulance [en]
 • การออกเสียง : different different [en]
 • การออกเสียง : ear ear [en]
 • การออกเสียง : evening evening [en]
 • การออกเสียง : absolutely absolutely [en]
 • การออกเสียง : cheese cheese [en]
 • การออกเสียง : example example [en]
 • การออกเสียง : environment environment [en]
 • การออกเสียง : eight eight [en]
 • การออกเสียง : cough cough [en]
 • การออกเสียง : drink drink [en]
 • การออกเสียง : earn earn [en]
 • การออกเสียง : extraordinary extraordinary [en]
 • การออกเสียง : between between [en]
 • การออกเสียง : eye eye [en]
 • การออกเสียง : down down [en]
 • การออกเสียง : history history [en]
 • การออกเสียง : front front [en]
 • การออกเสียง : drop drop [en]
 • การออกเสียง : hear hear [en]
 • การออกเสียง : college college [en]