หมวดหมู่:

Oxford 3000

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงOxford 3000

 • การออกเสียง : fellow fellow [en]
 • การออกเสียง : calculation calculation [en]
 • การออกเสียง : expose expose [en]
 • การออกเสียง : entertainer entertainer [en]
 • การออกเสียง : benefit benefit [en]
 • การออกเสียง : helpful helpful [en]
 • การออกเสียง : disappear disappear [en]
 • การออกเสียง : attempt attempt [en]
 • การออกเสียง : crown crown [en]
 • การออกเสียง : industrial industrial [en]
 • การออกเสียง : inch inch [en]
 • การออกเสียง : Hurry up Hurry up [en]
 • การออกเสียง : extension extension [en]
 • การออกเสียง : gain gain [en]
 • การออกเสียง : make-up make-up [en]
 • การออกเสียง : divorced divorced [en]
 • การออกเสียง : flame flame [en]
 • การออกเสียง : glove glove [en]
 • การออกเสียง : desperately desperately [en]
 • การออกเสียง : belief belief [en]
 • การออกเสียง : flu flu [en]
 • การออกเสียง : e.g. e.g. [en]
 • การออกเสียง : based based [en]
 • การออกเสียง : income income [en]
 • การออกเสียง : lecture lecture [en]
 • การออกเสียง : grammar grammar [en]
 • การออกเสียง : gallon gallon [en]
 • การออกเสียง : genuinely genuinely [en]
 • การออกเสียง : fighting fighting [en]
 • การออกเสียง : feed feed [en]
 • การออกเสียง : host host [en]
 • การออกเสียง : spend spend [en]
 • การออกเสียง : campaign campaign [en]
 • การออกเสียง : admiration admiration [en]
 • การออกเสียง : dramatic dramatic [en]
 • การออกเสียง : announce announce [en]
 • การออกเสียง : i.e. i.e. [en]
 • การออกเสียง : apart apart [en]
 • การออกเสียง : limit limit [en]
 • การออกเสียง : deserted deserted [en]
 • การออกเสียง : jointly jointly [en]
 • การออกเสียง : downstairs downstairs [en]
 • การออกเสียง : attach attach [en]
 • การออกเสียง : hardly hardly [en]
 • การออกเสียง : honestly honestly [en]
 • การออกเสียง : humour humour [en]
 • การออกเสียง : deliberate deliberate [en]
 • การออกเสียง : delighted delighted [en]
 • การออกเสียง : dozen dozen [en]
 • การออกเสียง : heal heal [en]
 • การออกเสียง : drug drug [en]
 • การออกเสียง : indirectly indirectly [en]
 • การออกเสียง : come on come on [en]
 • การออกเสียง : everywhere everywhere [en]
 • การออกเสียง : derive derive [en]
 • การออกเสียง : ending ending [en]
 • การออกเสียง : affection affection [en]
 • การออกเสียง : find out find out [en]
 • การออกเสียง : electronic electronic [en]
 • การออกเสียง : Bay Bay [en]
 • การออกเสียง : divorce divorce [en]
 • การออกเสียง : estimate estimate [en]
 • การออกเสียง : enquiry enquiry [en]
 • การออกเสียง : approve approve [en]
 • การออกเสียง : feeling feeling [en]
 • การออกเสียง : gradually gradually [en]
 • การออกเสียง : adjust adjust [en]
 • การออกเสียง : gentle gentle [en]
 • การออกเสียง : effectively effectively [en]
 • การออกเสียง : delicate delicate [en]
 • การออกเสียง : fix fix [en]
 • การออกเสียง : heating heating [en]
 • การออกเสียง : heavily heavily [en]
 • การออกเสียง : goods goods [en]
 • การออกเสียง : bacteria bacteria [en]
 • การออกเสียง : industry industry [en]
 • การออกเสียง : disabled disabled [en]
 • การออกเสียง : Ally Ally [en]
 • การออกเสียง : employment employment [en]
 • การออกเสียง : device device [en]
 • การออกเสียง : basis basis [en]
 • การออกเสียง : decline decline [en]
 • การออกเสียง : fixed fixed [en]
 • การออกเสียง : existence existence [en]
 • การออกเสียง : faint faint [en]
 • การออกเสียง : defence defence [en]
 • การออกเสียง : mainly mainly [en]
 • การออกเสียง : hollow hollow [en]
 • การออกเสียง : centimetre centimetre [en]
 • การออกเสียง : eleventh eleventh [en]
 • การออกเสียง : enable enable [en]
 • การออกเสียง : ensure ensure [en]
 • การออกเสียง : determination determination [en]
 • การออกเสียง : harm harm [en]
 • การออกเสียง : infectious infectious [en]
 • การออกเสียง : dump dump [en]
 • การออกเสียง : governor governor [en]
 • การออกเสียง : hook hook [en]
 • การออกเสียง : illegally illegally [en]
 • การออกเสียง : bend bend [en]