คำ: Namaste

ใน:
Namasteการออกเสียงใน สันสกฤต [sa]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงNamasteในสันสกฤต

เสียงและภาษาบนแผนที่

Namasteการออกเสียงใน ฮินดี [hi]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงNamasteในฮินดี

Namasteการออกเสียงใน เนปาล [ne]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงNamasteในเนปาล

สุ่มคำ: Śrīmad BhāgavatamavalokiteshvarajnanaSanskritहिमालय