หมวดหมู่:

era name

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงera name

 • การออกเสียง : 大同 大同 [zh]
 • การออกเสียง : 永久 永久 [ja]
 • การออกเสียง : 正徳 正徳 [zh]
 • การออกเสียง : 永和 永和 [zh]
 • การออกเสียง : 保安 保安 [ja]
 • การออกเสียง : 文明 文明 [ja]
 • การออกเสียง : 正中 正中 [ja]
 • การออกเสียง : 天正 天正 [ja]
 • การออกเสียง : 嘉慶 嘉慶 [ja]
 • การออกเสียง : 仁和 仁和 [ja]
 • การออกเสียง : 天平神護 天平神護 [ja]
 • การออกเสียง : 長和 長和 [ja]
 • การออกเสียง : 延長 延長 [ja]
 • การออกเสียง : 天授 天授 [ja]
 • การออกเสียง : 長久 長久 [ja]
 • การออกเสียง : 天元 天元 [ja]
 • การออกเสียง : 享和 享和 [ja]
 • การออกเสียง : 延慶 延慶 [ja]
 • การออกเสียง : 明応 明応 [ja]
 • การออกเสียง : 承安 承安 [ja]
 • การออกเสียง : 永保 永保 [ja]
 • การออกเสียง : 延宝 延宝 [ja]
 • การออกเสียง : 康応 康応 [ja]
 • การออกเสียง : 貞永 貞永 [ja]
 • การออกเสียง : 延暦 延暦 [ja]
 • การออกเสียง : 文亀 文亀 [ja]
 • การออกเสียง : 永仁 永仁 [ja]
 • การออกเสียง : 万延 万延 [ja]
 • การออกเสียง : 延享 延享 [ja]
 • การออกเสียง : 治安 治安 [ja]
 • การออกเสียง : 乾元 乾元 [ja]
 • การออกเสียง : 天喜 天喜 [ja]
 • การออกเสียง : 元慶 元慶 [ja]
 • การออกเสียง : 寛治 寛治 [ja]
 • การออกเสียง : 慶安 慶安 [ja]
 • การออกเสียง : 建保 建保 [ja]
 • การออกเสียง : 文治 文治 [ja]
 • การออกเสียง : 康永 康永 [ja]
 • การออกเสียง : 正長 正長 [ja]
 • การออกเสียง : 正治 正治 [ja]
 • การออกเสียง : 元亨 元亨 [ja]
 • การออกเสียง : 久寿 久寿 [ja]
 • การออกเสียง : 天平宝字 天平宝字 [ja]
 • การออกเสียง : 寛弘 寛弘 [ja]
 • การออกเสียง : 応和 応和 [ja]
 • การออกเสียง : 永長 永長 [ja]
 • การออกเสียง : 弘長 弘長 [ja]
 • การออกเสียง : 寛仁 寛仁 [ja]
 • การออกเสียง : 承和 承和 [ja]
 • การออกเสียง : 斉衡 斉衡 [ja]
 • การออกเสียง : 永禄 永禄 [ja]
 • การออกเสียง : 寛文 寛文 [ja]
 • การออกเสียง : 元亀 元亀 [ja]
 • การออกเสียง : 文永 文永 [ja]
 • การออกเสียง : 長承 長承 [ja]
 • การออกเสียง : 天応 天応 [ja]
 • การออกเสียง : 貞和 貞和 [ja]
 • การออกเสียง : 天徳 天徳 [ja]
 • การออกเสียง : 建徳 建徳 [ja]
 • การออกเสียง : 文応 文応 [ja]
 • การออกเสียง : 長享 長享 [ja]
 • การออกเสียง : 天和 天和 [ja]
 • การออกเสียง : 正暦 正暦 [ja]
 • การออกเสียง : 応徳 応徳 [ja]
 • การออกเสียง : 正和 正和 [ja]
 • การออกเสียง : 元文 元文 [ja]
 • การออกเสียง : 天延 天延 [ja]
 • การออกเสียง : 天治 天治 [ja]
 • การออกเสียง : 応保 応保 [ja]
 • การออกเสียง : 徳治 徳治 [ja]
 • การออกเสียง : 貞応 貞応 [ja]
 • การออกเสียง : 寛元 寛元 [ja]
 • การออกเสียง : 承徳 承徳 [ja]
 • การออกเสียง : 嘉吉 嘉吉 [ja]
 • การออกเสียง : 仁寿 仁寿 [ja]
 • การออกเสียง : 文正 文正 [ja]
 • การออกเสียง : 霊亀 霊亀 [ja]
 • การออกเสียง : 元徳 元徳 [ja]
 • การออกเสียง : 大永 大永 [ja]
 • การออกเสียง : 寿永 寿永 [ja]
 • การออกเสียง : 久安 久安 [ja]
 • การออกเสียง : 承暦 承暦 [ja]
 • การออกเสียง : 永正 永正 [ja]
 • การออกเสียง : 延文 延文 [ja]
 • การออกเสียง : 暦仁 暦仁 [ja]
 • การออกเสียง : 建久 建久 [ja]
 • การออกเสียง : 神護景雲 神護景雲 [ja]
 • การออกเสียง : 元仁 元仁 [ja]
 • การออกเสียง : 承久 承久 [ja]
 • การออกเสียง : 正元 正元 [ja]
 • การออกเสียง : 仁安 仁安 [ja]
 • การออกเสียง : 永治 永治 [ja]
 • การออกเสียง : 延徳 延徳 [ja]
 • การออกเสียง : 元弘 元弘 [ja]
 • การออกเสียง : 元永 元永 [ja]
 • การออกเสียง : 嘉暦 嘉暦 [ja]
 • การออกเสียง : 永徳 永徳 [ja]
 • การออกเสียง : Mousterian Mousterian [en]
 • การออกเสียง : 永万 永万 [ja]
 • การออกเสียง : 康治 康治 [ja]