หมวดหมู่:

era name

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงera name

 • การออกเสียงคำว่า 大同 大同 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 正徳 正徳 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 永和 永和 [zh]
 • การออกเสียงคำว่า 永久 永久 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 保安 保安 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 正中 正中 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 天正 天正 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 嘉慶 嘉慶 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 仁和 仁和 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 文明 文明 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 天平神護 天平神護 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 天授 天授 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 享和 享和 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 延慶 延慶 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 明応 明応 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 承安 承安 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 永保 永保 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 延宝 延宝 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 天元 天元 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 康応 康応 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 貞永 貞永 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 永仁 永仁 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 延暦 延暦 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 文亀 文亀 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 万延 万延 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 延享 延享 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 乾元 乾元 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 天喜 天喜 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 元慶 元慶 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 寛治 寛治 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 慶安 慶安 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 建保 建保 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 文治 文治 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 正長 正長 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 正治 正治 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 元亨 元亨 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 久寿 久寿 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 天平宝字 天平宝字 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 応和 応和 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 寛弘 寛弘 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 永長 永長 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 弘長 弘長 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 斉衡 斉衡 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 承和 承和 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 寛仁 寛仁 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 永禄 永禄 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 寛文 寛文 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 文永 文永 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 元亀 元亀 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 長承 長承 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 天応 天応 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 貞和 貞和 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 康永 康永 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 天徳 天徳 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 建徳 建徳 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 文応 文応 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 長享 長享 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 応徳 応徳 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 正和 正和 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 元文 元文 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 正暦 正暦 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 天治 天治 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 天延 天延 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 応保 応保 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 天和 天和 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 徳治 徳治 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 寛元 寛元 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 貞応 貞応 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 嘉吉 嘉吉 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 承徳 承徳 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 仁寿 仁寿 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 文正 文正 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 霊亀 霊亀 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 元徳 元徳 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 大永 大永 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 寿永 寿永 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 久安 久安 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 永正 永正 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 延文 延文 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 暦仁 暦仁 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 承暦 承暦 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 建久 建久 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 神護景雲 神護景雲 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 正元 正元 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 承久 承久 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 仁安 仁安 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 元仁 元仁 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 延徳 延徳 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 元弘 元弘 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 元永 元永 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 嘉暦 嘉暦 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 永治 永治 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 永徳 永徳 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 永万 永万 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 観応 観応 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 康正 康正 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 寛保 寛保 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 承応 承応 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 天永 天永 [ja]
 • การออกเสียงคำว่า 康治 康治 [ja]