หมวดหมู่:

era name

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงera name

 • การออกเสียง : 保安 保安 [ja]
 • การออกเสียง : 治安 治安 [ja]
 • การออกเสียง : 建長 建長 [ja]
 • การออกเสียง : 永和 永和 [zh]
 • การออกเสียง : Mousterian Mousterian [en]
 • การออกเสียง : 正徳 正徳 [zh]
 • การออกเสียง : 元治 元治 [ja]
 • การออกเสียง : 万延 万延 [ja]
 • การออกเสียง : 享和 享和 [ja]
 • การออกเสียง : 寛政 寛政 [ja]
 • การออกเสียง : 天明 天明 [ja]
 • การออกเสียง : 安永 安永 [ja]
 • การออกเสียง : 宝暦 宝暦 [ja]
 • การออกเสียง : 寛延 寛延 [ja]
 • การออกเสียง : 延享 延享 [ja]
 • การออกเสียง : 寛保 寛保 [ja]
 • การออกเสียง : 元文 元文 [ja]
 • การออกเสียง : 宝永 宝永 [ja]
 • การออกเสียง : 貞享 貞享 [ja]
 • การออกเสียง : 天和 天和 [ja]
 • การออกเสียง : 延宝 延宝 [ja]
 • การออกเสียง : 寛文 寛文 [ja]
 • การออกเสียง : 万治 万治 [ja]
 • การออกเสียง : 明暦 明暦 [ja]
 • การออกเสียง : 承応 承応 [ja]
 • การออกเสียง : 慶安 慶安 [ja]
 • การออกเสียง : 正保 正保 [ja]
 • การออกเสียง : 寛永 寛永 [ja]
 • การออกเสียง : 天正 天正 [ja]
 • การออกเสียง : 元亀 元亀 [ja]
 • การออกเสียง : 永禄 永禄 [ja]
 • การออกเสียง : 弘治 弘治 [ja]
 • การออกเสียง : 天文 天文 [ja]
 • การออกเสียง : 享禄 享禄 [ja]
 • การออกเสียง : 大永 大永 [ja]
 • การออกเสียง : 永正 永正 [ja]
 • การออกเสียง : 文亀 文亀 [ja]
 • การออกเสียง : 明応 明応 [ja]
 • การออกเสียง : 延徳 延徳 [ja]
 • การออกเสียง : 長享 長享 [ja]
 • การออกเสียง : 文明 文明 [ja]
 • การออกเสียง : 文正 文正 [ja]
 • การออกเสียง : 寛正 寛正 [ja]
 • การออกเสียง : 長禄 長禄 [ja]
 • การออกเสียง : 康正 康正 [ja]
 • การออกเสียง : 享徳 享徳 [ja]
 • การออกเสียง : 宝徳 宝徳 [ja]
 • การออกเสียง : 文安 文安 [ja]
 • การออกเสียง : 嘉吉 嘉吉 [ja]
 • การออกเสียง : 永享 永享 [ja]
 • การออกเสียง : 正長 正長 [ja]
 • การออกเสียง : 応永 応永 [ja]
 • การออกเสียง : 明徳 明徳 [ja]
 • การออกเสียง : 康応 康応 [ja]
 • การออกเสียง : 嘉慶 嘉慶 [ja]
 • การออกเสียง : 至徳 至徳 [ja]
 • การออกเสียง : 永徳 永徳 [ja]
 • การออกเสียง : 康暦 康暦 [ja]
 • การออกเสียง : 応安 応安 [ja]
 • การออกเสียง : 貞治 貞治 [ja]
 • การออกเสียง : 康安 康安 [ja]
 • การออกเสียง : 延文 延文 [ja]
 • การออกเสียง : 文和 文和 [ja]
 • การออกเสียง : 観応 観応 [ja]
 • การออกเสียง : 貞和 貞和 [ja]
 • การออกเสียง : 康永 康永 [ja]
 • การออกเสียง : 暦応 暦応 [ja]
 • การออกเสียง : 承安 承安 [ja]
 • การออกเสียง : 嘉応 嘉応 [ja]
 • การออกเสียง : 仁安 仁安 [ja]
 • การออกเสียง : 永万 永万 [ja]
 • การออกเสียง : 長寛 長寛 [ja]
 • การออกเสียง : 応保 応保 [ja]
 • การออกเสียง : 永暦 永暦 [ja]
 • การออกเสียง : 平治 平治 [ja]
 • การออกเสียง : 保元 保元 [ja]
 • การออกเสียง : 久寿 久寿 [ja]
 • การออกเสียง : 仁平 仁平 [ja]
 • การออกเสียง : 久安 久安 [ja]
 • การออกเสียง : 天養 天養 [ja]
 • การออกเสียง : 康治 康治 [ja]
 • การออกเสียง : 永治 永治 [ja]
 • การออกเสียง : 保延 保延 [ja]
 • การออกเสียง : 長承 長承 [ja]
 • การออกเสียง : 天承 天承 [ja]
 • การออกเสียง : 大治 大治 [ja]
 • การออกเสียง : 天治 天治 [ja]
 • การออกเสียง : 元永 元永 [ja]
 • การออกเสียง : 永久 永久 [ja]
 • การออกเสียง : 天永 天永 [ja]
 • การออกเสียง : 天仁 天仁 [ja]
 • การออกเสียง : 嘉承 嘉承 [ja]
 • การออกเสียง : 長治 長治 [ja]
 • การออกเสียง : 康和 康和 [ja]
 • การออกเสียง : 承徳 承徳 [ja]
 • การออกเสียง : 永長 永長 [ja]
 • การออกเสียง : 嘉保 嘉保 [ja]
 • การออกเสียง : 寛治 寛治 [ja]
 • การออกเสียง : 応徳 応徳 [ja]
 • การออกเสียง : 永保 永保 [ja]