หมวดหมู่:

linguistics

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlinguistics

 • การออกเสียง : tap tap [en]
 • การออกเสียง : onomatopeya onomatopeya [es]
 • การออกเสียง : argument argument [en]
 • การออกเสียง : zero zero [en]
 • การออกเสียง : auxiliary auxiliary [en]
 • การออกเสียง : portmanteau portmanteau [en]
 • การออกเสียง : algorithm algorithm [en]
 • การออกเสียง : alphabet alphabet [en]
 • การออกเสียง : alveolar alveolar [en]
 • การออกเสียง : plural plural [en]
 • การออกเสียง : Ferdinand de Saussure Ferdinand de Saussure [fr]
 • การออกเสียง : trial trial [en]
 • การออกเสียง : rhetorical rhetorical [en]
 • การออกเสียง : lingüística lingüística [es]
 • การออกเสียง : jambe jambe [fr]
 • การออกเสียง : bound morpheme bound morpheme [en]
 • การออกเสียง : division division [en]
 • การออกเสียง : rhotic rhotic [en]
 • การออกเสียง : breve breve [es]
 • การออกเสียง : Ombre Ombre [fr]
 • การออกเสียง : metaphor metaphor [en]
 • การออกเสียง : fricative fricative [en]
 • การออกเสียง : tilde tilde [en]
 • การออกเสียง : rhetoric rhetoric [en]
 • การออกเสียง : interrogative interrogative [en]
 • การออกเสียง : flap flap [en]
 • การออกเสียง : Louis Hjelmslev Louis Hjelmslev [fr]
 • การออกเสียง : dorsal dorsal [en]
 • การออกเสียง : broad transcription broad transcription [en]
 • การออกเสียง : linguist linguist [en]
 • การออกเสียง : isogloss isogloss [en]
 • การออกเสียง : litotes litotes [en]
 • การออกเสียง : adverbial adverbial [es]
 • การออกเสียง : apex apex [en]
 • การออกเสียง : phonology phonology [en]
 • การออกเสียง : Adjektiv Adjektiv [de]
 • การออกเสียง : psycholinguistics psycholinguistics [en]
 • การออกเสียง : nasalisation nasalisation [fr]
 • การออกเสียง : reciprocal reciprocal [en]
 • การออกเสียง : instrumental instrumental [es]
 • การออกเสียง : grave accent grave accent [en]
 • การออกเสียง : абат абат [uk]
 • การออกเสียง : phoneme phoneme [en]
 • การออกเสียง : 尊敬語 尊敬語 [ja]
 • การออกเสียง : pulmonic pulmonic [en]
 • การออกเสียง : dental dental [en]
 • การออกเสียง : morpheme morpheme [en]
 • การออกเสียง : spoonerism spoonerism [en]
 • การออกเสียง : John Searle John Searle [en]
 • การออกเสียง : umlaut umlaut [en]
 • การออกเสียง : emphatic emphatic [en]
 • การออกเสียง : X-bar X-bar [en]
 • การออกเสียง : sociolinguistics sociolinguistics [en]
 • การออกเสียง : constituent constituent [en]
 • การออกเสียง : lene lene [gl]
 • การออกเสียง : phylum phylum [en]
 • การออกเสียง : neutrum neutrum [de]
 • การออกเสียง : elision elision [en]
 • การออกเสียง : ebonics ebonics [en]
 • การออกเสียง : deconstructionism deconstructionism [en]
 • การออกเสียง : haplology haplology [en]
 • การออกเสียง : significante significante [es]
 • การออกเสียง : semantic semantic [en]
 • การออกเสียง : diaeresis diaeresis [en]
 • การออกเสียง : prefix prefix [en]
 • การออกเสียง : modal modal [es]
 • การออกเสียง : pronouns pronouns [en]
 • การออกเสียง : zeugma zeugma [fr]
 • การออกเสียง : mutant mutant [fr]
 • การออกเสียง : nominativ nominativ [de]
 • การออกเสียง : derivational affix derivational affix [en]
 • การออกเสียง : velar velar [en]
 • การออกเสียง : grafema grafema [it]
 • การออกเสียง : dativ dativ [de]
 • การออกเสียง : palatal palatal [en]
 • การออกเสียง : allophone allophone [en]
 • การออกเสียง : homonym homonym [de]
 • การออกเสียง : apposition apposition [de]
 • การออกเสียง : epiglottal epiglottal [en]
 • การออกเสียง : ord ord [da]
 • การออกเสียง : dialekt dialekt [de]
 • การออกเสียง : cline cline [en]
 • การออกเสียง : pronomen pronomen [sv]
 • การออกเสียง : slog slog [da]
 • การออกเสียง : 语音学教师协会 语音学教师协会 [zh]
 • การออกเสียง : genitiv genitiv [de]
 • การออกเสียง : mutate mutate [en]
 • การออกเสียง : semantics semantics [en]
 • การออกเสียง : cognate cognate [en]
 • การออกเสียง : Wilhelm von Humboldt Wilhelm von Humboldt [de]
 • การออกเสียง : nasalization nasalization [en]
 • การออกเสียง : labiodental labiodental [en]
 • การออกเสียง : associative associative [en]
 • การออกเสียง : substrate substrate [en]
 • การออกเสียง : mutation mutation [en]
 • การออกเสียง : aspiration aspiration [en]
 • การออกเสียง : suffix suffix [en]
 • การออกเสียง : corpus corpus [en]
 • การออกเสียง : Akkusativ Akkusativ [de]
 • การออกเสียง : Sapir-Whorf hypothesis Sapir-Whorf hypothesis [en]