หมวดหมู่:

linguistics

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlinguistics

 • การออกเสียง : affrikation affrikation [da]
 • การออกเสียง : palatal palatal [en]
 • การออกเสียง : postalveolær postalveolær [da]
 • การออกเสียง : vokoid vokoid [da]
 • การออกเสียง : bilabial bilabial [en]
 • การออกเสียง : kontoid kontoid [da]
 • การออกเสียง : velær velær [da]
 • การออกเสียง : vokalharmoni vokalharmoni [da]
 • การออกเสียง : bagtunge bagtunge [da]
 • การออกเสียง : omlyd omlyd [da]
 • การออกเสียง : uvulær uvulær [da]
 • การออกเสียง : artikulationssted artikulationssted [da]
 • การออกเสียง : dental dental [en]
 • การออกเสียง : fortunge fortunge [da]
 • การออกเสียง : bagtungevokal bagtungevokal [da]
 • การออกเสียง : faryngal faryngal [da]
 • การออกเสียง : artikulationsstedsassimilation artikulationsstedsassimilation [da]
 • การออกเสียง : fortungevokal fortungevokal [da]
 • การออกเสียง : nasalvokal nasalvokal [da]
 • การออกเสียง : alveolær alveolær [da]
 • การออกเสียง : Nasalkonsonant Nasalkonsonant [de]
 • การออกเสียง : modal modal [es]
 • การออกเสียง : yo-he-ho theory yo-he-ho theory [en]
 • การออกเสียง : descriptive adequacy descriptive adequacy [en]
 • การออกเสียง : self-embedding self-embedding [en]
 • การออกเสียง : zero suffixation zero suffixation [en]
 • การออกเสียง : X-bar X-bar [en]
 • การออกเสียง : derivational affix derivational affix [en]
 • การออกเสียง : word formation word formation [en]
 • การออกเสียง : rule-ordering rule-ordering [en]
 • การออกเสียง : word formation process word formation process [en]
 • การออกเสียง : semanticity semanticity [en]
 • การออกเสียง : analysability analysability [en]
 • การออกเสียง : agglutinative language agglutinative language [en]
 • การออกเสียง : accidental gap accidental gap [en]
 • การออกเสียง : bound morpheme bound morpheme [en]
 • การออกเสียง : broad transcription broad transcription [en]
 • การออกเสียง : tonal angularity tonal angularity [en]
 • การออกเสียง : Archisemem Archisemem [de]
 • การออกเสียง : William Labov William Labov [en]
 • การออกเสียง : pronomen pronomen [sv]
 • การออกเสียง : head-final head-final [en]
 • การออกเสียง : head-first head-first [en]
 • การออกเสียง : Indoarisch Indoarisch [de]
 • การออกเสียง : indoiranisch indoiranisch [de]
 • การออกเสียง : 語頭母音消失 語頭母音消失 [ja]
 • การออกเสียง : 語頭音消失 語頭音消失 [ja]
 • การออกเสียง : 語末母音消失 語末母音消失 [ja]
 • การออกเสียง : 語尾母音消失 語尾母音消失 [ja]
 • การออกเสียง : 語末音消失 語末音消失 [ja]
 • การออกเสียง : 語尾音消失 語尾音消失 [ja]
 • การออกเสียง : 統語論 統語論 [ja]
 • การออกเสียง : 運用論 運用論 [ja]
 • การออกเสียง : 異形態 異形態 [ja]
 • การออกเสียง : 格助詞 格助詞 [ja]
 • การออกเสียง : 並立助詞 並立助詞 [ja]
 • การออกเสียง : 間投助詞 間投助詞 [ja]
 • การออกเสียง : 係助詞 係助詞 [ja]
 • การออกเสียง : 接続助詞 接続助詞 [ja]
 • การออกเสียง : 機能的形態素 機能的形態素 [ja]
 • การออกเสียง : 束縛形態素 束縛形態素 [ja]
 • การออกเสียง : 拘束形態素 拘束形態素 [ja]
 • การออกเสียง : 内容形態素 内容形態素 [ja]
 • การออกเสียง : 自由形態素 自由形態素 [ja]
 • การออกเสียง : 形態素 形態素 [ja]
 • การออกเสียง : エリジオン エリジオン [ja]
 • การออกเสียง : 母音弱化 母音弱化 [ja]
 • การออกเสียง : 冠詞前置詞 冠詞前置詞 [ja]
 • การออกเสียง : 縮約冠詞 縮約冠詞 [ja]
 • การออกเสียง : 準体助詞 準体助詞 [ja]
 • การออกเสียง : 母音省略 母音省略 [ja]
 • การออกเสียง : 語中母音消失 語中母音消失 [ja]
 • การออกเสียง : 語中音消失 語中音消失 [ja]
 • การออกเสียง : 他動詞 他動詞 [ja]
 • การออกเสียง : 自動詞 自動詞 [ja]
 • การออกเสียง : auxiliary auxiliary [en]
 • การออกเสียง : aorist aorist [de]
 • การออกเสียง : 英国标准音 英国标准音 [zh]
 • การออกเสียง : 语音教学 语音教学 [zh]
 • การออกเสียง : 口头交际 口头交际 [zh]
 • การออกเสียง : 国际语音学协会 国际语音学协会 [zh]
 • การออกเสียง : 语音学教师协会 语音学教师协会 [zh]
 • การออกเสียง : 发音单位 发音单位 [zh]
 • การออกเสียง : 注音 注音 [zh]
 • การออกเสียง : 国际音标 国际音标 [zh]
 • การออกเสียง : 注音符号 注音符号 [zh]
 • การออกเสียง : 模仿 模仿 [zh]
 • การออกเสียง : 语音学 语音学 [zh]
 • การออกเสียง : 音标 音标 [zh]
 • การออกเสียง : 音位 音位 [zh]
 • การออกเสียง : Robert Stephen Paul Beekes Robert Stephen Paul Beekes [nl]
 • การออกเสียง : arhizotonic arhizotonic [en]
 • การออกเสียง : rhizotonic rhizotonic [en]
 • การออกเสียง : atonic atonic [en]
 • การออกเสียง : Aditi Lahiri Aditi Lahiri [hi]
 • การออกเสียง : toolbox toolbox [en]
 • การออกเสียง : zero zero [en]
 • การออกเสียง : indexicality indexicality [en]
 • การออกเสียง : おくりがな おくりがな [ja]
 • การออกเสียง : tokenfrequent tokenfrequent [de]