หมวดหมู่:

linguistica

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlinguistica

 • การออกเสียง : idioma idioma [es]
 • การออกเสียง : gestalt gestalt [en]
 • การออกเสียง : lingua lingua [it]
 • การออกเสียง : metonimia metonimia [it]
 • การออกเสียง : phylum phylum [en]
 • การออกเสียง : significante significante [es]
 • การออกเสียง : ironia ironia [it]
 • การออกเสียง : coloquio coloquio [es]
 • การออกเสียง : contoide contoide [it]
 • การออกเสียง : linguista linguista [pt]
 • การออกเสียง : metafora metafora [it]
 • การออกเสียง : nomen nomen [de]
 • การออกเสียง : etymologia etymologia [pl]
 • การออกเสียง : allofono allofono [it]
 • การออกเสียง : modus modus [sv]
 • การออกเสียง : vocoide vocoide [pt]
 • การออกเสียง : agramatical agramatical [pt]
 • การออกเสียง : toponimia toponimia [es]
 • การออกเสียง : linguistica linguistica [la]
 • การออกเสียง : allegoria allegoria [it]
 • การออกเสียง : Verbum Verbum [da]
 • การออกเสียง : polisemia polisemia [es]
 • การออกเสียง : fono fono [it]
 • การออกเสียง : semiologia semiologia [it]
 • การออกเสียง : conversazione conversazione [it]
 • การออกเสียง : cotesto cotesto [it]
 • การออกเสียง : saussuriano saussuriano [pt]
 • การออกเสียง : mentalismo mentalismo [es]
 • การออกเสียง : diacronia diacronia [it]
 • การออกเสียง : atonia atonia [it]
 • การออกเสียง : bilinguismo bilinguismo [it]
 • การออกเสียง : desonorizzazione desonorizzazione [it]
 • การออกเสียง : omofono omofono [it]
 • การออกเสียง : psicolinguistica psicolinguistica [it]
 • การออกเสียง : Guijuelo Guijuelo [es]
 • การออกเสียง : dialettica dialettica [it]
 • การออกเสียง : iponimo iponimo [it]
 • การออกเสียง : rapporto significante-significato rapporto significante-significato [it]
 • การออกเสียง : semiotica semiotica [it]
 • การออกเสียง : circonfisso circonfisso [it]
 • การออกเสียง : idiotismo idiotismo [es]
 • การออกเสียง : elativo elativo [pt]
 • การออกเสียง : idiomatismo idiomatismo [it]
 • การออกเสียง : funzione funzione [it]
 • การออกเสียง : dieresi dieresi [it]
 • การออกเสียง : aferesi aferesi [it]
 • การออกเสียง : performativo performativo [it]
 • การออกเสียง : lessicografo lessicografo [it]
 • การออกเสียง : filologo filologo [it]
 • การออกเสียง : tabuato tabuato [it]
 • การออกเสียง : vocale paragogica vocale paragogica [it]
 • การออกเสียง : digramma digramma [it]
 • การออกเสียง : comunicazione comunicazione [it]
 • การออกเสียง : clitico clitico [it]
 • การออกเสียง : approssimante approssimante [it]
 • การออกเสียง : assordimento assordimento [it]
 • การออกเสียง : Chomsky Chomsky [it]
 • การออกเสียง : americanismo americanismo [es]
 • การออกเสียง : argomentazione argomentazione [it]
 • การออกเสียง : bisiaco bisiaco [it]
 • การออกเสียง : meccanicismo meccanicismo [it]
 • การออกเสียง : assibilazione assibilazione [it]
 • การออกเสียง : glossematica glossematica [it]
 • การออกเสียง : toponomastica toponomastica [it]
 • การออกเสียง : aprocheilo aprocheilo [it]
 • การออกเสียง : dialettologia dialettologia [it]
 • การออกเสียง : pragmatica pragmatica [it]
 • การออกเสียง : funtore funtore [it]
 • การออกเสียง : hapax legomenon hapax legomenon [en]
 • การออกเสียง : ipocoristico ipocoristico [it]
 • การออกเสียง : cenema cenema [pt]
 • การออกเสียง : metalinguaggio metalinguaggio [it]
 • การออกเสียง : isoglosa isoglosa [es]
 • การออกเสียง : proclitico proclitico [it]
 • การออกเสียง : coppia minima coppia minima [it]
 • การออกเสียง : proiezione proiezione [it]
 • การออกเสียง : betacismo betacismo [pt]
 • การออกเสียง : sociolinguistica sociolinguistica [it]
 • การออกเสียง : interiezione interiezione [it]
 • การออกเสียง : grammatica generativa grammatica generativa [it]
 • การออกเสียง : linearità linearità [it]
 • การออกเสียง : iperonimia iperonimia [it]
 • การออกเสียง : cananaico cananaico [it]
 • การออกเสียง : logogramma logogramma [it]
 • การออกเสียง : aggiunzione aggiunzione [it]
 • การออกเสียง : glottodidattica glottodidattica [it]
 • การออกเสียง : enantiosemia enantiosemia [pl]
 • การออกเสียง : Konjugationssystem Konjugationssystem [de]
 • การออกเสียง : disturbi del linguaggio disturbi del linguaggio [it]
 • การออกเสียง : reggenza reggenza [it]
 • การออกเสียง : enunciato enunciato [it]
 • การออกเสียง : computazione computazione [it]
 • การออกเสียง : ionismo ionismo [it]
 • การออกเสียง : elisione elisione [it]
 • การออกเสียง : deverbale deverbale [it]
 • การออกเสียง : atto perlocutorio atto perlocutorio [it]
 • การออกเสียง : strutturalismo strutturalismo [it]
 • การออกเสียง : valenza valenza [it]
 • การออกเสียง : iotacismo iotacismo [it]
 • การออกเสียง : sonorizzazione sonorizzazione [it]