หมวดหมู่:

linguistica

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlinguistica

 • การออกเสียง : acquisizione acquisizione [it]
 • การออกเสียง : aferesi aferesi [it]
 • การออกเสียง : aggiunzione aggiunzione [it]
 • การออกเสียง : agramatical agramatical [pt]
 • การออกเสียง : allegoria allegoria [it]
 • การออกเสียง : allofono allofono [it]
 • การออกเสียง : allotropia allotropia [pl]
 • การออกเสียง : americanismo americanismo [es]
 • การออกเสียง : aplolalia aplolalia [it]
 • การออกเสียง : aplologia aplologia [it]
 • การออกเสียง : apparato nomenclatorio apparato nomenclatorio [it]
 • การออกเสียง : approssimante approssimante [it]
 • การออกเสียง : aprocheilo aprocheilo [it]
 • การออกเสียง : argomentazione argomentazione [it]
 • การออกเสียง : asemantico asemantico [it]
 • การออกเสียง : assibilazione assibilazione [it]
 • การออกเสียง : assordimento assordimento [it]
 • การออกเสียง : atelico atelico [it]
 • การออกเสียง : atonia atonia [it]
 • การออกเสียง : atto illocutorio atto illocutorio [it]
 • การออกเสียง : atto linguistico atto linguistico [it]
 • การออกเสียง : atto locutorio atto locutorio [it]
 • การออกเสียง : atto perlocutorio atto perlocutorio [it]
 • การออกเสียง : autonimia autonimia [it]
 • การออกเสียง : autonimo autonimo [it]
 • การออกเสียง : bemollizzato bemollizzato [it]
 • การออกเสียง : betacismo betacismo [pt]
 • การออกเสียง : bilinguismo bilinguismo [it]
 • การออกเสียง : biolinguistico biolinguistico [it]
 • การออกเสียง : bisiaco bisiaco [it]
 • การออกเสียง : cananaico cananaico [it]
 • การออกเสียง : catafora catafora [it]
 • การออกเสียง : cenema cenema [pt]
 • การออกเสียง : Chomsky Chomsky [it]
 • การออกเสียง : circonfisso circonfisso [it]
 • การออกเสียง : clitico clitico [it]
 • การออกเสียง : cointerpretazione cointerpretazione [it]
 • การออกเสียง : coloquio coloquio [es]
 • การออกเสียง : comparatista comparatista [ca]
 • การออกเสียง : competenza testuale competenza testuale [it]
 • การออกเสียง : comportamentismo comportamentismo [it]
 • การออกเสียง : computazione computazione [it]
 • การออกเสียง : comunicazione comunicazione [it]
 • การออกเสียง : confine sillabico confine sillabico [it]
 • การออกเสียง : Conjugationssystem Conjugationssystem [de]
 • การออกเสียง : contesto frasale contesto frasale [it]
 • การออกเสียง : contoide contoide [it]
 • การออกเสียง : conversazione conversazione [it]
 • การออกเสียง : coppia minima coppia minima [it]
 • การออกเสียง : costrutto anacolutico costrutto anacolutico [it]
 • การออกเสียง : cotesto cotesto [it]
 • การออกเสียง : creazione analogica creazione analogica [it]
 • การออกเสียง : desonorizzazione desonorizzazione [it]
 • การออกเสียง : deverbale deverbale [it]
 • การออกเสียง : diacronia diacronia [it]
 • การออกเสียง : dialettica dialettica [it]
 • การออกเสียง : dialettologia dialettologia [it]
 • การออกเสียง : diatopico diatopico [it]
 • การออกเสียง : dieresi dieresi [it]
 • การออกเสียง : digramma digramma [it]
 • การออกเสียง : dileguo dileguo [it]
 • การออกเสียง : disturbi del linguaggio disturbi del linguaggio [it]
 • การออกเสียง : divieto sintattico divieto sintattico [it]
 • การออกเสียง : dominio d'uso dominio d'uso [it]
 • การออกเสียง : elativo elativo [pt]
 • การออกเสียง : elisione elisione [it]
 • การออกเสียง : enantiosemia enantiosemia [pl]
 • การออกเสียง : enantiosemico enantiosemico [it]
 • การออกเสียง : enunciato enunciato [it]
 • การออกเสียง : enunciato composizionale enunciato composizionale [it]
 • การออกเสียง : eteronimo eteronimo [it]
 • การออกเสียง : etymologia etymologia [pl]
 • การออกเสียง : falso amico falso amico [it]
 • การออกเสียง : filologo filologo [it]
 • การออกเสียง : flessione casuale flessione casuale [it]
 • การออกเสียง : fono fono [it]
 • การออกเสียง : funtore funtore [it]
 • การออกเสียง : funzione funzione [it]
 • การออกเสียง : gestalt gestalt [en]
 • การออกเสียง : glossematica glossematica [it]
 • การออกเสียง : glottodidattica glottodidattica [it]
 • การออกเสียง : grammatica generativa grammatica generativa [it]
 • การออกเสียง : Guijuelo Guijuelo [es]
 • การออกเสียง : hapax legomenon hapax legomenon [en]
 • การออกเสียง : idioma idioma [es]
 • การออกเสียง : idiomatismo idiomatismo [it]
 • การออกเสียง : idiotismo idiotismo [es]
 • การออกเสียง : implicazionale implicazionale [it]
 • การออกเสียง : indice di sintesi indice di sintesi [it]
 • การออกเสียง : innatismo innatismo [it]
 • การออกเสียง : interiezione interiezione [it]
 • การออกเสียง : ionismo ionismo [it]
 • การออกเสียง : iotacismo iotacismo [it]
 • การออกเสียง : iperonimia iperonimia [it]
 • การออกเสียง : ipocoristico ipocoristico [it]
 • การออกเสียง : iponimo iponimo [it]
 • การออกเสียง : ipotassi ipotassi [it]
 • การออกเสียง : ironia ironia [it]
 • การออกเสียง : isoglosa isoglosa [es]
 • การออกเสียง : iussivo iussivo [it]