หมวดหมู่:

economics

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงeconomics

 • การออกเสียง : laissez-faire laissez-faire [en]
 • การออกเสียง : boom boom [en]
 • การออกเสียง : bonita bonita [es]
 • การออกเสียง : deficit deficit [en]
 • การออกเสียง : автобус автобус [ru]
 • การออกเสียง : economics economics [en]
 • การออกเสียง : интернет интернет [ru]
 • การออกเสียง : illegal immigrant illegal immigrant [en]
 • การออกเสียง : маркетинг маркетинг [ru]
 • การออกเสียง : дефляция дефляция [ru]
 • การออกเสียง : банк банк [tt]
 • การออกเสียง : Inflation Inflation [en]
 • การออกเสียง : экономика экономика [ru]
 • การออกเสียง : адвокат адвокат [ru]
 • การออกเสียง : фанера фанера [ru]
 • การออกเสียง : precariat precariat [en]
 • การออกเสียง : Walter Bagehot Walter Bagehot [en]
 • การออกเสียง : marxista marxista [es]
 • การออกเสียง : per capita per capita [en]
 • การออกเสียง : экономический подъём экономический подъём [ru]
 • การออกเสียง : запас запас [ru]
 • การออกเสียง : capitalismo capitalismo [pt]
 • การออกเสียง : ассоциация ассоциация [ru]
 • การออกเสียง : fraude fraude [nl]
 • การออกเสียง : альтернатива альтернатива [ru]
 • การออกเสียง : Gini index Gini index [en]
 • การออกเสียง : asylum seeker asylum seeker [en]
 • การออกเสียง : Industrial Revolution Industrial Revolution [en]
 • การออกเสียง : валюта валюта [be]
 • การออกเสียง : администратор администратор [ru]
 • การออกเสียง : картель картель [ru]
 • การออกเสียง : Keynesian Keynesian [en]
 • การออกเสียง : оферта оферта [ru]
 • การออกเสียง : endogeneity endogeneity [en]
 • การออกเสียง : банкир банкир [ru]
 • การออกเสียง : means of production means of production [en]
 • การออกเสียง : вексель вексель [ru]
 • การออกเสียง : Marxism Marxism [en]
 • การออกเสียง : duopoly duopoly [en]
 • การออกเสียง : reflation reflation [en]
 • การออกเสียง : акционер акционер [bg]
 • การออกเสียง : microeconomia microeconomia [it]
 • การออกเสียง : экономический экономический [ru]
 • การออกเสียง : inflationism inflationism [en]
 • การออกเสียง : актив актив [ru]
 • การออกเสียง : quantitative easing quantitative easing [en]
 • การออกเสียง : экономист экономист [ru]
 • การออกเสียง : discrepancy discrepancy [en]
 • การออกเสียง : абсолютизм абсолютизм [ru]
 • การออกเสียง : aliquota aliquota [it]
 • การออกเสียง : Stagflation Stagflation [en]
 • การออกเสียง : корпорация корпорация [ru]
 • การออกเสียง : субсидия субсидия [ru]
 • การออกเสียง : GDP GDP [en]
 • การออกเสียง : Bretton Woods Agreement Bretton Woods Agreement [en]
 • การออกเสียง : Federal Reserve Board Federal Reserve Board [en]
 • การออกเสียง : провайдер провайдер [ru]
 • การออกเสียง : территория территория [ru]
 • การออกเสียง : фирма фирма [ru]
 • การออกเสียง : адресат адресат [ru]
 • การออกเสียง : военно-экономический военно-экономический [ru]
 • การออกเสียง : статистика статистика [tt]
 • การออกเสียง : Keynesian economics Keynesian economics [en]
 • การออกเสียง : oligopolie oligopolie [nl]
 • การออกเสียง : рекламация рекламация [ru]
 • การออกเสียง : Kapitalismus Kapitalismus [de]
 • การออกเสียง : лизинг лизинг [ru]
 • การออกเสียง : магнат магнат [ru]
 • การออกเสียง : аванс аванс [ru]
 • การออกเสียง : Econ Econ [en]
 • การออกเสียง : авиация авиация [ru]
 • การออกเสียง : реклама реклама [ru]
 • การออกเสียง : racjonalizacja racjonalizacja [pl]
 • การออกเสียง : G8 Summit G8 Summit [en]
 • การออกเสียง : авизо авизо [ru]
 • การออกเสียง : marginalismo marginalismo [es]
 • การออกเสียง : Disinflation Disinflation [en]
 • การออกเสียง : contrarian contrarian [en]
 • การออกเสียง : WACC WACC [en]
 • การออกเสียง : monopoli monopoli [fi]
 • การออกเสียง : налог налог [ru]
 • การออกเสียง : New Deal New Deal [en]
 • การออกเสียง : транспорт транспорт [ru]
 • การออกเสียง : ресурс ресурс [ru]
 • การออกเสียง : аккорд аккорд [ru]
 • การออกเสียง : Pigovian tax Pigovian tax [en]
 • การออกเสียง : мануфактура мануфактура [uk]
 • การออกเสียง : human capital human capital [en]
 • การออกเสียง : автаркия автаркия [ru]
 • การออกเสียง : базар базар [ru]
 • การออกเสียง : preu preu [fr]
 • การออกเสียง : praxeology praxeology [en]
 • การออกเสียง : undercapitalise undercapitalise [en]
 • การออกเสียง : бюджет бюджет [bg]
 • การออกเสียง : базис базис [chm]
 • การออกเสียง : инфляция инфляция [ru]
 • การออกเสียง : мотивация мотивация [ru]
 • การออกเสียง : econometría econometría [es]
 • การออกเสียง : артель артель [ru]
 • การออกเสียง : trickle-down trickle-down [en]