หมวดหมู่:

Common Words

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงCommon Words

 • การออกเสียง : 我
  [zh]
 • การออกเสียง : 人
  [zh]
 • การออกเสียง : 水
  [ja]
 • การออกเสียง : 葉
  [ja]
 • การออกเสียง : 你
  [zh]
 • การออกเสียง : 日
  [ja]
 • การออกเสียง : 花
  [ja]
 • การออกเสียง : 六
  [zh]
 • การออกเสียง : 三
  [zh]
 • การออกเสียง : 月
  [ja]
 • การออกเสียง : 白
  [ja]
 • การออกเสียง : 四
  [zh]
 • การออกเสียง : 五
  [zh]
 • การออกเสียง : 家
  [ja]
 • การออกเสียง : 去
  [zh]
 • การออกเสียง : 七
  [ja]
 • การออกเสียง : 是
  [zh]
 • การออกเสียง : 愛
  [yue]
 • การออกเสียง : 女
  [ja]
 • การออกเสียง : 吃
  [zh]
 • การออกเสียง : 木
  [zh]
 • การออกเสียง : 船
  [ja]
 • การออกเสียง : 左
  [ja]
 • การออกเสียง : 私
  [ja]
 • การออกเสียง : 春
  [ja]
 • การออกเสียง : 山
  [ja]
 • การออกเสียง : 何
  [zh]
 • การออกเสียง : 林
  [zh]
 • การออกเสียง : 米
  [ja]
 • การออกเสียง : 車
  [ja]
 • การออกเสียง : 冷
  [zh]
 • การออกเสียง : 心
  [zh]
 • การออกเสียง : 石
  [zh]
 • การออกเสียง : 火
  [ja]
 • การออกเสียง : 大
  [ja]
 • การออกเสียง : 他
  [ja]
 • การออกเสียง : 西
  西 [ja]
 • การออกเสียง : 本
  [zh]
 • การออกเสียง : 力
  [zh]
 • การออกเสียง : 行
  [zh]
 • การออกเสียง : 酒
  [ja]
 • การออกเสียง : 青
  [ja]
 • การออกเสียง : 的
  [zh]
 • การออกเสียง : 空
  [ja]
 • การออกเสียง : 正
  [yue]
 • การออกเสียง : 海
  [zh]
 • การออกเสียง : 馬
  [ja]
 • การออกเสียง : 好
  [zh]
 • การออกเสียง : 小
  [zh]
 • การออกเสียง : 上
  [zh]
 • การออกเสียง : 手
  [yue]
 • การออกเสียง : 高
  [zh]
 • การออกเสียง : 口
  [ja]
 • การออกเสียง : 年
  [ja]
 • การออกเสียง : 百
  [zh]
 • การออกเสียง : 千
  [ja]
 • การออกเสียง : 不
  [zh]
 • การออกเสียง : 魚
  [ja]
 • การออกเสียง : 足
  [ja]
 • การออกเสียง : 天
  [zh]
 • การออกเสียง : 中
  [zh]
 • การออกเสียง : 下
  [zh]
 • การออกเสียง : 右
  [zh]
 • การออกเสียง : 前
  [ja]
 • การออกเสียง : 生
  [ja]
 • การออกเสียง : 母
  [ja]
 • การออกเสียง : 分
  [ja]
 • การออกเสียง : 北
  [ja]
 • การออกเสียง : 田
  [ja]
 • การออกเสียง : 有
  [zh]
 • การออกเสียง : 草
  [zh]
 • การออกเสียง : 王
  [zh]
 • การออกเสียง : 東
  [ja]
 • การออกเสียง : 夜
  [ja]
 • การออกเสียง : 風
  [ja]
 • การออกเสียง : 文
  [nan]
 • การออกเสียง : 服
  [ja]
 • การออกเสียง : 包
  [zh]
 • การออกเสียง : 請
  [nan]
 • การออกเสียง : 想
  [zh]
 • การออกเสียง : 角
  [ja]
 • การออกเสียง : 也
  [zh]
 • การออกเสียง : 能
  [zh]
 • การออกเสียง : 方
  [ja]
 • การออกเสียง : 土
  [ja]
 • การออกเสียง : 子
  [ja]
 • การออกเสียง : 光
  [ja]
 • การออกเสียง : 秦
  [zh]
 • การออกเสียง : 神
  [ja]
 • การออกเสียง : 和
  [zh]
 • การออกเสียง : 今
  [ja]
 • การออกเสียง : 雲
  [ja]
 • การออกเสียง : 幹
  [zh]
 • การออกเสียง : 客
  [ja]
 • การออกเสียง : 元
  [ja]
 • การออกเสียง : 等
  [zh]
 • การออกเสียง : 死
  [ja]
 • การออกเสียง : 笑
  [zh]
 • การออกเสียง : 次
  [ja]
 • การออกเสียง : 都
  [ja]