หมวดหมู่:

Ama-mi

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงAma-mi

 • การออกเสียง : nga nga [ilo]
 • การออกเสียง : kuma kuma [ilo]
 • การออกเสียง : langit langit [ilo]
 • การออกเสียง : pakawanennakami pakawanennakami [ilo]
 • การออกเสียง : Sadi Sadi [ilo]
 • การออกเสียง : kasta kasta [sv]
 • การออกเสียง : Umay Umay [ilo]
 • การออกเสียง : pagariam pagariam [ilo]
 • การออกเสียง : Madaydayaw Madaydayaw [ilo]
 • การออกเสียง : iyeg iyeg [ilo]
 • การออกเสียง : pagayatam pagayatam [ilo]
 • การออกเสียง : Amami Amami [ilo]
 • การออกเสียง : panamakawanmi panamakawanmi [ilo]
 • การออกเสียง : ditoy ditoy [ilo]
 • การออกเสียง : taraonmi taraonmi [ilo]
 • การออกเสียง : inaldaw inaldaw [ilo]
 • การออกเสียง : dinakam dinakam [ilo]
 • การออกเสียง : Naganmo Naganmo [ilo]
 • การออกเสียง : kadakam kadakam [ilo]
 • การออกเสียง : addaka addaka [ilo]
 • การออกเสียง : iti iti [ilo]
 • การออกเสียง : dakes dakes [ilo]
 • การออกเสียง : pannakasulisog pannakasulisog [ilo]
 • การออกเสียง : Maaramid Maaramid [ilo]
 • การออกเสียง : ut-utangmi ut-utangmi [ilo]
 • การออกเสียง : isalakannakami isalakannakami [ilo]
 • การออกเสียง : kadagiti kadagiti [ilo]
 • การออกเสียง : nakautang nakautang [ilo]
 • การออกเสียง : Itedmo Itedmo [ilo]
 • การออกเสียง : kadakami kadakami [ilo]