• การออกเสียงคำว่า sweven sweven [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า byjaped byjaped [enm] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า herye herye [enm] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า reneye reneye [enm] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า chuk chuk [enm] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า keen keen [en]
 • การออกเสียงคำว่า pose pose [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า quyken quyken [enm] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า soveraynetee soveraynetee [enm] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า volage volage [fr]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kyne kyne [enm] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pyned pyned [enm] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า elixer elixer [nl]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hevynesse hevynesse [enm] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า clennesse clennesse [enm] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bitymes bitymes [enm] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า losengeour losengeour [enm] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Rakel Rakel [sv]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mollificacioun mollificacioun [enm] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า shende shende [enm] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า queen queen [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า woned woned [enm] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า elvysshe elvysshe [enm] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า unavysed unavysed [enm] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ganeth ganeth [enm] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า wexe wexe [enm] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lotynge lotynge [enm] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า fleen fleen [enm] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า induracioun induracioun [enm] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า montance montance [enm] รอการออกเสียง