• การออกเสียงคำว่า abadan abadan [tr]
 • การออกเสียงคำว่า afal afal [cy]
 • การออกเสียงคำว่า ak ak [tr]
 • การออกเสียงคำว่า al al [es]
 • การออกเสียงคำว่า bunt bunt [de]
 • การออกเสียงคำว่า bokk bokk [wo]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bóli bóli [is | wo] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Bon Bon [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Boole Boole [en]
 • การออกเสียงคำว่า Bés Bés [wo]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bët bët [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bàyyi bàyyi [wo] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า bëgg bëgg [wo]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bëñ bëñ [wo] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า bëre bëre [wo]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า baxal baxal [wo | yua] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า baax baax [wo]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า baaxantal baaxantal [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bàkk bàkk [wo] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า bañ bañ [wo]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bànneex bànneex [wo] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า bataaxal bataaxal [wo]
 • การออกเสียงคำว่า baat baat [pa]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า asamaan asamaan [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า àtte àtte [wo] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Ayubés Ayubés [wo]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ànd ànd [wo] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า baal baal [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า araam araam [wo] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Baar Baar [gsw]