หมวดหมู่:

wolof

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwolof

 • การออกเสียง : Bon Bon [fr]
 • การออกเสียง : al al [tt]
 • การออกเสียง : bunt bunt [de]
 • การออกเสียง : aaru aaru [pt]
 • การออกเสียง : aji aji [ja]
 • การออกเสียง : baal baal [en]
 • การออกเสียง : Boole Boole [en]
 • การออกเสียง : Aar Aar [de]
 • การออกเสียง : abada abada [pt]
 • การออกเสียง : aca aca [lmo]
 • การออกเสียง : amal amal [ind]
 • การออกเสียง : Aal Aal [de]
 • การออกเสียง : Baar Baar [gsw]
 • การออกเสียง : ak ak [tr]
 • การออกเสียง : araf araf [cy]
 • การออกเสียง : akara akara [cs]
 • การออกเสียง : aj aj [sk]
 • การออกเสียง : mbalax mbalax [wo]
 • การออกเสียง : baat baat [pa]
 • การออกเสียง : alku alku [fi]
 • การออกเสียง : Aada Aada [fi]
 • การออกเสียง : bañ bañ [wo]
 • การออกเสียง : afal afal [cy]
 • การออกเสียง : alal alal [kmr]
 • การออกเสียง : Aju Aju [et]
 • การออกเสียง : Alde Alde [eu]
 • การออกเสียง : Àdduna Àdduna [wo]
 • การออกเสียง : bokk bokk [wo]
 • การออกเสียง : Bés Bés [wo]
 • การออกเสียง : Amiin Amiin [wo]
 • การออกเสียง : Àjjuma Àjjuma [wo]
 • การออกเสียง : Àllarba Àllarba [wo]
 • การออกเสียง : bëre bëre [wo]
 • การออกเสียง : agsi agsi [wo]
 • การออกเสียง : aaye aaye [hi]
 • การออกเสียง : baax baax [wo]
 • การออกเสียง : bataaxal bataaxal [wo]
 • การออกเสียง : Ayubés Ayubés [wo]
 • การออกเสียง : bëgg bëgg [wo]
 • การออกเสียง : Altine Altine [wo]
 • การออกเสียง : Almasi Almasi [sw]
 • การออกเสียง : abadan abadan [tr]
 • การออกเสียง : Alxames Alxames [wo]
 • การออกเสียง : abal abal [pt]
 • การออกเสียง : Abdu Abdu [ind]
 • การออกเสียง : Añ [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : Aadama Aadama [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Aafiya Aafiya [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : aajo aajo [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Aajowoo Aajowoo [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Aaju Aaju [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Aakara Aakara [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Aakimu Aakimu [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Aalim Aalim [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Aaréen Aaréen [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Aawa Aawa [ff | wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Aawlu Aawlu [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Aawo Aawo [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Aaxajala Aaxajala [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : aay aay [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Aaya Aaya [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Aayal Aayal [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Aayoo Aayoo [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Aaytal Aaytal [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Abajadda Abajadda [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Abalaate Abalaate [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Abalante Abalante [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Aballoo Aballoo [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : àbb àbb [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Àbbaatu Àbbaatu [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Àddina Àddina [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Àddiya Àddiya [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Àddu Àddu [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Afeer Afeer [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : àgg àgg [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Àggale Àggale [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Àggali Àggali [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Àgge Àgge [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Agum Agum [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Ajab Ajab [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Ajagjag Ajagjag [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Ajaratu Ajaratu [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Aji-gëm Aji-gëm [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Àjjana Àjjana [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Àjji Àjji [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Ajoor Ajoor [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Àkk Àkk [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Akkati Akkati [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Alaakulli Alaakulli [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Alaku Alaku [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Alamaan Alamaan [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Alamikk Alamikk [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Alawle Alawle [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Alburaax Alburaax [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Aldànke Aldànke [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Aldemba Aldemba [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Alfok Alfok [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : AlfunniAlin AlfunniAlin [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : Aljanna Aljanna [wo] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : alkaati alkaati [wo] รอการออกเสียง