หมวดหมู่:

WL

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงWL

 • การออกเสียง : in in [en]
 • การออกเสียง : YouTube YouTube [en]
 • การออกเสียง : ich ich [de]
 • การออกเสียง : hallo hallo [de]
 • การออกเสียง : am am [en]
 • การออกเสียง : was was [en]
 • การออกเสียง : du du [fr]
 • การออกเสียง : war war [en]
 • การออกเสียง : um um [pt]
 • การออกเสียง : plus plus [en]
 • การออกเสียง : der der [de]
 • การออกเสียง : sprechen sprechen [de]
 • การออกเสียง : und und [de]
 • การออกเสียง : über über [de]
 • การออกเสียง : problem problem [en]
 • การออกเสียง : sie sie [de]
 • การออกเสียง : 2 2 [de]
 • การออกเสียง : die die [en]
 • การออกเสียง : durch durch [de]
 • การออกเสียง : an an [en]
 • การออกเสียง : Danke Danke [de]
 • การออกเสียง : mich mich [de]
 • การออกเสียง : gehen gehen [de]
 • การออกเสียง : cut cut [en]
 • การออกเสียง : plan plan [en]
 • การออกเสียง : situation situation [en]
 • การออกเสียง : ihr ihr [de]
 • การออกเสียง : moment moment [en]
 • การออกเสียง : machen machen [de]
 • การออกเสียง : 5 5 [en]
 • การออกเสียง : detail detail [en]
 • การออกเสียง : ja ja [de]
 • การออกเสียง : auch auch [de]
 • การออกเสียง : so so [en]
 • การออกเสียง : bin bin [en]
 • การออกเสียง : nicht nicht [de]
 • การออกเสียง : video video [en]
 • การออกเสียง : können können [de]
 • การออกเสียง : sehr sehr [de]
 • การออกเสียง : sein sein [de]
 • การออกเสียง : eine eine [de]
 • การออกเสียง : wir wir [de]
 • การออกเสียง : stand stand [en]
 • การออกเสียง : das das [de]
 • การออกเสียง : für für [de]
 • การออกเสียง : möchte möchte [de]
 • การออกเสียง : jetzt jetzt [de]
 • การออกเสียง : wie wie [de]
 • การออกเสียง : ist ist [de]
 • การออกเสียง : tag tag [en]
 • การออกเสียง : viel viel [de]
 • การออกเสียง : werden werden [de]
 • การออกเสียง : sehen sehen [de]
 • การออกเสียง : mal mal [fr]
 • การออกเสียง : dem dem [de]
 • การออกเสียง : Wochenende Wochenende [de]
 • การออกเสียง : schon schon [de]
 • การออกเสียง : Zeit Zeit [de]
 • การออกเสียง : Basel Basel [de]
 • การออกเสียง : null null [de]
 • การออกเสียง : da da [de]
 • การออกเสียง : geht geht [de]
 • การออกเสียง : manchmal manchmal [de]
 • การออกเสียง : wer wer [de]
 • การออกเสียง : leben leben [de]
 • การออกเสียง : Schweiz Schweiz [de]
 • การออกเสียง : sind sind [de]
 • การออกเสียง : gut gut [de]
 • การออกเสียง : Mann Mann [de]
 • การออกเสียง : sage sage [en]
 • การออกเสียง : aber aber [de]
 • การออกเสียง : na na [de]
 • การออกเสียง : ein ein [de]
 • การออกเสียง : heute heute [de]
 • การออกเสียง : liked liked [en]
 • การออกเสียง : schlecht schlecht [de]
 • การออกเสียง : nichts nichts [de]
 • การออกเสียง : immer immer [de]
 • การออกเสียง : extra extra [en]
 • การออกเสียง : banal banal [en]
 • การออกเสียง : Liebe Liebe [de]
 • การออกเสียง : dir dir [de]
 • การออกเสียง : channel channel [en]
 • การออกเสียง : von von [de]
 • การออกเสียง : ihre ihre [de]
 • การออกเสียง : dich dich [de]
 • การออกเสียง : stehen stehen [de]
 • การออกเสียง : wenig wenig [de]
 • การออกเสียง : 2017 2017 [en]
 • การออกเสียง : auf auf [de]
 • การออกเสียง : mir mir [de]
 • การออกเสียง : aus aus [de]
 • การออกเสียง : warum warum [de]
 • การออกเสียง : euch euch [de]
 • การออกเสียง : haben haben [de]
 • การออกเสียง : bis bis [de]
 • การออกเสียง : fake fake [en]
 • การออกเสียง : oder oder [de]
 • การออกเสียง : nie nie [de]
 • การออกเสียง : Herz Herz [de]