หมวดหมู่:

welsh verbs

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwelsh verbs

 • การออกเสียง : ydyn nhw ydyn nhw [cy]
 • การออกเสียง : ydw i ydw i [cy]
 • การออกเสียง : ydych chi ydych chi [cy]
 • การออกเสียง : mae e mae e [cy]
 • การออกเสียง : yw hi yw hi [cy]
 • การออกเสียง : roedden nhw yn roedden nhw yn [cy]
 • การออกเสียง : byddan nhw'n byddan nhw'n [cy]
 • การออกเสียง : roeddech chi yn roeddech chi yn [cy]
 • การออกเสียง : bydd e'n bydd e'n [cy]
 • การออกเสียง : byddi di'n byddi di'n [cy]
 • การออกเสียง : roedden ni yn roedden ni yn [cy]
 • การออกเสียง : roedd hi yn roedd hi yn [cy]
 • การออกเสียง : roeddwn i yn roeddwn i yn [cy]
 • การออกเสียง : wyt ti wyt ti [cy]
 • การออกเสียง : byddaf i'n byddaf i'n [cy]
 • การออกเสียง : byddwn ni'n byddwn ni'n [cy]
 • การออกเสียง : ydy hi ydy hi [cy]
 • การออกเสียง : yw e yw e [cy]
 • การออกเสียง : roedd ef yn roedd ef yn [cy]
 • การออกเสียง : ydyn ni ydyn ni [cy]
 • การออกเสียง : byddwch chi'n byddwch chi'n [cy]
 • การออกเสียง : bydd hi'n bydd hi'n [cy]
 • การออกเสียง : ydy e ydy e [cy]
 • การออกเสียง : roeddet ti yn roeddet ti yn [cy]