หมวดหมู่:

vogelsort

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvogelsort

 • การออกเสียง : ekster ekster [eo]
 • การออกเสียง : Grote lijster Grote lijster [nl]
 • การออกเสียง : Grote karekiet Grote karekiet [nl]
 • การออกเสียง : Gierzwaluw Gierzwaluw [nl]
 • การออกเสียง : Fluiter Fluiter [nl]
 • การออกเสียง : frater frater [la]
 • การออกเสียง : Gele kwikstaart Gele kwikstaart [nl]
 • การออกเสียง : geoorde fuut geoorde fuut [nl]
 • การออกเสียง : fuut fuut [vls]
 • การออกเสียง : Gaai Gaai [nl]
 • การออกเสียง : Grote burgemeester Grote burgemeester [nl]
 • การออกเสียง : Grote kruisbek Grote kruisbek [nl]
 • การออกเสียง : Geelgors Geelgors [nl]
 • การออกเสียง : Grauwe vliegenvanger Grauwe vliegenvanger [nl]
 • การออกเสียง : Grauwe gors Grauwe gors [nl]
 • การออกเสียง : Grote stern Grote stern [nl]
 • การออกเสียง : Grote Canadese gans Grote Canadese gans [nl]
 • การออกเสียง : grote zilverreiger grote zilverreiger [nl]
 • การออกเสียง : Graspieper Graspieper [nl]
 • การออกเสียง : Gekraagde roodstaart Gekraagde roodstaart [nl]
 • การออกเสียง : Grote bonte specht Grote bonte specht [nl]
 • การออกเสียง : griel griel [nl]
 • การออกเสียง : Groenling Groenling [nl]
 • การออกเสียง : grutto grutto [nl]
 • การออกเสียง : Goudvink Goudvink [nl]
 • การออกเสียง : Grote trap Grote trap [nl]
 • การออกเสียง : Europese kanarie Europese kanarie [nl]
 • การออกเสียง : grote zee-eend grote zee-eend [nl]
 • การออกเสียง : Geelpootmeeuw Geelpootmeeuw [nl]
 • การออกเสียง : Grijskopspecht Grijskopspecht [nl]
 • การออกเสียง : grote zaagbek grote zaagbek [nl]
 • การออกเสียง : Fitis Fitis [nl]
 • การออกเสียง : Grote pieper Grote pieper [nl]
 • การออกเสียง : grauwe gans grauwe gans [nl]
 • การออกเสียง : Grote mantelmeeuw Grote mantelmeeuw [nl]
 • การออกเสียง : Grauwe franjepoot Grauwe franjepoot [nl]
 • การออกเสียง : Grote gele kwikstaart Grote gele kwikstaart [nl]
 • การออกเสียง : goudplevier goudplevier [nl]
 • การออกเสียง : Grasmus Grasmus [nl]
 • การออกเสียง : Grauwe klauwier Grauwe klauwier [nl]
 • การออกเสียง : goudhaan goudhaan [nl]
 • การออกเสียง : fazant fazant [nl]
 • การออกเสียง : Groenpootruiter Groenpootruiter [nl]
 • การออกเสียง : Glanskop Glanskop [nl]
 • การออกเสียง : Grauwe kiekendief Grauwe kiekendief [nl]
 • การออกเสียง : Groene specht Groene specht [nl]
 • การออกเสียง : Grote jager Grote jager [nl]