หมวดหมู่:

vogels

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvogels

 • การออกเสียง : Hop Hop [en]
 • การออกเสียง : slechtvalk slechtvalk [nl]
 • การออกเสียง : merel merel [nl]
 • การออกเสียง : rietzanger rietzanger [nl]
 • การออกเสียง : ooievaar ooievaar [nl]
 • การออกเสียง : Zwarte kraai Zwarte kraai [nl]
 • การออกเสียง : kievit kievit [nl]
 • การออกเสียง : putter putter [en]
 • การออกเสียง : topper topper [en]
 • การออกเสียง : snor snor [da]
 • การออกเสียง : rotgans rotgans [nl]
 • การออกเสียง : nonnetje nonnetje [nl]
 • การออกเสียง : torenvalk torenvalk [nl]
 • การออกเสียง : vink vink [sv]
 • การออกเสียง : pimpelmees pimpelmees [nl]
 • การออกเสียง : Zwarte specht Zwarte specht [nl]
 • การออกเสียง : paarse strandloper paarse strandloper [nl]
 • การออกเสียง : raaf raaf [nl]
 • การออกเสียง : Jan-van-Gent Jan-van-Gent [nl]
 • การออกเสียง : Zwarte Zee-eend Zwarte Zee-eend [nl]
 • การออกเสียง : Temmincks strandloper Temmincks strandloper [nl]
 • การออกเสียง : havik havik [nl]
 • การออกเสียง : wilde eend wilde eend [nl]
 • การออกเสียง : Notenkraker Notenkraker [nl]
 • การออกเสียง : Noordse stormvogel Noordse stormvogel [nl]
 • การออกเสียง : middelste zaagbek middelste zaagbek [nl]
 • การออกเสียง : Sijs Sijs [nl]
 • การออกเสียง : waterhoen waterhoen [nl]
 • การออกเสียง : zomertaling zomertaling [nl]
 • การออกเสียง : Indische gans Indische gans [nl]
 • การออกเสียง : ralreiger ralreiger [nl]
 • การออกเสียง : Standvogel Standvogel [de]
 • การออกเสียง : watersnip watersnip [nl]
 • การออกเสียง : Rode patrijs Rode patrijs [nl]
 • การออกเสียง : Mandarijneend Mandarijneend [nl]
 • การออกเสียง : steenuil steenuil [nl]
 • การออกเสียง : Ortolaan Ortolaan [nl]
 • การออกเสียง : Staartmees Staartmees [nl]
 • การออกเสียง : Velduil Velduil [nl]
 • การออกเสียง : Rosse franjepoot Rosse franjepoot [nl]
 • การออกเสียง : morinelplevier morinelplevier [nl]
 • การออกเสียง : Middelste bonte specht Middelste bonte specht [nl]
 • การออกเสียง : Waterpieper Waterpieper [nl]
 • การออกเสียง : Wilde zwaan Wilde zwaan [nl]
 • การออกเสียง : wielewaal wielewaal [nl]
 • การออกเสียง : Zeekoet Zeekoet [nl]
 • การออกเสียง : Papegaaiduiker Papegaaiduiker [nl]
 • การออกเสียง : Vuurgoudhaan Vuurgoudhaan [nl]
 • การออกเสียง : Roodmus Roodmus [nl]
 • การออกเสียง : Middelste jager Middelste jager [nl]
 • การออกเสียง : tafeleend tafeleend [nl]
 • การออกเสียง : kerkuil kerkuil [nl]
 • การออกเสียง : slobeend slobeend [nl]
 • การออกเสียง : Sneeuwgors Sneeuwgors [nl]
 • การออกเสียง : ijseend ijseend [nl]
 • การออกเสียง : Veldleeuwerik Veldleeuwerik [nl]
 • การออกเสียง : Zwartkop Zwartkop [nl]
 • การออกเสียง : steltkluut steltkluut [nl]
 • การออกเสียง : Reuzenstern Reuzenstern [nl]
 • การออกเสียง : tureluur tureluur [nl]
 • การออกเสียง : Holenduif Holenduif [nl]
 • การออกเสียง : zilvermeeuw zilvermeeuw [nl]
 • การออกเสียง : Lachstern Lachstern [nl]
 • การออกเสียง : Tjiftjaf Tjiftjaf [nl]
 • การออกเสียง : roodhalsfuut roodhalsfuut [nl]
 • การออกเสียง : Sprinkhaanzanger Sprinkhaanzanger [nl]
 • การออกเสียง : visarend visarend [nl]
 • การออกเสียง : Ringmus Ringmus [nl]
 • การออกเสียง : Witte kwikstaart Witte kwikstaart [nl]
 • การออกเสียง : Ransuil Ransuil [nl]
 • การออกเสียง : steenarend steenarend [nl]
 • การออกเสียง : roodpootvalk roodpootvalk [nl]
 • การออกเสียง : smelleken smelleken [nl]
 • การออกเสียง : Kanoet Kanoet [nl]
 • การออกเสียง : Noordse stern Noordse stern [nl]
 • การออกเสียง : Nachtzwaluw Nachtzwaluw [nl]
 • การออกเสียง : Turkse tortel Turkse tortel [nl]
 • การออกเสียง : huismus huismus [nl]
 • การออกเสียง : roerdomp roerdomp [nl]
 • การออกเสียง : rode wouw rode wouw [nl]
 • การออกเสียง : nijlgans nijlgans [nl]
 • การออกเสียง : purperreiger purperreiger [nl]
 • การออกเสียง : Roodborst Roodborst [nl]
 • การออกเสียง : Roodkeelduiker Roodkeelduiker [nl]
 • การออกเสียง : Witwangstern Witwangstern [nl]
 • การออกเสียง : witoogeend witoogeend [nl]
 • การออกเสียง : waterral waterral [nl]
 • การออกเสียง : wintertaling wintertaling [nl]
 • การออกเสียง : wulp wulp [nl]
 • การออกเสียง : Zanglijster Zanglijster [nl]
 • การออกเสียง : pestvogel pestvogel [nl]
 • การออกเสียง : spreeuw spreeuw [nl]
 • การออกเสียง : tapuit tapuit [nl]
 • การออกเสียง : zwarte ruiter zwarte ruiter [nl]
 • การออกเสียง : Roek Roek [nl]
 • การออกเสียง : strandplevier strandplevier [nl]
 • การออกเสียง : Stormmeeuw Stormmeeuw [nl]
 • การออกเสียง : Oeverzwaluw Oeverzwaluw [nl]
 • การออกเสียง : lepelaar lepelaar [nl]
 • การออกเสียง : vale gier vale gier [nl]