หมวดหมู่:

utbildning

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงutbildning

 • การออกเสียง : gymnasium gymnasium [en]
 • การออกเสียง : Universitet Universitet [no]
 • การออกเสียง : Doktorand Doktorand [de]
 • การออกเสียง : Lektor Lektor [de]
 • การออกเสียง : betyg betyg [sv]
 • การออกเสียง : Kemi Kemi [sv]
 • การออกเสียง : Adjunkt Adjunkt [sv]
 • การออกเสียง : matlagningskurs matlagningskurs [sv]
 • การออกเสียง : grundskola grundskola [sv]
 • การออกเสียง : slutbetyg slutbetyg [sv]
 • การออกเสียง : lågstadium lågstadium [sv]
 • การออกเสียง : högskola högskola [sv]
 • การออกเสียง : specialklass specialklass [sv]
 • การออกเสียง : studentutbyte studentutbyte [sv]
 • การออกเสียง : alumn alumn [sv]
 • การออกเสียง : gymnasist gymnasist [sv]
 • การออกเสียง : skolljus skolljus [sv]
 • การออกเสียง : utbildningsmöjligheter utbildningsmöjligheter [sv]
 • การออกเสียง : läroplan läroplan [sv]
 • การออกเสียง : forskare forskare [sv]
 • การออกเสียง : studiestöd studiestöd [sv]
 • การออกเสียง : studiecirkel studiecirkel [sv]
 • การออกเสียง : konstskola konstskola [sv]
 • การออกเสียง : studiemöjlighet studiemöjlighet [sv]
 • การออกเสียง : magisterexamen magisterexamen [sv]
 • การออกเสียง : maskinteknik maskinteknik [sv]
 • การออกเสียง : skolarbete skolarbete [sv]
 • การออกเสียง : utbildningsanordnare utbildningsanordnare [sv]
 • การออกเสียง : terminsavgift terminsavgift [sv]
 • การออกเสียง : läsår läsår [sv]
 • การออกเสียง : mellanstadium mellanstadium [sv]
 • การออกเสียง : internatskola internatskola [sv]
 • การออกเสียง : studentmössa studentmössa [sv]
 • การออกเสียง : högstadium högstadium [sv]
 • การออกเสียง : kandidatexamen kandidatexamen [sv]
 • การออกเสียง : universitetslektor universitetslektor [sv]
 • การออกเสียง : gymnasiegemensam gymnasiegemensam [sv]
 • การออกเสียง : plugg plugg [sv]
 • การออกเสียง : kärnämne kärnämne [sv]
 • การออกเสียง : universitetslärare universitetslärare [sv]
 • การออกเสียง : pulpeter pulpeter [sv]
 • การออกเสียง : stödundervisning stödundervisning [sv]
 • การออกเสียง : utantillinlärning utantillinlärning [sv]
 • การออกเสียง : Vuxenstuderande Vuxenstuderande [sv]
 • การออกเสียง : studiestödsberättigad studiestödsberättigad [sv]
 • การออกเสียง : kemilärarna kemilärarna [sv]
 • การออกเสียง : skolmat skolmat [sv]
 • การออกเสียง : plugghäst plugghäst [sv]
 • การออกเสียง : tillvalsämne tillvalsämne [sv]
 • การออกเสียง : kursintyg kursintyg [sv]
 • การออกเสียง : språkresa språkresa [sv]
 • การออกเสียง : klassföreståndare klassföreståndare [sv]
 • การออกเสียง : mogenhetsexamen mogenhetsexamen [sv]
 • การออกเสียง : skrivarkurs skrivarkurs [sv]
 • การออกเสียง : påbyggnadsutbildning påbyggnadsutbildning [sv]
 • การออกเสียง : lärprocess lärprocess [sv]
 • การออกเสียง : specialpedagogisk specialpedagogisk [sv]
 • การออกเสียง : undervisningsmetod undervisningsmetod [sv]
 • การออกเสียง : skoluppsats skoluppsats [sv]
 • การออกเสียง : boktentamen boktentamen [sv]
 • การออกเสียง : sociokulturell sociokulturell [sv]
 • การออกเสียง : karaktärsämne karaktärsämne [sv]
 • การออกเสียง : läroplansteori läroplansteori [sv]
 • การออกเสียง : studiestil studiestil [sv]
 • การออกเสียง : högstadieklass högstadieklass [sv]
 • การออกเสียง : omgivningslära omgivningslära [sv]
 • การออกเสียง : fördjupningskurs fördjupningskurs [sv]
 • การออกเสียง : tentläsning tentläsning [sv]
 • การออกเสียง : examenstillfälle examenstillfälle [sv]
 • การออกเสียง : gymnasieklass gymnasieklass [sv]
 • การออกเสียง : lågstadieklass lågstadieklass [sv]
 • การออกเสียง : trädgårdsstudier trädgårdsstudier [sv]
 • การออกเสียง : examensinriktning examensinriktning [sv]
 • การออกเสียง : meritpoäng meritpoäng [sv]
 • การออกเสียง : kursbeskrivning kursbeskrivning [sv]
 • การออกเสียง : andraårsstuderande andraårsstuderande [sv]