หมวดหมู่:

unfeeling

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงunfeeling

 • การออกเสียง : cold cold [en]
 • การออกเสียง : tough tough [en]
 • การออกเสียง : hard hard [en]
 • การออกเสียง : stubborn stubborn [en]
 • การออกเสียง : obdurate obdurate [en]
 • การออกเสียง : seasoned seasoned [en]
 • การออกเสียง : hard-as-nails hard-as-nails [en]
 • การออกเสียง : apathetic apathetic [en]
 • การออกเสียง : callous callous [en]
 • การออกเสียง : careless careless [en]
 • การออกเสียง : cold-blooded cold-blooded [en]
 • การออกเสียง : unaffected unaffected [en]
 • การออกเสียง : insensitive insensitive [en]
 • การออกเสียง : unsympathetic unsympathetic [en]
 • การออกเสียง : soulless soulless [en]
 • การออกเสียง : inflexible inflexible [en]
 • การออกเสียง : indifferent indifferent [en]
 • การออกเสียง : toughened toughened [en]
 • การออกเสียง : unfeeling unfeeling [en]
 • การออกเสียง : unconcerned unconcerned [en]
 • การออกเสียง : hard-boiled hard-boiled [en]
 • การออกเสียง : heartless heartless [en]
 • การออกเสียง : thick-skinned thick-skinned [en]
 • การออกเสียง : insensate insensate [en]
 • การออกเสียง : unbending unbending [en]
 • การออกเสียง : insensible insensible [es]
 • การออกเสียง : coldhearted coldhearted [en]
 • การออกเสียง : hardened hardened [en]
 • การออกเสียง : inured inured [en]
 • การออกเสียง : unsusceptible unsusceptible [en]
 • การออกเสียง : torpid torpid [en]
 • การออกเสียง : hardhearted hardhearted [en]
 • การออกเสียง : impassive impassive [en]
 • การออกเสียง : unimpressionable unimpressionable [en]
 • การออกเสียง : hard-bitten hard-bitten [en]
 • การออกเสียง : benumbed benumbed [en]
 • การออกเสียง : uncaring uncaring [en]
 • การออกเสียง : stony stony [en]
 • การออกเสียง : impenitent impenitent [en]
 • การออกเสียง : unresponsive unresponsive [en]
 • การออกเสียง : insentient insentient [en]
 • การออกเสียง : case-hardened case-hardened [en]
 • การออกเสียง : spiritless spiritless [en]