• การออกเสียงคำว่า Panne Panne [de]
 • การออกเสียงคำว่า claquer claquer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า diode de roue libre diode de roue libre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า condensateur claqué condensateur claqué [fr]
 • การออกเสียงคำว่า arc de rupture arc de rupture [fr]
 • การออกเสียงคำว่า étincelage étincelage [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tension de claquage tension de claquage [fr]
 • การออกเสียงคำว่า étincelle étincelle [fr]
 • การออกเสียงคำว่า claquage claquage [fr]
 • การออกเสียงคำว่า court-circuit franc court-circuit franc [fr]
 • การออกเสียงคำว่า fil cassé fil cassé [fr]
 • การออกเสียงคำว่า fil grillé fil grillé [fr]
 • การออกเสียงคำว่า compatibilité électromagnétique compatibilité électromagnétique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า surchauffe surchauffe [fr]
 • การออกเสียงคำว่า diode grillée diode grillée [fr]
 • การออกเสียงคำว่า fumée fumée [fr]
 • การออกเสียงคำว่า surchauffer surchauffer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า électricité statique électricité statique [fr]
 • การออกเสียงคำว่า parasiter parasiter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า mauvais contact mauvais contact [fr]
 • การออกเสียงคำว่า circuit ouvert circuit ouvert [fr]
 • การออกเสียงคำว่า faux contact faux contact [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ronflette ronflette [fr]
 • การออกเสียงคำว่า court-circuiter court-circuiter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า surintensité surintensité [fr]
 • การออกเสียงคำว่า court-circuit court-circuit [fr]
 • การออกเสียงคำว่า défaut d'isolement défaut d'isolement [fr]
 • การออกเสียงคำว่า panne intermittente panne intermittente [fr]
 • การออกเสียงคำว่า dépannage dépannage [fr]
 • การออกเสียงคำว่า dépanneur dépanneur [fr]