หมวดหมู่:

transitive verbs

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtransitive verbs

 • การออกเสียง : field field [en]
 • การออกเสียง : knight knight [en]
 • การออกเสียง : cheek cheek [en]
 • การออกเสียง : batter batter [en]
 • การออกเสียง : sick sick [en]
 • การออกเสียง : bare bare [en]
 • การออกเสียง : ladle ladle [en]
 • การออกเสียง : candle candle [en]
 • การออกเสียง : seize seize [fr]
 • การออกเสียง : position position [en]
 • การออกเสียง : view view [en]
 • การออกเสียง : glue glue [en]
 • การออกเสียง : reveal reveal [en]
 • การออกเสียง : include include [en]
 • การออกเสียง : mention mention [en]
 • การออกเสียง : compost compost [en]
 • การออกเสียง : sod sod [en]
 • การออกเสียง : savage savage [en]
 • การออกเสียง : eclipse eclipse [en]
 • การออกเสียง : bound bound [en]
 • การออกเสียง : allure allure [en]
 • การออกเสียง : preview preview [en]
 • การออกเสียง : blurb blurb [en]
 • การออกเสียง : tilt tilt [en]
 • การออกเสียง : specify specify [en]
 • การออกเสียง : prostrate prostrate [en]
 • การออกเสียง : cellar cellar [en]
 • การออกเสียง : gulf gulf [en]
 • การออกเสียง : configure configure [en]
 • การออกเสียง : riddle riddle [en]
 • การออกเสียง : inculcate inculcate [en]
 • การออกเสียง : salvage salvage [en]
 • การออกเสียง : isolate isolate [en]
 • การออกเสียง : snafu snafu [en]
 • การออกเสียง : inoculate inoculate [en]
 • การออกเสียง : entail entail [en]
 • การออกเสียง : ding ding [de]
 • การออกเสียง : enchant enchant [en]
 • การออกเสียง : compile compile [en]
 • การออกเสียง : terrify terrify [en]
 • การออกเสียง : terrace terrace [en]
 • การออกเสียง : rive rive [en]
 • การออกเสียง : muffle muffle [en]
 • การออกเสียง : regulate regulate [en]
 • การออกเสียง : copyright copyright [sv]
 • การออกเสียง : verify verify [en]
 • การออกเสียง : boycott boycott [en]
 • การออกเสียง : bray bray [en]
 • การออกเสียง : fetter fetter [en]
 • การออกเสียง : confuse confuse [en]
 • การออกเสียง : contaminate contaminate [en]
 • การออกเสียง : refute refute [en]
 • การออกเสียง : curb curb [en]
 • การออกเสียง : incite incite [en]
 • การออกเสียง : halve halve [en]
 • การออกเสียง : pollinate pollinate [en]
 • การออกเสียง : sync sync [en]
 • การออกเสียง : conceal conceal [en]
 • การออกเสียง : pep pep [en]
 • การออกเสียง : turf turf [en]
 • การออกเสียง : rattle rattle [en]
 • การออกเสียง : enact enact [en]
 • การออกเสียง : sublimate sublimate [en]
 • การออกเสียง : gaff gaff [en]
 • การออกเสียง : refurbish refurbish [en]
 • การออกเสียง : air-condition air-condition [en]
 • การออกเสียง : balled balled [en]
 • การออกเสียง : astound astound [en]
 • การออกเสียง : amp amp [en]
 • การออกเสียง : ascribe ascribe [en]
 • การออกเสียง : daze daze [en]
 • การออกเสียง : remand remand [en]
 • การออกเสียง : felling felling [en]
 • การออกเสียง : decant decant [en]
 • การออกเสียง : exculpate exculpate [en]
 • การออกเสียง : convulse convulse [en]
 • การออกเสียง : pall pall [en]
 • การออกเสียง : tenderize tenderize [en]
 • การออกเสียง : entrain entrain [fr]
 • การออกเสียง : invigorate invigorate [en]
 • การออกเสียง : supplant supplant [en]
 • การออกเสียง : contuse contuse [en]
 • การออกเสียง : insulate insulate [en]
 • การออกเสียง : disfavor disfavor [en]
 • การออกเสียง : apprise apprise [en]
 • การออกเสียง : gavel gavel [en]
 • การออกเสียง : fray fray [en]
 • การออกเสียง : fatten fatten [en]
 • การออกเสียง : bereave bereave [en]
 • การออกเสียง : palisade palisade [en]
 • การออกเสียง : ply ply [en]
 • การออกเสียง : agonize agonize [en]
 • การออกเสียง : infuse infuse [en]
 • การออกเสียง : engulf engulf [en]
 • การออกเสียง : gnash gnash [en]
 • การออกเสียง : defoliate defoliate [en]
 • การออกเสียง : duct duct [en]
 • การออกเสียง : rarify rarify [en]
 • การออกเสียง : embitter embitter [en]
 • การออกเสียง : inculpate inculpate [en]