หมวดหมู่:

talord

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtalord

 • การออกเสียง : fire fire [en]
 • การออกเสียง : et et [fr]
 • การออกเสียง : en en [fr]
 • การออกเสียง : tres tres [es]
 • การออกเสียง : hundred hundred [en]
 • การออกเสียง : to to [en]
 • การออกเสียง : gros gros [fr]
 • การออกเสียง : tre tre [da]
 • การออกเสียง : ti ti [no]
 • การออกเสียง : ni ni [da]
 • การออกเสียง : seks seks [da]
 • การออกเสียง : fyrre fyrre [da]
 • การออกเสียง : milliard milliard [fr]
 • การออกเสียง : én én [hu]
 • การออกเสียง : anden anden [da]
 • การออกเสียง : tolv tolv [no]
 • การออกเสียง : fem fem [da]
 • การออกเสียง : seksten seksten [da]
 • การออกเสียง : tredive tredive [da]
 • การออกเสียง : tyve tyve [da]
 • การออกเสียง : tredje tredje [da]
 • การออกเสียง : syv syv [da]
 • การออกเสียง : sytten sytten [da]
 • การออกเสียง : tredjedel tredjedel [da]
 • การออกเสียง : elleve elleve [da]
 • การออกเสียง : fjerde fjerde [da]
 • การออกเสียง : kvart kvart [da]
 • การออกเสียง : tretten tretten [da]
 • การออกเสียง : otte otte [da]
 • การออกเสียง : halvtreds halvtreds [da]
 • การออกเสียง : fjorten fjorten [da]
 • การออกเสียง : hundrede og en hundrede og en [da]
 • การออกเสียง : et tusind syvoghalvtreds et tusind syvoghalvtreds [da]
 • การออกเสียง : hundrede hundrede [da]
 • การออกเสียง : nitten nitten [da]
 • การออกเสียง : femogtredive femogtredive [da]
 • การออกเสียง : sekstende sekstende [da]
 • การออกเสียง : atten atten [da]
 • การออกเสียง : treogtyve treogtyve [da]
 • การออกเสียง : femten femten [da]
 • การออกเสียง : enogtyve enogtyve [da]
 • การออกเสียง : fireogtredive fireogtredive [da]
 • การออกเสียง : otteogfirs otteogfirs [da]
 • การออกเสียง : halvfjerds halvfjerds [da]
 • การออกเสียง : fireoghalvtreds fireoghalvtreds [da]
 • การออกเสียง : halvfems halvfems [da]
 • การออกเสียง : nioghalvtredsindstyvende nioghalvtredsindstyvende [da]
 • การออกเสียง : niogtredive niogtredive [da]
 • การออกเสียง : niogfyrre niogfyrre [da]
 • การออกเสียง : seksogtredive seksogtredive [da]
 • การออกเสียง : tiende tiende [da]
 • การออกเสียง : firs firs [da]
 • การออกเสียง : fireogfyrre fireogfyrre [da]
 • การออกเสียง : syvoghalvfjerds syvoghalvfjerds [da]
 • การออกเสียง : elve elve [da]
 • การออกเสียง : ni hundrede fireogtyve ni hundrede fireogtyve [da]
 • การออกเสียง : første første [da]
 • การออกเสียง : tolvte tolvte [no]
 • การออกเสียง : enogtredivte enogtredivte [da]
 • การออกเสียง : halv halv [sv]
 • การออกเสียง : nioghalvfems nioghalvfems [da]
 • การออกเสียง : femoghalvfems femoghalvfems [da]
 • การออกเสียง : trekvart trekvart [no]
 • การออกเสียง : tusinde tusinde [da]
 • การออกเสียง : halvandet halvandet [da]
 • การออกเสียง : femtedel femtedel [sv]
 • การออกเสียง : treogtredive treogtredive [da]
 • การออกเสียง : to hundrede tyve to hundrede tyve [da]
 • การออกเสียง : otteogtredive otteogtredive [da]
 • การออกเสียง : ellevte ellevte [da]
 • การออกเสียง : fire tusind et hundred femogfirsindstyve fire tusind et hundred femogfirsindstyve [da]
 • การออกเสียง : niende niende [da]
 • การออกเสียง : firsindstyvende firsindstyvende [da]
 • การออกเสียง : et hundrede femoghalvtreds et hundrede femoghalvtreds [da]
 • การออกเสียง : seksoghalvtredsindstyvende seksoghalvtredsindstyvende [da]
 • การออกเสียง : seksoghalvfems seksoghalvfems [da]
 • การออกเสียง : nioghalvtredsindstyve nioghalvtredsindstyve [da]
 • การออกเสียง : ottende ottende [da]
 • การออกเสียง : dusin dusin [da]
 • การออกเสียง : seksogfyrre seksogfyrre [da]
 • การออกเสียง : to tusind tre hundrede ni to tusind tre hundrede ni [da]
 • การออกเสียง : femte femte [da]
 • การออกเสียง : fireogtredivte fireogtredivte [da]
 • การออกเสียง : seksoghalvtredsindstyve seksoghalvtredsindstyve [da]
 • การออกเสียง : tiendedel tiendedel [da]
 • การออกเสียง : et tusind syvoghalvtredsindstyve et tusind syvoghalvtredsindstyve [da]
 • การออกเสียง : fem tusind to hundred syvogfyrre fem tusind to hundred syvogfyrre [da]
 • การออกเสียง : halvfemsindstyvende halvfemsindstyvende [da]
 • การออกเสียง : to tusind to hundrede halvfjerds to tusind to hundrede halvfjerds [da]
 • การออกเสียง : treogtredivte treogtredivte [da]
 • การออกเสียง : niogtyvende niogtyvende [da]
 • การออกเสียง : toogfyrre toogfyrre [da]
 • การออกเสียง : enogtres enogtres [da]
 • การออกเสียง : enoghalvtreds enoghalvtreds [da]
 • การออกเสียง : syvogfirs syvogfirs [da]
 • การออกเสียง : syvoghalvtreds syvoghalvtreds [da]
 • การออกเสียง : enogfyrre enogfyrre [da]
 • การออกเสียง : attende attende [da]
 • การออกเสียง : otteogtyvende otteogtyvende [da]
 • การออกเสียง : to tusind to hundrede halvfjerdsindstyve to tusind to hundrede halvfjerdsindstyve [da]