หมวดหมู่:

surgical procedures

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsurgical procedures

 • การออกเสียง : osteotomy osteotomy [en]
 • การออกเสียง : amputation amputation [en]
 • การออกเสียง : thoracostomy thoracostomy [en]
 • การออกเสียง : discectomy discectomy [en]
 • การออกเสียง : herniorrhaphy herniorrhaphy [en]
 • การออกเสียง : open-heart surgery open-heart surgery [en]
 • การออกเสียง : laminectomy laminectomy [en]
 • การออกเสียง : sphincterotomy sphincterotomy [en]
 • การออกเสียง : orchidectomy orchidectomy [en]
 • การออกเสียง : debride debride [en]
 • การออกเสียง : abdominoplasty abdominoplasty [en]
 • การออกเสียง : circumcision circumcision [en]
 • การออกเสียง : vasectomy vasectomy [en]
 • การออกเสียง : thoracotomy thoracotomy [en]
 • การออกเสียง : pneumonectomy pneumonectomy [en]
 • การออกเสียง : craniotomy craniotomy [en]
 • การออกเสียง : nephrectomy nephrectomy [en]
 • การออกเสียง : pleurodesis pleurodesis [en]
 • การออกเสียง : gastrostomy gastrostomy [en]
 • การออกเสียง : cholecystectomy cholecystectomy [en]
 • การออกเสียง : keratomileusis keratomileusis [en]
 • การออกเสียง : salpingo-oophorectomy salpingo-oophorectomy [en]
 • การออกเสียง : rongeur rongeur [fr]
 • การออกเสียง : arthrodesis arthrodesis [en]
 • การออกเสียง : adenoidectomy adenoidectomy [en]
 • การออกเสียง : pyloroplasty pyloroplasty [en]
 • การออกเสียง : ganglionectomy ganglionectomy [en]
 • การออกเสียง : esophagectomy esophagectomy [en]
 • การออกเสียง : tonsillectomy tonsillectomy [en]
 • การออกเสียง : mammaplasty mammaplasty [en]
 • การออกเสียง : parathyroidectomy parathyroidectomy [en]
 • การออกเสียง : blepharoplasty blepharoplasty [en]
 • การออกเสียง : pancreatectomy pancreatectomy [en]
 • การออกเสียง : Escharotomy Escharotomy [en]
 • การออกเสียง : adrenalectomy adrenalectomy [en]
 • การออกเสียง : CABG CABG [en]
 • การออกเสียง : excisional biopsy excisional biopsy [en]
 • การออกเสียง : colectomy colectomy [en]
 • การออกเสียง : vagotomy vagotomy [en]
 • การออกเสียง : septoplasty septoplasty [en]
 • การออกเสียง : bunionectomy bunionectomy [en]
 • การออกเสียง : rhinoplasty rhinoplasty [en]
 • การออกเสียง : hysterectomy hysterectomy [en]
 • การออกเสียง : panniculectomy panniculectomy [en]
 • การออกเสียง : Exenteration Exenteration [de]
 • การออกเสียง : vitrectomy vitrectomy [en]
 • การออกเสียง : episiotomy episiotomy [en]
 • การออกเสียง : endarterectomy endarterectomy [en]
 • การออกเสียง : valvuloplasty valvuloplasty [en]
 • การออกเสียง : dacryocystorhinostomy dacryocystorhinostomy [en]
 • การออกเสียง : Billroth II Billroth II [en]
 • การออกเสียง : lobectomy lobectomy [en]
 • การออกเสียง : antrectomy antrectomy [en]
 • การออกเสียง : photorefractive keratectomy photorefractive keratectomy [en]
 • การออกเสียง : incisional biopsy incisional biopsy [en]
 • การออกเสียง : cystectomy cystectomy [en]
 • การออกเสียง : lingulectomy lingulectomy [en]
 • การออกเสียง : glossectomy glossectomy [en]