หมวดหมู่:

speech

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงspeech

 • การออกเสียง : hello hello [en]
 • การออกเสียง : interpret interpret [en]
 • การออกเสียง : toast toast [en]
 • การออกเสียง : absolutely absolutely [en]
 • การออกเสียง : soliloquy soliloquy [en]
 • การออกเสียง : nope nope [en]
 • การออกเสียง : Merry Christmas Merry Christmas [en]
 • การออกเสียง : French French [en]
 • การออกเสียง : vowel vowel [en]
 • การออกเสียง : I'd I'd [en]
 • การออกเสียง : loquacious loquacious [en]
 • การออกเสียง : Thanks a lot! Thanks a lot! [en]
 • การออกเสียง : stressed stressed [en]
 • การออกเสียง : rhetorical rhetorical [en]
 • การออกเสียง : apostrophe apostrophe [en]
 • การออกเสียง : slang slang [en]
 • การออกเสียง : speech speech [en]
 • การออกเสียง : mister mister [en]
 • การออกเสียง : bilingual bilingual [en]
 • การออกเสียง : talking talking [en]
 • การออกเสียง : click click [en]
 • การออกเสียง : dialogue dialogue [en]
 • การออกเสียง : mellifluous mellifluous [en]
 • การออกเสียง : artificial intelligence artificial intelligence [en]
 • การออกเสียง : enunciate enunciate [en]
 • การออกเสียง : utter utter [en]
 • การออกเสียง : phrase phrase [en]
 • การออกเสียง : AI AI [nl]
 • การออกเสียง : no kidding no kidding [en]
 • การออกเสียง : intonation intonation [en]
 • การออกเสียง : accent (noun) accent (noun) [en]
 • การออกเสียง : What a bore! What a bore! [en]
 • การออกเสียง : fricative fricative [en]
 • การออกเสียง : rhetoric rhetoric [en]
 • การออกเสียง : rant rant [en]
 • การออกเสียง : epilogue epilogue [en]
 • การออกเสียง : uh-hunh uh-hunh [en]
 • การออกเสียง : innit innit [en]
 • การออกเสียง : Hurry up Hurry up [en]
 • การออกเสียง : banter banter [en]
 • การออกเสียง : orally orally [en]
 • การออกเสียง : interlocutor interlocutor [en]
 • การออกเสียง : inflection inflection [en]
 • การออกเสียง : quoth quoth [en]
 • การออกเสียง : all the best all the best [en]
 • การออกเสียง : metaphorical metaphorical [en]
 • การออกเสียง : parlance parlance [en]
 • การออกเสียง : abracadabra abracadabra [es]
 • การออกเสียง : malapropism malapropism [en]
 • การออกเสียง : verbiage verbiage [en]
 • การออกเสียง : idiomatic idiomatic [en]
 • การออกเสียง : salutation salutation [fr]
 • การออกเสียง : Supraglottal Supraglottal [en]
 • การออกเสียง : to be continued to be continued [en]
 • การออกเสียง : unstressed unstressed [en]
 • การออกเสียง : gossiping gossiping [en]
 • การออกเสียง : phoneme phoneme [en]
 • การออกเสียง : hmm hmm [en]
 • การออกเสียง : enunciation enunciation [en]
 • การออกเสียง : patois patois [fr]
 • การออกเสียง : brogue brogue [en]
 • การออกเสียง : emphatic emphatic [en]
 • การออกเสียง : ad-lib ad-lib [en]
 • การออกเสียง : off to bed off to bed [en]
 • การออกเสียง : harp harp [en]
 • การออกเสียง : couldn't've couldn't've [en]
 • การออกเสียง : British English British English [en]
 • การออกเสียง : alliterative alliterative [en]
 • การออกเสียง : glottal stop glottal stop [en]
 • การออกเสียง : I Have a Dream I Have a Dream [en]
 • การออกเสียง : Forget about it Forget about it [en]
 • การออกเสียง : flippant flippant [en]
 • การออกเสียง : blether blether [en]
 • การออกเสียง : salutations salutations [en]
 • การออกเสียง : eruption eruption [en]
 • การออกเสียง : incivility incivility [en]
 • การออกเสียง : utterance utterance [en]
 • การออกเสียง : dictation speed dictation speed [en]
 • การออกเสียง : Britishism Britishism [en]
 • การออกเสียง : gossipy gossipy [en]
 • การออกเสียง : What a pity What a pity [en]
 • การออกเสียง : fricatives fricatives [en]
 • การออกเสียง : I'm not bovvered I'm not bovvered [en]
 • การออกเสียง : bickering bickering [en]
 • การออกเสียง : uttering uttering [en]
 • การออกเสียง : alveolar trill alveolar trill [en]
 • การออกเสียง : tut tut [tt]
 • การออกเสียง : trope trope [en]
 • การออกเสียง : subpharyngeal subpharyngeal [en]
 • การออกเสียง : converse (verb) converse (verb) [en]
 • การออกเสียง : soliloquies soliloquies [en]
 • การออกเสียง : Canadian raising Canadian raising [en]
 • การออกเสียง : staccato staccato [en]
 • การออกเสียง : declamation declamation [en]
 • การออกเสียง : Oops! Oops! [en]
 • การออกเสียง : creak creak [en]
 • การออกเสียง : flip side flip side [en]
 • การออกเสียง : vocoder vocoder [en]
 • การออกเสียง : Congrats! Congrats! [en]
 • การออกเสียง : bonk bonk [en]