หมวดหมู่:

skowyt

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงskowyt

  • การออกเสียง : wilczy wilczy [pl]
  • การออกเสียง : skowyczenie skowyczenie [pl]
  • การออกเสียง : dręczący dręczący [pl]
  • การออกเสียง : przeraźliwy przeraźliwy [pl]