• การออกเสียงคำว่า ancora ancora [it]
 • การออกเสียงคำว่า assorto assorto [it]
 • การออกเสียงคำว่า apposto apposto [it]
 • การออกเสียงคำว่า agitatori agitatori [it]
 • การออกเสียงคำว่า affetto affetto [it]
 • การออกเสียงคำว่า affetta affetta [it]
 • การออกเสียงคำว่า adiposi adiposi [it]
 • การออกเสียงคำว่า Messe Messe [fr]
 • การออกเสียงคำว่า accusatori accusatori [it]
 • การออกเสียงคำว่า peggiorò peggiorò [it]
 • การออกเสียงคำว่า peggioro peggioro [it]
 • การออกเสียงคำว่า preparò preparò [it]
 • การออกเสียงคำว่า preparo preparo [es]
 • การออกเสียงคำว่า àncora àncora [it]
 • การออกเสียงคำว่า àbitino àbitino [it]
 • การออกเสียงคำว่า circuìto circuìto [it]
 • การออกเสียงคำว่า circùito circùito [it]
 • การออกเสียงคำว่า ancora (avverbio) ancora (avverbio) [it]
 • การออกเสียงคำว่า credo (fede) credo (fede) [it]
 • การออกเสียงคำว่า affetto (v. affettare) affetto (v. affettare) [it]
 • การออกเสียงคำว่า esse (lettera S) esse (lettera S) [it]
 • การออกเสียงคำว่า peste (pestate) peste (pestate) [it]
 • การออกเสียงคำว่า corressi (v. correre) corressi (v. correre) [it]
 • การออกเสียงคำว่า messe (raccolto) messe (raccolto) [it]
 • การออกเสียงคำว่า vera (agg. f. vero) vera (agg. f. vero) [it]
 • การออกเสียงคำว่า esca (pesca) esca (pesca) [it]
 • การออกเสียงคำว่า peste (malattia) peste (malattia) [it]
 • การออกเสียงคำว่า corressi (v. correggere) corressi (v. correggere) [it]
 • การออกเสียงคำว่า mento (parte del viso) mento (parte del viso) [it]
 • การออกเสียงคำว่า affetta (v. affettare) affetta (v. affettare) [it]