หมวดหมู่:

robotnik

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrobotnik

 • การออกเสียง : fizyczny fizyczny [pl]
 • การออกเสียง : żelazobeton żelazobeton [pl]
 • การออกเสียง : wyszkolony wyszkolony [pl]
 • การออกเสียง : ubiegający się ubiegający się [pl]
 • การออกเสียง : upaćkany upaćkany [pl]
 • การออกเสียง : burłak burłak [pl]
 • การออกเสียง : ospowaty ospowaty [pl]
 • การออกเสียง : łopaciarz łopaciarz [pl]
 • การออกเสียง : lastrykarz lastrykarz [pl]
 • การออกเสียง : robocizna robocizna [pl]
 • การออกเสียง : najmita najmita [pl]
 • การออกเสียง : okresowy okresowy [pl]
 • การออกเสียง : metalowiec metalowiec [pl]
 • การออกเสียง : Polska Partia Robotnicza Polska Partia Robotnicza [pl]
 • การออกเสียง : robotniczo-chłopska robotniczo-chłopska [pl]