หมวดหมู่:

robotnik

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงrobotnik

 • การออกเสียง : fizyczny
  fizyczny [pl]
 • การออกเสียง : żelazobeton
  żelazobeton [pl]
 • การออกเสียง : wyszkolony
  wyszkolony [pl]
 • การออกเสียง : ubiegający się
  ubiegający się [pl]
 • การออกเสียง : upaćkany
  upaćkany [pl]
 • การออกเสียง : burłak
  burłak [pl]
 • การออกเสียง : ospowaty
  ospowaty [pl]
 • การออกเสียง : łopaciarz
  łopaciarz [pl]
 • การออกเสียง : lastrykarz
  lastrykarz [pl]
 • การออกเสียง : robocizna
  robocizna [pl]
 • การออกเสียง : najmita
  najmita [pl]
 • การออกเสียง : okresowy
  okresowy [pl]
 • การออกเสียง : Polska Partia Robotnicza
  Polska Partia Robotnicza [pl]
 • การออกเสียง : metalowiec
  metalowiec [pl]
 • การออกเสียง : robotniczo-chłopska
  robotniczo-chłopska [pl]