• การออกเสียงคำว่า localised localised [en]
  • การออกเสียงคำว่า localise localise [en]
  • การออกเสียงคำว่า localized localized [en]
  • การออกเสียงคำว่า localize localize [en]
  • การออกเสียงคำว่า Cooee Cooee [en]
  • การออกเสียงคำว่า periumbilical periumbilical [en]
  • การออกเสียงคำว่า nestling nestling [en]