หมวดหมู่:

presente

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpresente

 • การออกเสียง : bebe bebe [es]
 • การออกเสียง : presente presente [pt]
 • การออกเสียง : financia financia [es]
 • การออกเสียง : interesa interesa [eo]
 • การออกเสียง : crea crea [es]
 • การออกเสียง : erge erge [it]
 • การออกเสียง : ringhia ringhia [it]
 • การออกเสียง : stiracchiano stiracchiano [it]
 • การออกเสียง : cucio cucio [it]
 • การออกเสียง : impieghi impieghi [it]
 • การออกเสียง : responde responde [ia]
 • การออกเสียง : abita abita [pt]
 • การออกเสียง : trasmettono trasmettono [it]
 • การออกเสียง : deposito deposito [it]
 • การออกเสียง : permette permette [fr]
 • การออกเสียง : definisco definisco [it]
 • การออกเสียง : contiene contiene [es]
 • การออกเสียง : presumo presumo [pt]
 • การออกเสียง : soffia soffia [it]
 • การออกเสียง : trascina trascina [it]
 • การออกเสียง : bussa bussa [sv]
 • การออกเสียง : cruzas cruzas [es]
 • การออกเสียง : seppellisce seppellisce [it]
 • การออกเสียง : annunciano annunciano [it]
 • การออกเสียง : bostezan bostezan [es]
 • การออกเสียง : affoghi affoghi [it]
 • การออกเสียง : Sistemiamo Sistemiamo [it]
 • การออกเสียง : ritraggono ritraggono [it]
 • การออกเสียง : pregoa pregoa [pt]
 • การออกเสียง : ammala ammala [it]
 • การออกเสียง : importan importan [es]
 • การออกเสียง : ghigna ghigna [it]
 • การออกเสียง : affligge affligge [it]
 • การออกเสียง : definisci definisci [it]
 • การออกเสียง : sprona sprona [it]
 • การออกเสียง : tragas tragas [pt]
 • การออกเสียง : discorriamo discorriamo [it]
 • การออกเสียง : tramanda tramanda [it]
 • การออกเสียง : importano importano [it]
 • การออกเสียง : ribello ribello [it]
 • การออกเสียง : appoggiano appoggiano [it]
 • การออกเสียง : distano distano [it]
 • การออกเสียง : elabora elabora [ro]
 • การออกเสียง : favorisce favorisce [it]
 • การออกเสียง : abbronzo abbronzo [it]
 • การออกเสียง : concedo concedo [la]
 • การออกเสียง : viajo viajo [es]
 • การออกเสียง : scorre scorre [it]
 • การออกเสียง : atterra atterra [it]
 • การออกเสียง : sconsiglio sconsiglio [it]
 • การออกเสียง : approfitto approfitto [it]
 • การออกเสียง : costruisca costruisca [it]
 • การออกเสียง : scalano scalano [it]
 • การออกเสียง : rincorre rincorre [it]
 • การออกเสียง : arricchisce arricchisce [it]
 • การออกเสียง : apparecchia apparecchia [it]
 • การออกเสียง : respetan respetan [es]
 • การออกเสียง : occorrono occorrono [it]
 • การออกเสียง : derivano derivano [it]
 • การออกเสียง : rinfranca rinfranca [it]
 • การออกเสียง : sprofonda sprofonda [it]
 • การออกเสียง : barcamena barcamena [it]
 • การออกเสียง : impediscono impediscono [it]
 • การออกเสียง : confonde confonde [it]
 • การออกเสียง : oscilla oscilla [it]
 • การออกเสียง : ghigni ghigni [it]
 • การออกเสียง : sconvolgono sconvolgono [it]
 • การออกเสียง : attecchisce attecchisce [it]
 • การออกเสียง : allena allena [sv]
 • การออกเสียง : producono producono [it]
 • การออกเสียง : analizziamo analizziamo [it]
 • การออกเสียง : galleggia galleggia [it]
 • การออกเสียง : fuorviano fuorviano [it]
 • การออกเสียง : dista dista [eo]
 • การออกเสียง : consegni consegni [it]
 • การออกเสียง : impediranno impediranno [it]
 • การออกเสียง : asciughiamo asciughiamo [it]
 • การออกเสียง : entrego entrego [es]
 • การออกเสียง : discriminano discriminano [it]
 • การออกเสียง : assaggia assaggia [it]
 • การออกเสียง : riscontrano riscontrano [it]
 • การออกเสียง : immedesimano immedesimano [it]
 • การออกเสียง : ambisce ambisce [it]
 • การออกเสียง : svengo svengo [it]
 • การออกเสียง : rannicchiano rannicchiano [it]
 • การออกเสียง : stimola stimola [it]
 • การออกเสียง : assurgono assurgono [it]
 • การออกเสียง : arrossisce arrossisce [it]
 • การออกเสียง : rimargina rimargina [it]
 • การออกเสียง : affliggono affliggono [it]
 • การออกเสียง : nós caiamos nós caiamos [pt]
 • การออกเสียง : tu meças tu meças [pt]
 • การออกเสียง : festeggiate festeggiate [it]
 • การออกเสียง : inghiotte inghiotte [it]
 • การออกเสียง : riconsidera riconsidera [it]
 • การออกเสียง : vagheggia vagheggia [it]
 • การออกเสียง : attuate attuate [it]
 • การออกเสียง : annoia annoia [it]
 • การออกเสียง : costeggia costeggia [it]
 • การออกเสียง : radichi radichi [it]