หมวดหมู่:

pierwiastek

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงpierwiastek

 • การออกเสียง : mangan mangan [de]
 • การออกเสียง : lantan lantan [pl]
 • การออกเสียง : ciężki ciężki [pl]
 • การออกเสียง : pallad pallad [pl]
 • การออกเสียง : Frans Frans [sv]
 • การออกเสียง : cez cez [pl]
 • การออกเสียง : glin glin [pl]
 • การออกเสียง : rubid rubid [pl]
 • การออกเสียง : mendelew mendelew [pl]
 • การออกเสียง : pierwiastkowy pierwiastkowy [pl]
 • การออกเสียง : wapń wapń [pl]
 • การออกเสียง : rzadki rzadki [pl]
 • การออกเสียง : promieniotwórczy promieniotwórczy [pl]
 • การออกเสียง : śladowy śladowy [pl]
 • การออกเสียง : niestabilny niestabilny [pl]