หมวดหมู่:

numero

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnumero

 • การออกเสียง : ocho ocho [es]
 • การออกเสียง : 10 10 [en]
 • การออกเสียง : das das [de]
 • การออกเสียง : zehn zehn [de]
 • การออกเสียง : tre tre [da]
 • การออกเสียง : nove nove [it]
 • การออกเสียง : twee twee [nl]
 • การออกเสียง : dieci dieci [it]
 • การออกเสียง : sanyo sanyo [ja]
 • การออกเสียง : 1000000 1000000 [hak]
 • การออกเสียง : veintiocho veintiocho [es]
 • การออกเสียง : Sète Sète [fr]
 • การออกเสียง : dó [ga]
 • การออกเสียง : Panandaan Panandaan [tl]
 • การออกเสียง : ciento uno ciento uno [es]
 • การออกเสียง : setenta y tres setenta y tres [es]
 • การออกเสียง : Bilang Bilang [tl]
 • การออกเสียง : Palatangkasan Palatangkasan [tl]
 • การออกเสียง : ciento once ciento once [es]
 • การออกเสียง : trentacinque trentacinque [it]
 • การออกเสียง : 2.500 2.500 [es]
 • การออกเสียง : Duyog Duyog [tl]
 • การออกเสียง : vinti vinti [ia]
 • การออกเสียง : Awanggan Awanggan [tl]
 • การออกเสียง : panakda panakda [tl]
 • การออกเสียง : Isakay Isakay [tl]
 • การออกเสียง : Sukgisan Sukgisan [tl]
 • การออกเสียง : dódese dódese [vec]
 • การออกเสียง : trentasette trentasette [it]
 • การออกเสียง : quìndese quìndese [vec]
 • การออกเสียง : Tatsulok Tatsulok [tl]
 • การออกเสียง : Tayahan Tayahan [tl]
 • การออกเสียง : ciento tres ciento tres [es]
 • การออกเสียง : sédese sédese [vec]
 • การออกเสียง : dissète dissète [vec]
 • การออกเสียง : sìnque sìnque [vec]
 • การออกเสียง : Tadlong Tadlong [tl]
 • การออกเสียง : ochenta y nueve ochenta y nueve [es]
 • การออกเสียง : Tikop Tikop [tl]
 • การออกเสียง : disdòto disdòto [vec]
 • การออกเสียง : տասներկու տասներկու [hy]
 • การออกเสียง : Damikay Damikay [tl]
 • การออกเสียง : quatòrdese quatòrdese [vec]
 • การออกเสียง : vintiùn vintiùn [vec]
 • การออกเสียง : disnove disnove [vec]
 • การออกเสียง : palautatan palautatan [tl]
 • การออกเสียง : Pamahagi Pamahagi [tl]
 • การออกเสียง : quarantuno quarantuno [it]
 • การออกเสียง : չորս չորս [hy]
 • การออกเสียง : òto òto [vec]
 • การออกเสียง : Bilnuran Bilnuran [tl]
 • การออกเสียง : Sipnayan Sipnayan [tl]
 • การออกเสียง : Parihaba Parihaba [tl]
 • การออกเสียง : Parisukat Parisukat [tl]
 • การออกเสียง : Siskin Siskin [tl]
 • การออกเสียง : Timbulog Timbulog [tl]
 • การออกเสียง : Duhakay Duhakay [tl]
 • การออกเสียง : Gilis Gilis [tl]
 • การออกเสียง : Talukay Talukay [tl]
 • การออกเสียง : trèdese trèdese [vec]
 • การออกเสียง : cuatrillón cuatrillón [es]
 • การออกเสียง : Pariugat Pariugat [tl]
 • การออกเสียง : Tatsihan Tatsihan [tl]
 • การออกเสียง : Lapya Lapya [tl]
 • การออกเสียง : ùndese ùndese [vec]
 • การออกเสียง : Tumbasan Tumbasan [tl]