หมวดหมู่:

numerales

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnumerales

 • การออกเสียง : 11 11 [en]
 • การออกเสียง : ducentésimo ducentésimo [pt]
 • การออกเสียง : tricentésimo tricentésimo [es]
 • การออกเสียง : nonagésimo nonagésimo [pt]
 • การออกเสียง : undécuplo undécuplo [pt]
 • การออกเสียง : séxtuple séxtuple [es]
 • การออกเสียง : terciodécuplo terciodécuplo [es]
 • การออกเสียง : duodécuplo duodécuplo [pt]
 • การออกเสียง : séxtuplo séxtuplo [es]
 • การออกเสียง : óctuplo óctuplo [es]
 • การออกเสียง : séptuple séptuple [es]
 • การออกเสียง : nónuplo nónuplo [gl]
 • การออกเสียง : séptuplo séptuplo [gl]
 • การออกเสียง : 3.14 3.14 [ko]
 • การออกเสียง : 1.592 1.592 [es]