หมวดหมู่:

numerais

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnumerais

 • การออกเสียง : cero cero [es]
 • การออกเสียง : doce doce [es]
 • การออกเสียง : quince quince [es]
 • การออกเสียง : catorce catorce [es]
 • การออกเสียง : cincuenta cincuenta [es]
 • การออกเสียง : cuarto cuarto [es]
 • การออกเสียง : décimo décimo [es]
 • การออกเสียง : quinto quinto [es]
 • การออกเสียง : medio medio [es]
 • การออกเสียง : noventa noventa [es]
 • การออกเสียง : setenta setenta [es]
 • การออกเสียง : sexto sexto [es]
 • การออกเสียง : sesenta sesenta [es]
 • การออกเสียง : quinta quinta [pt]
 • การออกเสียง : centésima centésima [pt]
 • การออกเสียง : trece trece [es]
 • การออกเสียง : noveno noveno [es]
 • การออกเสียง : undécimo undécimo [es]
 • การออกเสียง : millonésima millonésima [es]
 • การออกเสียง : duodécimo duodécimo [es]
 • การออกเสียง : centésimo centésimo [es]
 • การออกเสียง : 5 - cinco 5 - cinco [pt]
 • การออกเสียง : 1º primeiro 1º primeiro [pt]
 • การออกเสียง : décimo primeiro décimo primeiro [pt]
 • การออกเสียง : milésimo milésimo [es]
 • การออกเสียง : duplo duplo [pt]
 • การออกเสียง : treze treze [pt]
 • การออกเสียง : novena novena [es]
 • การออกเสียง : cuádruplo cuádruplo [es]
 • การออกเสียง : triplo triplo [pt]
 • การออกเสียง : dezanove dezanove [gl]
 • การออกเสียง : oitava oitava [pt]
 • การออกเสียง : dobre dobre [pl]
 • การออกเสียง : cuarta cuarta [es]
 • การออกเสียง : décima décima [es]
 • การออกเสียง : terceiro terceiro [pt]
 • การออกเสียง : oitocentos oitocentos [pt]
 • การออกเสียง : quíntuplo quíntuplo [pt]
 • การออกเสียง : treceavo treceavo [es]
 • การออกเสียง : terza terza [gl]
 • การออกเสียง : terzo terzo [it]
 • การออกเสียง : décuplo décuplo [gl]
 • การออกเสียง : treceava treceava [gl]
 • การออกเสียง : milésima milésima [es]
 • การออกเสียง : céntuplo céntuplo [es]
 • การออกเสียง : quinceavo quinceavo [es]
 • การออกเสียง : sétimo sétimo [pt]
 • การออกเสียง : tripla tripla [it]
 • การออกเสียง : doceavo doceavo [gl]
 • การออกเสียง : doceava doceava [gl]
 • การออกเสียง : séxtuplo séxtuplo [es]
 • การออกเสียง : catorceavo catorceavo [es]
 • การออกเสียง : quinceava quinceava [gl]
 • การออกเสียง : sétima sétima [pt]
 • การออกเสียง : novecentos novecentos [pt]
 • การออกเสียง : seiscentos seiscentos [pt]
 • การออกเสียง : oitavo oitavo [pt]
 • การออกเสียง : cuádrupla cuádrupla [gl]
 • การออกเสียง : dezaoito dezaoito [gl]
 • การออกเสียง : dezaoitoavo dezaoitoavo [gl]
 • การออกเสียง : vinte e unha vinte e unha [gl]
 • การออกเสียง : vinteavo vinteavo [gl]
 • การออกเสียง : millonésimo millonésimo [gl]
 • การออกเสียง : décimo terceiro décimo terceiro [gl]
 • การออกเสียง : óctuplo óctuplo [es]
 • การออกเสียง : oitocentas oitocentas [gl]
 • การออกเสียง : décimo sétimo décimo sétimo [gl]
 • การออกเสียง : dezaseteavo dezaseteavo [gl]
 • การออกเสียง : nónupla nónupla [gl]
 • การออกเสียง : dezaseisava dezaseisava [gl]
 • การออกเสียง : sesaxésimo sesaxésimo [gl]
 • การออกเสียง : séptupla séptupla [gl]
 • การออกเสียง : onceava onceava [gl]
 • การออกเสียง : nónuplo nónuplo [gl]
 • การออกเสียง : trescentos trescentos [gl]
 • การออกเสียง : vixésimo primeiro vixésimo primeiro [gl]
 • การออกเสียง : vinteava vinteava [gl]
 • การออกเสียง : catorceava catorceava [gl]
 • การออกเสียง : décimo oitavo décimo oitavo [gl]
 • การออกเสียง : cento unha cento unha [gl]
 • การออกเสียง : dezaseisavo dezaseisavo [gl]
 • การออกเสียง : catrocentos catrocentos [gl]
 • การออกเสียง : dúas dúas [gl]
 • การออกเสียง : quincuaxésimo quincuaxésimo [gl]
 • การออกเสียง : trixésimo trixésimo [gl]
 • การออกเสียง : dezasete dezasete [gl]
 • การออกเสียง : décimo sexto décimo sexto [gl]
 • การออกเสียง : onceavo onceavo [gl]
 • การออกเสียง : setecentos setecentos [pt]
 • การออกเสียง : vinte e dúas vinte e dúas [gl]
 • การออกเสียง : cuadraxésimo cuadraxésimo [gl]
 • การออกเสียง : dezaseis dezaseis [gl]
 • การออกเสียง : céntupla céntupla [gl]
 • การออกเสียง : vixésimo segundo vixésimo segundo [gl]
 • การออกเสียง : duascentas duascentas [gl]
 • การออกเสียง : cincocentas cincocentas [gl]
 • การออกเสียง : décimo quinto décimo quinto [gl]
 • การออกเสียง : setecentas setecentas [gl]
 • การออกเสียง : quiñentas quiñentas [gl]
 • การออกเสียง : trescentas trescentas [gl]