หมวดหมู่:

Numbers

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNumbers

 • การออกเสียง : diez
  diez [es]
 • การออกเสียง : cero
  cero [es]
 • การออกเสียง : tres
  tres [es]
 • การออกเสียง : seis
  seis [es]
 • การออกเสียง : uno
  uno [es]
 • การออกเสียง : treinta
  treinta [es]
 • การออกเสียง : veinte
  veinte [es]
 • การออกเสียง : cinco
  cinco [es]
 • การออกเสียง : 30
  30 [en]
 • การออกเสียง : nueve
  nueve [es]
 • การออกเสียง : doce
  doce [es]
 • การออกเสียง : 12
  12 [hy]
 • การออกเสียง : ocho
  ocho [es]
 • การออกเสียง : quince
  quince [es]
 • การออกเสียง : cuatro
  cuatro [es]
 • การออกเสียง : 50
  50 [tt]
 • การออกเสียง : catorce
  catorce [es]
 • การออกเสียง : 40
  40 [en]
 • การออกเสียง : siete
  siete [es]
 • การออกเสียง : dieciséis
  dieciséis [es]
 • การออกเสียง : diecisiete
  diecisiete [es]
 • การออกเสียง : ti
  ti [no]
 • การออกเสียง : cincuenta
  cincuenta [es]
 • การออกเสียง : 24
  24 [fr]
 • การออกเสียง : 27
  27 [ru]
 • การออกเสียง : 0.5
  0.5 [en]
 • การออกเสียง : 일
  [ko]
 • การออกเสียง : cien
  cien [es]
 • การออกเสียง : nove
  nove [it]
 • การออกเสียง : ni
  ni [da]
 • การออกเสียง : noventa
  noventa [es]
 • การออกเสียง : diecinueve
  diecinueve [es]
 • การออกเสียง : 45
  45 [fr]
 • การออกเสียง : twee
  twee [nl]
 • การออกเสียง : cuarenta y siete
  cuarenta y siete [es]
 • การออกเสียง : veintidós
  veintidós [es]
 • การออกเสียง : setenta
  setenta [es]
 • การออกเสียง : dieciocho
  dieciocho [es]
 • การออกเสียง : veintisiete
  veintisiete [es]
 • การออกเสียง : veintinueve
  veintinueve [es]
 • การออกเสียง : ochenta
  ochenta [es]
 • การออกเสียง : واحد
  واحد [ar]
 • การออกเสียง : un million
  un million [fr]
 • การออกเสียง : veintiséis
  veintiséis [es]
 • การออกเสียง : veintiuno
  veintiuno [es]
 • การออกเสียง : sesenta
  sesenta [es]
 • การออกเสียง : 120
  120 [en]
 • การออกเสียง : trece
  trece [es]
 • การออกเสียง : خمسة
  خمسة [ar]
 • การออกเสียง : cincuenta y seis
  cincuenta y seis [es]
 • การออกเสียง : veinticinco
  veinticinco [es]
 • การออกเสียง : cincuenta y dos
  cincuenta y dos [es]
 • การออกเสียง : cuarenta y tres
  cuarenta y tres [es]
 • การออกเสียง : 47
  47 [ar]
 • การออกเสียง : 43
  43 [fr]
 • การออกเสียง : ⅔
  [da]
 • การออกเสียง : 37
  37 [en]
 • การออกเสียง : veintitrés
  veintitrés [es]
 • การออกเสียง : cincuenta y uno
  cincuenta y uno [es]
 • การออกเสียง : cuarenta
  cuarenta [es]
 • การออกเสียง : ½
  ½ [en]
 • การออกเสียง : جوز
  جوز [fa]
 • การออกเสียง : 38
  38 [fr]
 • การออกเสียง : cincuenta y cinco
  cincuenta y cinco [es]
 • การออกเสียง : 77
  77 [uz]
 • การออกเสียง : 44
  44 [fr]
 • การออกเสียง : أربعة
  أربعة [ar]
 • การออกเสียง : cincuenta y tres
  cincuenta y tres [es]
 • การออกเสียง : четырнадцать
  четырнадцать [ru]
 • การออกเสียง : cincuenta y cuatro
  cincuenta y cuatro [es]
 • การออกเสียง : سبعة
  سبعة [ar]
 • การออกเสียง : treinta y tres
  treinta y tres [es]
 • การออกเสียง : تسعة
  تسعة [ar]
 • การออกเสียง : 34
  34 [fr]
 • การออกเสียง : 十三
  十三 [zh]
 • การออกเสียง : 48
  48 [fr]
 • การออกเสียง : Cha
  Cha [ss]
 • การออกเสียง : 39
  39 [fr]
 • การออกเสียง : Knudsen
  Knudsen [da]
 • การออกเสียง : مليون
  مليون [ar]
 • การออกเสียง : veintiocho
  veintiocho [es]
 • การออกเสียง : honderd
  honderd [nl]
 • การออกเสียง : عشرة
  عشرة [ar]
 • การออกเสียง : ستة
  ستة [ar]
 • การออกเสียง : ochenta y uno
  ochenta y uno [es]
 • การออกเสียง : 49
  49 [fr]
 • การออกเสียง : SATA
  SATA [fi]
 • การออกเสียง : sytten
  sytten [da]
 • การออกเสียง : 46
  46 [fr]
 • การออกเสียง : אחת
  אחת [he]
 • การออกเสียง : ochenta y tres
  ochenta y tres [es]
 • การออกเสียง : kats
  kats [nl]
 • การออกเสียง : treinta y cinco
  treinta y cinco [es]
 • การออกเสียง : one millionth
  one millionth [en]
 • การออกเสียง : setenta y uno
  setenta y uno [es]
 • การออกเสียง : tayo
  tayo [tl]
 • การออกเสียง : cuarenta y dos
  cuarenta y dos [es]
 • การออกเสียง : treinta y uno
  treinta y uno [es]
 • การออกเสียง : tjue
  tjue [no]
 • การออกเสียง : veinticuatro
  veinticuatro [es]