หมวดหมู่:

Numbers

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงNumbers

 • การออกเสียง : diez diez [es]
 • การออกเสียง : cero cero [es]
 • การออกเสียง : tres tres [es]
 • การออกเสียง : seis seis [es]
 • การออกเสียง : treinta treinta [es]
 • การออกเสียง : uno uno [es]
 • การออกเสียง : 30 30 [en]
 • การออกเสียง : veinte veinte [es]
 • การออกเสียง : cinco cinco [es]
 • การออกเสียง : nueve nueve [es]
 • การออกเสียง : doce doce [es]
 • การออกเสียง : 12 12 [hy]
 • การออกเสียง : ocho ocho [es]
 • การออกเสียง : quince quince [es]
 • การออกเสียง : cuatro cuatro [es]
 • การออกเสียง : 50 50 [tt]
 • การออกเสียง : catorce catorce [es]
 • การออกเสียง : 40 40 [en]
 • การออกเสียง : siete siete [es]
 • การออกเสียง : dieciséis dieciséis [es]
 • การออกเสียง : diecisiete diecisiete [es]
 • การออกเสียง : cincuenta cincuenta [es]
 • การออกเสียง : ti ti [no]
 • การออกเสียง : 24 24 [fr]
 • การออกเสียง : 27 27 [ru]
 • การออกเสียง : 0.5 0.5 [en]
 • การออกเสียง : cien cien [es]
 • การออกเสียง : 일 [ko]
 • การออกเสียง : nove nove [it]
 • การออกเสียง : ni ni [da]
 • การออกเสียง : noventa noventa [es]
 • การออกเสียง : 45 45 [fr]
 • การออกเสียง : diecinueve diecinueve [es]
 • การออกเสียง : cuarenta y siete cuarenta y siete [es]
 • การออกเสียง : veintidós veintidós [es]
 • การออกเสียง : twee twee [nl]
 • การออกเสียง : setenta setenta [es]
 • การออกเสียง : veintisiete veintisiete [es]
 • การออกเสียง : veintinueve veintinueve [es]
 • การออกเสียง : dieciocho dieciocho [es]
 • การออกเสียง : ochenta ochenta [es]
 • การออกเสียง : واحد واحد [ar]
 • การออกเสียง : veintiséis veintiséis [es]
 • การออกเสียง : un million un million [fr]
 • การออกเสียง : veintiuno veintiuno [es]
 • การออกเสียง : sesenta sesenta [es]
 • การออกเสียง : 120 120 [en]
 • การออกเสียง : cincuenta y seis cincuenta y seis [es]
 • การออกเสียง : trece trece [es]
 • การออกเสียง : خمسة خمسة [ar]
 • การออกเสียง : cincuenta y dos cincuenta y dos [es]
 • การออกเสียง : veinticinco veinticinco [es]
 • การออกเสียง : 47 47 [ar]
 • การออกเสียง : 43 43 [fr]
 • การออกเสียง : ⅔ [da]
 • การออกเสียง : cuarenta y tres cuarenta y tres [es]
 • การออกเสียง : 37 37 [en]
 • การออกเสียง : veintitrés veintitrés [es]
 • การออกเสียง : cincuenta y uno cincuenta y uno [es]
 • การออกเสียง : ½ ½ [en]
 • การออกเสียง : cuarenta cuarenta [es]
 • การออกเสียง : 38 38 [fr]
 • การออกเสียง : cincuenta y cinco cincuenta y cinco [es]
 • การออกเสียง : جوز جوز [fa]
 • การออกเสียง : 44 44 [fr]
 • การออกเสียง : 77 77 [uz]
 • การออกเสียง : cincuenta y tres cincuenta y tres [es]
 • การออกเสียง : أربعة أربعة [ar]
 • การออกเสียง : четырнадцать четырнадцать [ru]
 • การออกเสียง : cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro [es]
 • การออกเสียง : treinta y tres treinta y tres [es]
 • การออกเสียง : سبعة سبعة [ar]
 • การออกเสียง : تسعة تسعة [ar]
 • การออกเสียง : 34 34 [fr]
 • การออกเสียง : 48 48 [fr]
 • การออกเสียง : 十三 十三 [zh]
 • การออกเสียง : Cha Cha [ss]
 • การออกเสียง : 39 39 [fr]
 • การออกเสียง : مليون مليون [ar]
 • การออกเสียง : veintiocho veintiocho [es]
 • การออกเสียง : honderd honderd [nl]
 • การออกเสียง : عشرة عشرة [ar]
 • การออกเสียง : ستة ستة [ar]
 • การออกเสียง : Knudsen Knudsen [da]
 • การออกเสียง : ochenta y uno ochenta y uno [es]
 • การออกเสียง : 49 49 [fr]
 • การออกเสียง : 46 46 [fr]
 • การออกเสียง : SATA SATA [fi]
 • การออกเสียง : sytten sytten [da]
 • การออกเสียง : אחת אחת [he]
 • การออกเสียง : ochenta y tres ochenta y tres [es]
 • การออกเสียง : kats kats [nl]
 • การออกเสียง : treinta y cinco treinta y cinco [es]
 • การออกเสียง : one millionth one millionth [en]
 • การออกเสียง : cuarenta y dos cuarenta y dos [es]
 • การออกเสียง : setenta y uno setenta y uno [es]
 • การออกเสียง : tayo tayo [tl]
 • การออกเสียง : treinta y uno treinta y uno [es]
 • การออกเสียง : setenta y dos setenta y dos [es]
 • การออกเสียง : veinticuatro veinticuatro [es]