• การออกเสียงคำว่า body language body language [en]
  • การออกเสียงคำว่า eye-rolling eye-rolling [en]