หมวดหมู่:

monosyllable

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmonosyllable

 • การออกเสียง : ban ban [en]
 • การออกเสียง : bud bud [en]
 • การออกเสียง : beef beef [en]
 • การออกเสียง : chant chant [en]
 • การออกเสียง : Dodge Dodge [en]
 • การออกเสียง : brew brew [en]
 • การออกเสียง : Shell Shell [en]
 • การออกเสียง : bluff bluff [en]
 • การออกเสียง : bile bile [en]
 • การออกเสียง : deck deck [en]
 • การออกเสียง : breve breve [es]
 • การออกเสียง : orphan orphan [en]
 • การออกเสียง : brood brood [en]
 • การออกเสียง : cherub cherub [en]
 • การออกเสียง : beak beak [en]
 • การออกเสียง : dent dent [fr]
 • การออกเสียง : beaker beaker [en]
 • การออกเสียง : dusk dusk [en]
 • การออกเสียง : bomb bomb [en]
 • การออกเสียง : bilge bilge [tr]
 • การออกเสียง : bond bond [en]
 • การออกเสียง : Ace Ace [en]
 • การออกเสียง : beaver beaver [en]
 • การออกเสียง : ode ode [en]
 • การออกเสียง : beam beam [en]
 • การออกเสียง : shroud shroud [en]
 • การออกเสียง : babe babe [en]
 • การออกเสียง : charter charter [en]
 • การออกเสียง : ouch ouch [en]
 • การออกเสียง : blunt blunt [en]
 • การออกเสียง : chuck chuck [en]
 • การออกเสียง : erst erst [de]
 • การออกเสียง : bison bison [en]
 • การออกเสียง : birch birch [en]
 • การออกเสียง : sheath sheath [en]
 • การออกเสียง : dagger dagger [en]
 • การออกเสียง : otter otter [en]
 • การออกเสียง : bride bride [en]
 • การออกเสียง : chine chine [en]
 • การออกเสียง : udder udder [en]
 • การออกเสียง : shag shag [en]
 • การออกเสียง : champ champ [en]
 • การออกเสียง : buzz buzz [en]
 • การออกเสียง : bout bout [en]
 • การออกเสียง : ditch ditch [en]
 • การออกเสียง : bruin bruin [af]
 • การออกเสียง : shrine shrine [en]
 • การออกเสียง : budgie budgie [en]
 • การออกเสียง : bunk bunk [en]
 • การออกเสียง : buffer buffer [en]
 • การออกเสียง : boob boob [en]
 • การออกเสียง : blitz blitz [de]
 • การออกเสียง : chug chug [en]
 • การออกเสียง : bribe bribe [en]
 • การออกเสียง : blob blob [en]
 • การออกเสียง : bong bong [en]
 • การออกเสียง : Dirk Dirk [en]
 • การออกเสียง : blend blend [en]
 • การออกเสียง : Brit Brit [en]
 • การออกเสียง : bracket bracket [en]
 • การออกเสียง : op op [da]
 • การออกเสียง : boing boing [en]
 • การออกเสียง : bleat bleat [en]
 • การออกเสียง : bask bask [en]
 • การออกเสียง : bleed bleed [en]
 • การออกเสียง : shard shard [en]
 • การออกเสียง : blare blare [en]
 • การออกเสียง : edgy edgy [en]
 • การออกเสียง : chap chap [en]
 • การออกเสียง : broth broth [en]
 • การออกเสียง : shawl shawl [en]
 • การออกเสียง : blench blench [en]
 • การออกเสียง : bunt bunt [de]
 • การออกเสียง : oft oft [de]
 • การออกเสียง : bauble bauble [en]
 • การออกเสียง : chintz chintz [en]
 • การออกเสียง : dun dun [en]
 • การออกเสียง : brute brute [en]
 • การออกเสียง : blight blight [en]
 • การออกเสียง : shiver shiver [en]
 • การออกเสียง : bland bland [en]
 • การออกเสียง : erg erg [vls]
 • การออกเสียง : boggle boggle [en]
 • การออกเสียง : shed shed [en]
 • การออกเสียง : Apt Apt [en]
 • การออกเสียง : darn darn [en]
 • การออกเสียง : brusque brusque [en]
 • การออกเสียง : shriek shriek [en]
 • การออกเสียง : brig brig [en]
 • การออกเสียง : brook brook [en]
 • การออกเสียง : bing bing [tlh]
 • การออกเสียง : shrive shrive [en]
 • การออกเสียง : buster buster [en]
 • การออกเสียง : asp asp [en]
 • การออกเสียง : boor boor [en]
 • การออกเสียง : shift shift [en]
 • การออกเสียง : belch belch [en]
 • การออกเสียง : dunk dunk [en]
 • การออกเสียง : breach breach [en]
 • การออกเสียง : brunt brunt [en]