• การออกเสียงคำว่า learner-centred learner-centred [en]
  • การออกเสียงคำว่า Georges Cuisenaire Georges Cuisenaire [fr]