หมวดหมู่:

mathematical terms

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmathematical terms

 • การออกเสียง : sector sector [en]
 • การออกเสียง : lune lune [fr]
 • การออกเสียง : perpendicular perpendicular [es]
 • การออกเสียง : folding folding [en]
 • การออกเสียง : implication implication [en]
 • การออกเสียง : piecewise piecewise [en]
 • การออกเสียง : параллелепипед параллелепипед [ru]
 • การออกเสียง : tangent tangent [en]
 • การออกเสียง : arithmetic mean arithmetic mean [en]
 • การออกเสียง : polynomial polynomial [en]
 • การออกเสียง : least common multiple least common multiple [en]
 • การออกเสียง : Hamilton path Hamilton path [en]
 • การออกเสียง : primitive primitive [en]
 • การออกเสียง : continuity continuity [en]
 • การออกเสียง : Euclidean distance Euclidean distance [en]
 • การออกเสียง : transversal transversal [ro]
 • การออกเสียง : stretching stretching [en]
 • การออกเสียง : racine carrée racine carrée [fr]
 • การออกเสียง : real number real number [en]
 • การออกเสียง : symmetrically symmetrically [en]
 • การออกเสียง : nested radicals nested radicals [en]
 • การออกเสียง : isosceles triangle isosceles triangle [en]
 • การออกเสียง : propositional variable propositional variable [en]
 • การออกเสียง : astroid astroid [en]
 • การออกเสียง : epimorphism epimorphism [en]
 • การออกเสียง : quantile quantile [en]
 • การออกเสียง : non-piecewise non-piecewise [en]
 • การออกเสียง : decimal numeral decimal numeral [en]
 • การออกเสียง : monomorphism monomorphism [en]
 • การออกเสียง : orthonormal orthonormal [en]
 • การออกเสียง : social choice social choice [en]
 • การออกเสียง : Gray code Gray code [en]
 • การออกเสียง : numerator numerator [en]
 • การออกเสียง : summa summa [it]
 • การออกเสียง : f(x) f(x) [da]
 • การออกเสียง : modus tollens modus tollens [en]
 • การออกเสียง : direct product direct product [en]
 • การออกเสียง : googolplex googolplex [en]
 • การออกเสียง : variance variance [fr]
 • การออกเสียง : dérivation dérivation [fr]
 • การออกเสียง : perfect number perfect number [en]
 • การออกเสียง : adjacency adjacency [en]
 • การออกเสียง : trigonometria trigonometria [pt]
 • การออกเสียง : random event random event [en]
 • การออกเสียง : topology topology [en]
 • การออกเสียง : trema trema [fr]
 • การออกเสียง : quadratic function quadratic function [en]
 • การออกเสียง : lattice lattice [en]
 • การออกเสียง : pronk pronk [en]
 • การออกเสียง : lemma lemma [nl]
 • การออกเสียง : reflex angle reflex angle [en]
 • การออกเสียง : modulo modulo [it]
 • การออกเสียง : Splitter Splitter [en]
 • การออกเสียง : excircle excircle [en]
 • การออกเสียง : topologia topologia [fi]
 • การออกเสียง : equipotent equipotent [en]
 • การออกเสียง : periodic cycle periodic cycle [en]
 • การออกเสียง : prisoner's dilemma prisoner's dilemma [en]
 • การออกเสียง : thick set thick set [en]
 • การออกเสียง : digital root digital root [en]
 • การออกเสียง : semigroup semigroup [en]
 • การออกเสียง : proper isometry proper isometry [en]
 • การออกเสียง : attractive point attractive point [en]
 • การออกเสียง : homologous homologous [en]
 • การออกเสียง : quoto quoto [it]
 • การออกเสียง : harmonic bundle harmonic bundle [en]
 • การออกเสียง : affine geometry affine geometry [en]
 • การออกเสียง : metatheory metatheory [en]
 • การออกเสียง : repelling point repelling point [en]
 • การออกเสียง : cake cutting cake cutting [en]
 • การออกเสียง : linear transformation linear transformation [en]
 • การออกเสียง : graph theory graph theory [en]
 • การออกเสียง : Bayes' theorem Bayes' theorem [en]
 • การออกเสียง : spiral similarity spiral similarity [en]
 • การออกเสียง : golden triangle golden triangle [en]
 • การออกเสียง : Euclid's algorithm Euclid's algorithm [en]
 • การออกเสียง : multiplicativity multiplicativity [en]
 • การออกเสียง : angle of reflection angle of reflection [en]
 • การออกเสียง : simple graph simple graph [en]
 • การออกเสียง : digraph digraph [en]
 • การออกเสียง : golden ratio in geometry golden ratio in geometry [en]
 • การออกเสียง : principle of proportionality principle of proportionality [en]
 • การออกเสียง : gnomon gnomon [en]
 • การออกเสียง : transposition transposition [fr]
 • การออกเสียง : homogeneous functions homogeneous functions [en]
 • การออกเสียง : angular distance angular distance [en]
 • การออกเสียง : transivity transivity [en]
 • การออกเสียง : conic conic [en]
 • การออกเสียง : universal quantifier universal quantifier [en]
 • การออกเสียง : sequential rule sequential rule [en]
 • การออกเสียง : cardinal number cardinal number [en]
 • การออกเสียง : logarithmic spiral logarithmic spiral [en]
 • การออกเสียง : magic square magic square [en]
 • การออกเสียง : bisettrice bisettrice [it]
 • การออกเสียง : glider glider [en]
 • การออกเสียง : numeration numeration [en]
 • การออกเสียง : orthogonality orthogonality [en]
 • การออกเสียง : Game theory Game theory [en]
 • การออกเสียง : modus ponens modus ponens [en]
 • การออกเสียง : scalene triangle scalene triangle [en]