หมวดหมู่:

matematik

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmatematik

 • การออกเสียง : term term [en]
 • การออกเสียง : diagram diagram [en]
 • การออกเสียง : exponent exponent [en]
 • การออกเสียง : prisma prisma [sv]
 • การออกเสียง : maximum maximum [en]
 • การออกเสียง : decimal decimal [en]
 • การออกเสียง : transversal transversal [ro]
 • การออกเสียง : matematik matematik [tr]
 • การออกเสียง : logaritm logaritm [sv]
 • การออกเสียง : romb romb [br]
 • การออกเสียง : variabel variabel [sv]
 • การออกเสียง : histogram histogram [en]
 • การออกเสียง : median median [en]
 • การออกเสียง : geometri geometri [sv]
 • การออกเสียง : linjediagram linjediagram [sv]
 • การออกเสียง : kubikmeter kubikmeter [de]
 • การออกเสียง : primtal primtal [sv]
 • การออกเสียง : polyeder polyeder [de]
 • การออกเสียง : Pythagoras sats Pythagoras sats [sv]
 • การออกเสียง : hypotenusa hypotenusa [sv]
 • การออกเสียง : månghörning månghörning [sv]
 • การออกเสียง : stapeldiagram stapeldiagram [sv]
 • การออกเสียง : abstre sayı abstre sayı [tr]
 • การออกเสียง : ekvationssystem ekvationssystem [sv]
 • การออกเสียง : niondel niondel [sv]
 • การออกเสียง : medelvärde medelvärde [sv]
 • การออกเสียง : x-axel x-axel [sv]
 • การออกเสียง : stolpdiagram stolpdiagram [sv]
 • การออกเสียง : standardavvikelse standardavvikelse [sv]
 • การออกเสียง : %34 %34 [tr]
 • การออกเสียง : rätvinklig rätvinklig [sv]
 • การออกเสียง : derivata derivata [it]
 • การออกเสียง : korrelation korrelation [sv]
 • การออกเสียง : täljare täljare [sv]
 • การออกเสียง : gränsvärde gränsvärde [sv]
 • การออกเสียง : typvärde typvärde [sv]
 • การออกเสียง : kvadratrot kvadratrot [sv]
 • การออกเสียง : punktdiagram punktdiagram [sv]
 • การออกเสียง : andragradsekvation andragradsekvation [sv]
 • การออกเสียง : Carmichaeltal Carmichaeltal [sv]
 • การออกเสียง : sjättedel sjättedel [sv]
 • การออกเสียง : närmevärde närmevärde [sv]
 • การออกเสียง : cirkeldiagram cirkeldiagram [sv]
 • การออกเสียง : potens potens [la]
 • การออกเสียง : rätblock rätblock [sv]
 • การออกเสียง : boolesk boolesk [sv]
 • การออกเสียง : y-axel y-axel [sv]
 • การออกเสียง : parallellepiped parallellepiped [sv]
 • การออกเสียง : liksidig liksidig [sv]
 • การออกเสียง : sjundedel sjundedel [sv]
 • การออกเสียง : koordinatsystem koordinatsystem [sv]
 • การออกเสียง : nämnare nämnare [sv]
 • การออกเสียง : radie radie [sv]
 • การออกเสียง : upphöjt med upphöjt med [sv]
 • การออกเสียง : kvadreringsregel kvadreringsregel [sv]
 • การออกเสียง : åttondel åttondel [sv]
 • การออกเสียง : konjugatregel konjugatregel [sv]
 • การออกเสียง : koordinat koordinat [sv]
 • การออกเสียง : normalfördelning normalfördelning [sv]
 • การออกเสียง : likbent likbent [sv]
 • การออกเสียง : tusendel tusendel [sv]
 • การออกเสียง : normalkurva normalkurva [sv]
 • การออกเสียง : algoritmen algoritmen [nl]
 • การออกเสียง : delbar delbar [sv]
 • การออกเสียง : överslagsberäkning överslagsberäkning [sv]
 • การออกเสียง : interpolera interpolera [sv]
 • การออกเสียง : yöney yöney [tr]
 • การออกเสียง : kvadranter kvadranter [da]
 • การออกเสียง : pythagoræisk pythagoræisk [da]
 • การออกเสียง : brøk brøk [da]
 • การออกเสียง : pythagoræiske pythagoræiske [da]
 • การออกเสียง : brøker brøker [da]