หมวดหมู่:

linguas

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงlinguas

 • การออกเสียง : russo russo [it]
 • การออกเสียง : italiano italiano [it]
 • การออกเสียง : gallego gallego [es]
 • การออกเสียง : germano germano [pt]
 • การออกเสียง : francese francese [it]
 • การออกเสียง : sardo sardo [it]
 • การออกเสียง : greco greco [es]
 • การออกเสียง : sloveno sloveno [it]
 • การออกเสียง : bulgaro bulgaro [it]
 • การออกเสียง : anglese anglese [ia]
 • การออกเสียง : catalano catalano [it]
 • การออกเสียง : occitano occitano [pt]
 • การออกเสียง : nederlandese nederlandese [ia]
 • การออกเสียง : hungaro hungaro [ia]
 • การออกเสียง : espaniol espaniol [ia]
 • การออกเสียง : croato croato [it]
 • การออกเสียง : romaniano romaniano [ia]
 • การออกเสียง : galleciano galleciano [ia]
 • การออกเสียง : hollandese hollandese [ia]
 • การออกเสียง : svedese svedese [it]
 • การออกเสียง : galleco galleco [ia]
 • การออกเสียง : portugese portugese [ia]
 • การออกเสียง : serbo serbo [it]
 • การออกเสียง : tcheco tcheco [pt]
 • การออกเสียง : slovaco slovaco [ia]
 • การออกเสียง : norvegiano norvegiano [ia]
 • การออกเสียง : finnese finnese [ia]
 • การออกเสียง : polonese polonese [ia]