หมวดหมู่:

liczebnik

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงliczebnik

 • การออกเสียง : 1 1 [cs]
 • การออกเสียง : 5 5 [en]
 • การออกเสียง : 12 12 [da]
 • การออกเสียง : trzy trzy [pl]
 • การออกเสียง : 40 40 [en]
 • การออกเสียง : dwadzieścia dwadzieścia [pl]
 • การออกเสียง : 300 300 [it]
 • การออกเสียง : cztery cztery [pl]
 • การออกเสียง : sześć sześć [pl]
 • การออกเสียง : xi xi [pt]
 • การออกเสียง : dwa dwa [pl]
 • การออกเสียง : osiemnaście osiemnaście [pl]
 • การออกเสียง : jedno jedno [pl]
 • การออกเสียง : stu stu [cs]
 • การออกเสียง : 1 (einn) 1 (einn) [is]
 • การออกเสียง : wiele wiele [pl]
 • การออกเสียง : trochę trochę [pl]
 • การออกเสียง : 1894 1894 [en]
 • การออกเสียง : IX IX [pl]
 • การออกเสียง : XIX XIX [pl]
 • การออกเสียง : VII VII [pl]
 • การออกเสียง : obie obie [pl]
 • การออกเสียง : obu obu [pl]
 • การออกเสียง : paręset paręset [pl]
 • การออกเสียง : dwu dwu [pl]
 • การออกเสียง : wielu wielu [pl]
 • การออกเสียง : do pięciorga dzieci do pięciorga dzieci [pl]
 • การออกเสียง : trzecie trzecie [pl]
 • การออกเสียง : 1879 1879 [it]
 • การออกเสียง : XII XII [pl]
 • การออกเสียง : siódmej siódmej [pl]
 • การออกเสียง : trzysta trzysta [pl]
 • การออกเสียง : jednego jednego [pl]
 • การออกเสียง : trzy czwarte trzy czwarte [pl]
 • การออกเสียง : XIII XIII [pl]
 • การออกเสียง : dwie dwie [pl]
 • การออกเสียง : 3 (þrír) 3 (þrír) [is]
 • การออกเสียง : dwaj dwaj [pl]
 • การออกเสียง : kilku kilku [pl]
 • การออกเสียง : drugie drugie [pl]
 • การออกเสียง : siódmą siódmą [pl]
 • การออกเสียง : niewiele niewiele [pl]
 • การออกเสียง : tylu tylu [pl]
 • การออกเสียง : pięćdziesięciu pięćdziesięciu [pl]
 • การออกเสียง : czterystu czterystu [pl]
 • การออกเสียง : ósmego ósmego [pl]
 • การออกเสียง : tysięcy tysięcy [pl]
 • การออกเสียง : kilkorgu kilkorgu [pl]
 • การออกเสียง : siódmego siódmego [pl]
 • การออกเสียง : pięciu pięciu [pl]
 • การออกเสียง : dwójko dwójko [pl]
 • การออกเสียง : dwiema dwiema [pl]
 • การออกเสียง : siedmiu siedmiu [pl]
 • การออกเสียง : dwojgu dwojgu [pl]
 • การออกเสียง : dziewięćdziesięciu dziewięćdziesięciu [pl]
 • การออกเสียง : niewielu niewielu [pl]
 • การออกเสียง : obydwóm obydwóm [pl]
 • การออกเสียง : sześciu sześciu [pl]
 • การออกเสียง : dwadzieściorga dwadzieściorga [pl]
 • การออกเสียง : dwustu dwustu [pl]
 • การออกเสียง : dwudziestu dwudziestu [pl]
 • การออกเสียง : trójkę trójkę [pl]
 • บันทึกการออกเสียง : жвах жвах [abq] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : жвежв жвежв [abq] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : жвиз жвиз [abq] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : жвипщ жвипщ [abq] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : жвиц жвиц [abq] รอการออกเสียง