หมวดหมู่:

liczba

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงliczba

 • การออกเสียง : 13
  13 [ru]
 • การออกเสียง : 14
  14 [fr]
 • การออกเสียง : 19
  19 [fa]
 • การออกเสียง : 12
  12 [hy]
 • การออกเสียง : 10
  10 [en]
 • การออกเสียง : 15
  15 [ru]
 • การออกเสียง : 18
  18 [en]
 • การออกเสียง : 7
  7 [en]
 • การออกเสียง : 17
  17 [en]
 • การออกเสียง : 40
  40 [en]
 • การออกเสียง : jeden
  jeden [de]
 • การออกเสียง : 27
  27 [ru]
 • การออกเสียง : 25
  25 [it]
 • การออกเสียง : 2001
  2001 [en]
 • การออกเสียง : 23
  23 [en]
 • การออกเสียง : 1986
  1986 [cs]
 • การออกเสียง : 1996
  1996 [fr]
 • การออกเสียง : 120
  120 [en]
 • การออกเสียง : 2002
  2002 [eo]
 • การออกเสียง : pięćdziesiąt
  pięćdziesiąt [pl]
 • การออกเสียง : 37
  37 [en]
 • การออกเสียง : 55
  55 [fr]
 • การออกเสียง : dziesięć
  dziesięć [pl]
 • การออกเสียง : siedem
  siedem [pl]
 • การออกเสียง : sześć
  sześć [pl]
 • การออกเสียง : 32
  32 [fa]
 • การออกเสียง : liczebnościowo
  liczebnościowo [pl]
 • การออกเสียง : 1200
  1200 [en]
 • การออกเสียง : 1988
  1988 [es]
 • การออกเสียง : 34
  34 [fr]
 • การออกเสียง : 36
  36 [fr]
 • การออกเสียง : trzydzieści
  trzydzieści [pl]
 • การออกเสียง : xi
  xi [pt]
 • การออกเสียง : 39
  39 [fr]
 • การออกเสียง : jedenaście
  jedenaście [pl]
 • การออกเสียง : 100 000
  100 000 [pl]
 • การออกเสียง : 49
  49 [fr]
 • การออกเสียง : trzynaście
  trzynaście [pl]
 • การออกเสียง : 1625
  1625 [cs]
 • การออกเสียง : 1966
  1966 [fr]
 • การออกเสียง : 79
  79 [uz]
 • การออกเสียง : dwanaście
  dwanaście [pl]
 • การออกเสียง : pięćdziesiąt tysięcy
  pięćdziesiąt tysięcy [pl]
 • การออกเสียง : 1879
  1879 [it]
 • การออกเสียง : pięć tysięcy
  pięć tysięcy [pl]
 • การออกเสียง : biliard
  biliard [lmo]
 • การออกเสียง : 11 jedenaście
  11 jedenaście [pl]
 • การออกเสียง : stu
  stu [scn]
 • การออกเสียง : 1894
  1894 [en]
 • การออกเสียง : mln
  mln [pl]
 • การออกเสียง : IX
  IX [pl]
 • การออกเสียง : 12 (dwanaście)
  12 (dwanaście) [pl]
 • การออกเสียง : 26 ( dwadzieścia sześć )
  26 ( dwadzieścia sześć ) [pl]
 • การออกเสียง : 21 (dwadzieścia jeden)
  21 (dwadzieścia jeden) [pl]
 • การออกเสียง : przeczytać
  przeczytać [pl]
 • การออกเสียง : XIII
  XIII [pl]
 • การออกเสียง : 143
  143 [az]
 • การออกเสียง : dwadzieścia trzy
  dwadzieścia trzy [pl]
 • การออกเสียง : dziesiątka
  dziesiątka [pl]
 • การออกเสียง : wykalkulowana
  wykalkulowana [pl]
 • การออกเสียง : divpadsmit
  divpadsmit [lv]
 • การออกเสียง : XII
  XII [pl]
 • การออกเสียง : liczba zespolona
  liczba zespolona [pl]
 • การออกเสียง : niewiadoma
  niewiadoma [pl]
 • การออกเสียง : 30 (trzydzieści)
  30 (trzydzieści) [pl]
 • การออกเสียง : liczba mnoga
  liczba mnoga [pl]
 • การออกเสียง : rzymska
  rzymska [pl]
 • การออกเสียง : liczby
  liczby [pl]
 • การออกเสียง : 10 000 000 000
  10 000 000 000 [yue]
 • การออกเสียง : 22 (dwadzieścia dwa)
  22 (dwadzieścia dwa) [pl]
 • การออกเสียง : liczebny
  liczebny [pl]
 • การออกเสียง : liczba kardynalna
  liczba kardynalna [pl]
 • การออกเสียง : tryliard
  tryliard [pl]
 • การออกเสียง : liczbowo
  liczbowo [pl]
 • การออกเสียง : 27 ( dwadzieścia siedem )
  27 ( dwadzieścia siedem ) [pl]
 • การออกเสียง : 20 (dwadzieścia)
  20 (dwadzieścia) [pl]
 • การออกเสียง : liczbę
  liczbę [pl]
 • การออกเสียง : 3500
  3500 [fr]
 • การออกเสียง : bilion
  bilion [ro]
 • การออกเสียง : feralna
  feralna [pl]
 • การออกเสียง : trylion
  trylion [pl]
 • การออกเสียง : losowa
  losowa [pl]
 • การออกเสียง : liczb
  liczb [pl]
 • การออกเสียง : szóstka
  szóstka [pl]
 • การออกเสียง : niepodzielna
  niepodzielna [pl]
 • การออกเสียง : dwunastka
  dwunastka [pl]
 • การออกเสียง : liczba naturalna
  liczba naturalna [pl]
 • การออกเสียง : poprzednia
  poprzednia [pl]
 • การออกเสียง : liczba całkowita
  liczba całkowita [pl]
 • การออกเสียง : rosnąca
  rosnąca [pl]
 • การออกเสียง : dwadzieścia pięć
  dwadzieścia pięć [pl]
 • การออกเสียง : trzydzieści trzy
  trzydzieści trzy [pl]
 • การออกเสียง : cała
  cała [pl]
 • การออกเสียง : dwadzieścia sześć
  dwadzieścia sześć [pl]
 • การออกเสียง : liczba wymierna
  liczba wymierna [pl]
 • การออกเสียง : dwadzieścia dziewięć
  dwadzieścia dziewięć [pl]
 • การออกเสียง : 16 (szesnaście)
  16 (szesnaście) [pl]
 • การออกเสียง : jednym
  jednym [pl]
 • การออกเสียง : liczba porządkowa
  liczba porządkowa [pl]
 • การออกเสียง : dopuszczalna
  dopuszczalna [pl]