หมวดหมู่:

liczba

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงliczba

 • การออกเสียง : 13 13 [ru]
 • การออกเสียง : 14 14 [fr]
 • การออกเสียง : 19 19 [fa]
 • การออกเสียง : 12 12 [hy]
 • การออกเสียง : 10 10 [en]
 • การออกเสียง : 15 15 [ru]
 • การออกเสียง : 7 7 [en]
 • การออกเสียง : 18 18 [fa]
 • การออกเสียง : 17 17 [en]
 • การออกเสียง : 40 40 [en]
 • การออกเสียง : 27 27 [ru]
 • การออกเสียง : jeden jeden [de]
 • การออกเสียง : 25 25 [it]
 • การออกเสียง : 23 23 [en]
 • การออกเสียง : 1986 1986 [cs]
 • การออกเสียง : 2001 2001 [en]
 • การออกเสียง : 1996 1996 [fr]
 • การออกเสียง : 120 120 [en]
 • การออกเสียง : 2002 2002 [eo]
 • การออกเสียง : pięćdziesiąt pięćdziesiąt [pl]
 • การออกเสียง : 37 37 [en]
 • การออกเสียง : 55 55 [fr]
 • การออกเสียง : liczebnościowo liczebnościowo [pl]
 • การออกเสียง : 32 32 [fa]
 • การออกเสียง : siedem siedem [pl]
 • การออกเสียง : dziesięć dziesięć [pl]
 • การออกเสียง : sześć sześć [pl]
 • การออกเสียง : 1988 1988 [es]
 • การออกเสียง : 36 36 [fr]
 • การออกเสียง : 34 34 [fr]
 • การออกเสียง : 1200 1200 [en]
 • การออกเสียง : 39 39 [fr]
 • การออกเสียง : trzydzieści trzydzieści [pl]
 • การออกเสียง : xi xi [pt]
 • การออกเสียง : 100 000 100 000 [pl]
 • การออกเสียง : 49 49 [fr]
 • การออกเสียง : 1625 1625 [cs]
 • การออกเสียง : jedenaście jedenaście [pl]
 • การออกเสียง : 1966 1966 [fr]
 • การออกเสียง : 79 79 [uz]
 • การออกเสียง : trzynaście trzynaście [pl]
 • การออกเสียง : dwanaście dwanaście [pl]
 • การออกเสียง : pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt tysięcy [pl]
 • การออกเสียง : biliard biliard [lmo]
 • การออกเสียง : 1879 1879 [it]
 • การออกเสียง : 11 jedenaście 11 jedenaście [pl]
 • การออกเสียง : stu stu [cs]
 • การออกเสียง : pięć tysięcy pięć tysięcy [pl]
 • การออกเสียง : 1894 1894 [en]
 • การออกเสียง : mln mln [pl]
 • การออกเสียง : 12 (dwanaście) 12 (dwanaście) [pl]
 • การออกเสียง : IX IX [pl]
 • การออกเสียง : 26 ( dwadzieścia sześć ) 26 ( dwadzieścia sześć ) [pl]
 • การออกเสียง : 21 (dwadzieścia jeden) 21 (dwadzieścia jeden) [pl]
 • การออกเสียง : XIII XIII [pl]
 • การออกเสียง : 143 143 [az]
 • การออกเสียง : dwadzieścia trzy dwadzieścia trzy [pl]
 • การออกเสียง : dziesiątka dziesiątka [pl]
 • การออกเสียง : przeczytać przeczytać [pl]
 • การออกเสียง : wykalkulowana wykalkulowana [pl]
 • การออกเสียง : divpadsmit divpadsmit [lv]
 • การออกเสียง : liczba zespolona liczba zespolona [pl]
 • การออกเสียง : 30 (trzydzieści) 30 (trzydzieści) [pl]
 • การออกเสียง : rzymska rzymska [pl]
 • การออกเสียง : liczba mnoga liczba mnoga [pl]
 • การออกเสียง : XII XII [pl]
 • การออกเสียง : liczby liczby [pl]
 • การออกเสียง : liczebny liczebny [pl]
 • การออกเสียง : liczba kardynalna liczba kardynalna [pl]
 • การออกเสียง : 22 (dwadzieścia dwa) 22 (dwadzieścia dwa) [pl]
 • การออกเสียง : 10 000 000 000 10 000 000 000 [yue]
 • การออกเสียง : niewiadoma niewiadoma [pl]
 • การออกเสียง : liczbowo liczbowo [pl]
 • การออกเสียง : tryliard tryliard [pl]
 • การออกเสียง : liczbę liczbę [pl]
 • การออกเสียง : 20 (dwadzieścia) 20 (dwadzieścia) [pl]
 • การออกเสียง : 27 ( dwadzieścia siedem ) 27 ( dwadzieścia siedem ) [pl]
 • การออกเสียง : 3500 3500 [fr]
 • การออกเสียง : feralna feralna [pl]
 • การออกเสียง : bilion bilion [ro]
 • การออกเสียง : losowa losowa [pl]
 • การออกเสียง : trylion trylion [pl]
 • การออกเสียง : liczb liczb [pl]
 • การออกเสียง : szóstka szóstka [pl]
 • การออกเสียง : niepodzielna niepodzielna [pl]
 • การออกเสียง : dwunastka dwunastka [pl]
 • การออกเสียง : liczba naturalna liczba naturalna [pl]
 • การออกเสียง : poprzednia poprzednia [pl]
 • การออกเสียง : liczba całkowita liczba całkowita [pl]
 • การออกเสียง : rosnąca rosnąca [pl]
 • การออกเสียง : dwadzieścia pięć dwadzieścia pięć [pl]
 • การออกเสียง : trzydzieści trzy trzydzieści trzy [pl]
 • การออกเสียง : liczba wymierna liczba wymierna [pl]
 • การออกเสียง : cała cała [pl]
 • การออกเสียง : dwadzieścia sześć dwadzieścia sześć [pl]
 • การออกเสียง : dwadzieścia dziewięć dwadzieścia dziewięć [pl]
 • การออกเสียง : 16 (szesnaście) 16 (szesnaście) [pl]
 • การออกเสียง : jednym jednym [pl]
 • การออกเสียง : liczba porządkowa liczba porządkowa [pl]
 • การออกเสียง : dopuszczalna dopuszczalna [pl]