หมวดหมู่:

kemi

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงkemi

 • การออกเสียง : palladium palladium [en]
 • การออกเสียง : halogen halogen [en]
 • การออกเสียง : helium helium [en]
 • การออกเสียง : magnesium magnesium [en]
 • การออกเสียง : plutonium plutonium [fr]
 • การออกเสียง : indium indium [en]
 • การออกเสียง : nickel nickel [en]
 • การออกเสียง : polonium polonium [en]
 • การออกเสียง : beryllium beryllium [en]
 • การออกเสียง : strontium strontium [en]
 • การออกเสียง : iridium iridium [en]
 • การออกเสียง : gallium gallium [en]
 • การออกเสียง : germanium germanium [en]
 • การออกเสียง : francium francium [en]
 • การออกเสียง : yttrium yttrium [en]
 • การออกเสียง : proton proton [en]
 • การออกเสียง : barium barium [en]
 • การออกเสียง : kalium kalium [de]
 • การออกเสียง : rubidium rubidium [en]
 • การออกเสียง : neutron neutron [en]
 • การออกเสียง : zirkonium zirkonium [de]
 • การออกเสียง : ammoniak ammoniak [de]
 • การออกเสียง : cesium cesium [en]
 • การออกเสียง : kadmium kadmium [de]
 • การออกเสียง : litium litium [fi]
 • การออกเสียง : zink zink [de]
 • การออกเสียง : skandium skandium [fi]
 • การออกเสียง : rodium rodium [nl]
 • การออกเสียง : syre syre [no]
 • การออกเสียง : arsenik arsenik [sv]
 • การออกเสียง : tallium tallium [nl]
 • การออกเสียง : bly bly [da]
 • การออกเสียง : kobolt kobolt [sv]
 • การออกเสียง : natriumhydroxid natriumhydroxid [de]
 • การออกเสียง : ftalat ftalat [da]
 • การออกเสียง : vismut vismut [sv]
 • การออกเสียง : tenn tenn [br]
 • การออกเสียง : reaktionsformel reaktionsformel [sv]
 • การออกเสียง : kisel kisel [sv]
 • การออกเสียง : xantat xantat [sv]
 • การออกเสียง : teknetium teknetium [fi]
 • การออกเสียง : basisk basisk [sv]
 • การออกเสียง : periodiska systemet periodiska systemet [sv]
 • การออกเสียง : excitera excitera [sv]
 • การออกเสียง : icke-metall icke-metall [sv]
 • การออกเสียง : alkalimetall alkalimetall [de]
 • การออกเสียง : metallbindning metallbindning [sv]
 • การออกเสียง : Alkan Alkan [de]
 • การออกเสียง : salpetersyra salpetersyra [sv]
 • การออกเสียง : lantanoid lantanoid [sv]
 • การออกเสียง : vanadin vanadin [sv]
 • การออกเสียง : anjon anjon [sv]
 • การออกเสียง : nukleon nukleon [sv]
 • การออกเสียง : zirkoniumdioxid zirkoniumdioxid [sv]
 • การออกเสียง : polyetylen polyetylen [sv]
 • การออกเสียง : vätebindning vätebindning [sv]
 • การออกเสียง : atomnummer atomnummer [sv]
 • การออกเสียง : dipol-dipolbindning dipol-dipolbindning [sv]
 • การออกเสียง : alkalisk alkalisk [sv]
 • การออกเสียง : kemisk bindning kemisk bindning [sv]
 • การออกเสียง : övergångsmetall övergångsmetall [sv]
 • การออกเสียง : ättiksyra ättiksyra [sv]
 • การออกเสียง : kemisk reaktion kemisk reaktion [sv]
 • การออกเสียง : katod katod [sv]
 • การออกเสียง : syreatom syreatom [sv]
 • การออกเสียง : molybden molybden [cs]
 • การออกเสียง : kvicksilver kvicksilver [sv]
 • การออกเสียง : polyetyl polyetyl [sv]
 • การออกเสียง : atomkärna atomkärna [sv]
 • การออกเสียง : jon (laddad partikel) jon (laddad partikel) [sv]
 • การออกเสียง : petrokemisk petrokemisk [sv]
 • การออกเสียง : valenselektron valenselektron [sv]
 • การออกเสียง : katjon katjon [sv]
 • การออกเสียง : svavelsyra svavelsyra [sv]
 • การออกเสียง : saltsyra saltsyra [sv]
 • การออกเสียง : aktinoid aktinoid [sv]
 • การออกเสียง : xantin xantin [sv]
 • การออกเสียง : rutenium rutenium [fi]
 • การออกเสียง : petrokemi petrokemi [sv]
 • การออกเสียง : kovalent bindning kovalent bindning [sv]
 • การออกเสียง : jonbindning jonbindning [sv]
 • การออกเสียง : Avogadros tal Avogadros tal [sv]
 • การออกเสียง : entropi entropi [sv]
 • การออกเสียง : halvmetall halvmetall [sv]
 • การออกเสียง : molekyl molekyl [sv]
 • การออกเสียง : ädelgas ädelgas [sv]
 • การออกเสียง : trotyl trotyl [pl]
 • การออกเสียง : alkalisk jordartsmetall alkalisk jordartsmetall [sv]
 • การออกเสียง : elementarpartikel elementarpartikel [sv]
 • การออกเสียง : långkedjig långkedjig [sv]
 • การออกเสียง : anod anod [sv]
 • การออกเสียง : atommassenheten atommassenheten [sv]
 • การออกเสียง : väteatom väteatom [sv]
 • การออกเสียง : grundämne grundämne [sv]
 • การออกเสียง : elektronmoln elektronmoln [sv]
 • การออกเสียง : tiocyanat tiocyanat [sv]
 • การออกเสียง : hydrokinon hydrokinon [sv]
 • การออกเสียง : fenylalanin fenylalanin [sv]
 • การออกเสียง : tujon tujon [pl]
 • การออกเสียง : hydrolys hydrolys [sv]