หมวดหมู่:

industry

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงindustry

 • การออกเสียง : pollution pollution [en]
 • การออกเสียง : baroque baroque [en]
 • การออกเสียง : Lublin Lublin [pl]
 • การออกเสียง : research and development research and development [en]
 • การออกเสียง : porte-conteneurs porte-conteneurs [fr]
 • การออกเสียง : Science Museum Science Museum [en]
 • การออกเสียง : communications communications [en]
 • การออกเสียง : entreprise entreprise [fr]
 • การออกเสียง : Industrial Revolution Industrial Revolution [en]
 • การออกเสียง : tenter tenter [fr]
 • การออกเสียง : The Great Exhibition The Great Exhibition [en]
 • การออกเสียง : Christine Lagarde Christine Lagarde [fr]
 • การออกเสียง : contingent contingent [en]
 • การออกเสียง : corrugate corrugate [en]
 • การออกเสียง : tetrahydrofuran tetrahydrofuran [en]
 • การออกเสียง : Museum of Science and Industry Museum of Science and Industry [en]
 • การออกเสียง : petrochemicals petrochemicals [en]
 • การออกเสียง : Mercury Prize Mercury Prize [en]
 • การออกเสียง : Institut français du pétrole Institut français du pétrole [fr]
 • การออกเสียง : crankshaft crankshaft [en]
 • การออกเสียง : automate automate [en]
 • การออกเสียง : American Petroleum Institute American Petroleum Institute [en]
 • การออกเสียง : pharma pharma [en]
 • การออกเสียง : Butcher's Hall Butcher's Hall [en]
 • การออกเสียง : le Bureau Véritas le Bureau Véritas [fr]
 • การออกเสียง : CAC 40 CAC 40 [fr]
 • การออกเสียง : millstone millstone [en]
 • การออกเสียง : déchets déchets [fr]
 • การออกเสียง : фармацевтика фармацевтика [tt]
 • การออกเสียง : Exxon Valdez Exxon Valdez [fr]
 • การออกเสียง : крекинг крекинг [ru]
 • การออกเสียง : environnemental environnemental [fr]
 • การออกเสียง : flotter flotter [fr]
 • การออกเสียง : responsabilité responsabilité [fr]
 • การออกเสียง : impact sur l'environnement impact sur l'environnement [fr]
 • การออกเสียง : débat débat [fr]
 • การออกเสียง : Amoco Cadiz Amoco Cadiz [en]
 • การออกเสียง : pollution marine pollution marine [fr]
 • การออกเสียง : BTP BTP [fr]
 • การออกเสียง : manœuvre manœuvre [fr]
 • การออกเสียง : le Rail le Rail [fr]
 • การออกเสียง : capitalisme capitalisme [fr]
 • การออกเสียง : sanayi sanayi [tr]
 • การออกเสียง : ligne d'arbres ligne d'arbres [fr]
 • การออกเสียง : processors processors [en]
 • การออกเสียง : marée noire marée noire [fr]
 • การออกเสียง : fuel lourd fuel lourd [fr]
 • การออกเสียง : courir sur son erre courir sur son erre [fr]
 • การออกเสียง : rémunérer rémunérer [fr]
 • การออกเสียง : non-manœuvrant non-manœuvrant [fr]
 • การออกเสียง : perte de conteneur perte de conteneur [fr]
 • การออกเสียง : dégazage sauvage dégazage sauvage [fr]
 • การออกเสียง : perdre son chargement perdre son chargement [fr]
 • การออกเสียง : les Verts les Verts [fr]
 • การออกเสียง : stratège stratège [fr]
 • การออกเสียง : opérationnel opérationnel [fr]
 • การออกเสียง : normes de sécurité normes de sécurité [fr]
 • การออกเสียง : мембраналы мембраналы [tt]
 • การออกเสียง : malveillance malveillance [fr]
 • การออกเสียง : chaine alimentaire chaine alimentaire [fr]
 • การออกเสียง : Νικόλαος Στουρνάρας Νικόλαος Στουρνάρας [el]
 • การออกเสียง : crédibilité crédibilité [fr]
 • การออกเสียง : Abeille-Flandre Abeille-Flandre [fr]
 • การออกเสียง : stratégique stratégique [fr]
 • การออกเสียง : Ipex Ipex [en]
 • การออกเสียง : Torrey Canyon Torrey Canyon [fr]
 • การออกเสียง : National Railway Museum National Railway Museum [en]
 • การออกเสียง : appareil à gouverner appareil à gouverner [fr]
 • การออกเสียง : Memotec Memotec [en]
 • การออกเสียง : déballastage déballastage [fr]
 • การออกเสียง : avarie de machine avarie de machine [fr]
 • การออกเสียง : Henri Proglio Henri Proglio [fr]
 • การออกเสียง : тахогенератор тахогенератор [ru]
 • การออกเสียง : le Lloyd's le Lloyd's [fr]
 • การออกเสียง : supply-side supply-side [en]
 • การออกเสียง : pointage radar pointage radar [fr]
 • การออกเสียง : chimiquier chimiquier [fr]
 • การออกเสียง : cargo mixte cargo mixte [fr]
 • การออกเสียง : accident majeur accident majeur [fr]
 • การออกเสียง : substance dangereuse substance dangereuse [fr]
 • การออกเสียง : navires vétustes navires vétustes [fr]
 • การออกเสียง : конструкцияләү конструкцияләү [tt]
 • การออกเสียง : contingence contingence [fr]
 • การออกเสียง : well-head well-head [en]
 • การออกเสียง : tablero de mandos tablero de mandos [es]
 • การออกเสียง : Ro-ro Ro-ro [fr]
 • การออกเสียง : грейфер грейфер [ru]
 • การออกเสียง : anhydryt anhydryt [pl]
 • การออกเสียง : Inviron Inviron [en]
 • การออกเสียง : lutte antipollution lutte antipollution [fr]
 • การออกเสียง : avarie de barre avarie de barre [fr]
 • การออกเสียง : chargement en pontée chargement en pontée [fr]
 • การออกเสียง : catastrophe industrielle catastrophe industrielle [fr]
 • การออกเสียง : Martin Hirsch Martin Hirsch [fr]
 • การออกเสียง : haringkaken haringkaken [nl]
 • การออกเสียง : visite de contrôle visite de contrôle [fr]
 • การออกเสียง : navire pétrolier navire pétrolier [fr]
 • การออกเสียง : mazouter mazouter [fr]
 • การออกเสียง : VÖEST VÖEST [de]
 • การออกเสียง : пеногаситель пеногаситель [ru]