หมวดหมู่:

household items

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhousehold items

 • การออกเสียง : WC WC [fr]
 • การออกเสียง : jendela jendela [ms]
 • การออกเสียง : meja meja [sv]
 • การออกเสียง : langit-langit langit-langit [ind]
 • การออกเสียง : dapur dapur [ind]
 • การออกเสียง : shower curtain shower curtain [en]
 • การออกเสียง : sabun sabun [tr]
 • การออกเสียง : lantai lantai [ind]
 • การออกเสียง : rumah rumah [ind]
 • การออกเสียง : kaca kaca [ind]
 • การออกเสียง : odol odol [eu]
 • การออกเสียง : Taman Taman [en]
 • การออกเสียง : basah basah [ms]
 • การออกเสียง : atap atap [ind]
 • การออกเสียง : kursi kursi [ind]
 • การออกเสียง : halaman halaman [tl]
 • การออกเสียง : pintu pintu [ms]
 • การออกเสียง : pohon pohon [ind]
 • การออกเสียง : sampo sampo [fi]
 • การออกเสียง : handuk handuk [ind]
 • การออกเสียง : lantai keramik lantai keramik [ind]
 • การออกเสียง : ᑲᐛᐛᐸᑕᑭᓄᐅᒡ ᒥᓯᓇᐃᑭᓐ ᑲᐛᐛᐸᑕᑭᓄᐅᒡ ᒥᓯᓇᐃᑭᓐ [nsk]
 • การออกเสียง : uap uap [ind]
 • การออกเสียง : kamar mandi kamar mandi [ind]
 • การออกเสียง : lantai teraso lantai teraso [ind]
 • การออกเสียง : karpet karpet [ind]
 • การออกเสียง : lantai marmer lantai marmer [ind]
 • การออกเสียง : sponsje sponsje [nl]
 • การออกเสียง : garasi garasi [ind]
 • การออกเสียง : ventilasi ventilasi [ind]
 • การออกเสียง : pisau cukur pisau cukur [ind]
 • การออกเสียง : ᑲᓯᓂᑭᓐ ᐎᔭᑭᓇ ᑲᓯᓂᑭᓐ ᐎᔭᑭᓇ [nsk]
 • การออกเสียง : سَرَوتا سَرَوتا [ur]
 • การออกเสียง : keset keset [ind]
 • การออกเสียง : dinding dinding [ind]
 • การออกเสียง : cermin cermin [ind]
 • การออกเสียง : ruang makan ruang makan [ind]
 • การออกเสียง : jamban jamban [ind]
 • การออกเสียง : sikat gigi sikat gigi [ind]
 • การออกเสียง : ᑲᑕᑈᔅᑦ ᑲᑕᑈᔅᑦ [nsk]
 • การออกเสียง : semak semak [ind]
 • การออกเสียง : ruang keluarga ruang keluarga [ind]
 • การออกเสียง : ᑲᒥᔅᑯᑎᑕᒐᐱᔨᒡ ᑲᒥᔅᑯᑎᑕᒐᐱᔨᒡ [nsk]
 • การออกเสียง : ᑲᐸᔅᑕᐱᔨᒡ ᑲᐸᔅᑕᐱᔨᒡ [nsk]
 • การออกเสียง : ᑲᒋᔅᑕᐸᐅᒋᒂᓄᐅᒡ ᑲᒋᔅᑕᐸᐅᒋᒂᓄᐅᒡ [nsk]
 • การออกเสียง : ᑲᒋᓯᑭᓄᐅᒡ ᒥᒋᒻ ᑲᒋᓯᑭᓄᐅᒡ ᒥᒋᒻ [nsk]
 • การออกเสียง : kloset kloset [ind]
 • การออกเสียง : broyeur broyeur [fr]
 • การออกเสียง : kebun kebun [ind]
 • การออกเสียง : ruang tamu ruang tamu [ind]
 • การออกเสียง : kamar tidur kamar tidur [ind]
 • การออกเสียง : ᑲᒋᓏᒡ ᑕᑎᐳᐛᑭᓐ ᑲᒋᓏᒡ ᑕᑎᐳᐛᑭᓐ [nsk]
 • การออกเสียง : becek becek [ind]
 • การออกเสียง : loteng loteng [ind]
 • การออกเสียง : استری استری [ur]
 • การออกเสียง : Ritsche Ritsche [sli]
 • การออกเสียง : واشنگ مشین واشنگ مشین [ur]
 • การออกเสียง : bak mandi bak mandi [ind]
 • บันทึกการออกเสียง : ᐊᑯᐛᑲᐃᑭᓐ ᐊᑯᐛᑲᐃᑭᓐ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᐊᔅᒋᐧᒄ ᐊᔅᒋᐧᒄ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᑲᐱᑕᐱᑕᑭᓄᐅᒡ ᑲᐱᑕᐱᑕᑭᓄᐅᒡ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᑲᓯᑐᓇᐅᓐ ᑲᓯᑐᓇᐅᓐ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᒋᒥᓴᐅᓐ ᒋᒥᓴᐅᓐ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᒥᒋᓱᐛᑭᓇᑎᒄ ᒥᒋᓱᐛᑭᓇᑎᒄ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᒪᑐᐛᓇ ᒪᑐᐛᓇ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᐊᑯᓂᑭᓐᒡ ᐊᑯᓂᑭᓐᒡ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᐊᔅᒋᔅᑯᐛᑭᓐ ᐊᔅᒋᔅᑯᐛᑭᓐ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᑲᐱᑕᓱᓇᓄᐅᒡ ᒥᐅᑦ ᑲᐱᑕᓱᓇᓄᐅᒡ ᒥᐅᑦ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᑲᓯᒂᐅᓂᔅ ᑲᓯᒂᐅᓂᔅ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᒋᓯᔭᐱᑕᐅᓱᓐ ᒋᓯᔭᐱᑕᐅᓱᓐ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᒥᒋᓱᐛᑭᓐ ᐱᒍᐎᔭᓐ ᒥᒋᓱᐛᑭᓐ ᐱᒍᐎᔭᓐ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᒪᒂᐃᑭᓐ ᒪᒂᐃᑭᓐ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᐊᔅᐱᐳᐅᓐ ᐊᔅᐱᐳᐅᓐ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᑭᔅᒋᒂᓱᒥᐅᑦ ᑭᔅᒋᒂᓱᒥᐅᑦ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᑲᐱᒧᑕᐛᑲᓄᐅᔅᒡ ᑲᐱᒧᑕᐛᑲᓄᐅᔅᒡ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᑲᒋᔅᑕᐳᒋᔭᑭᓇᐱᔨᒡ ᑲᒋᔅᑕᐳᒋᔭᑭᓇᐱᔨᒡ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᑲᓯᒂᐅᓐ ᑲᓯᒂᐅᓐ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᒋᓴᐱᔅᒐᐛᓐ ᒋᓴᐱᔅᒐᐛᓐ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᒥᒐᐳᔅᒋᐧᒄ ᒥᒐᐳᔅᒋᐧᒄ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᓂᑭᒧᒥᓯᓇᐃᑭᓐ ᓂᑭᒧᒥᓯᓇᐃᑭᓐ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᐊᔅᐱᓯᒋᒪᐛᓐ ᐊᔅᐱᓯᒋᒪᐛᓐ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᑲᐃᑕᐃᒐᐱᔨᒡ ᑲᐃᑕᐃᒐᐱᔨᒡ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᑲᐸᐃᑯᓯᓇᓄᐅᒡ ᓂᐸᐅᓐ ᑲᐸᐃᑯᓯᓇᓄᐅᒡ ᓂᐸᐅᓐ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᒋᔅᑕᐃᒥᒋᓱᐛᑭᓐ ᒋᔅᑕᐃᒥᒋᓱᐛᑭᓐ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᒥᓂᒂᑭᓐ ᒥᓂᒂᑭᓐ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᐊᔅᐱᓯᒧᓐ ᐊᔅᐱᓯᒧᓐ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᑲᐃᑕᑭᔅᑕᒡ ᑲᐃᑕᑭᔅᑕᒡ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᑲᐸᒥᔅᑲᓄᐅᒡ ᒥᐅᑦ ᑲᐸᒥᔅᑲᓄᐅᒡ ᒥᐅᑦ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᑲᒋᔅᑕᐸᐎᓱᓇᓄᐅᒡ ᑲᒋᔅᑕᐸᐎᓱᓇᓄᐅᒡ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᑲᔪᑎᓂᐱᔨᒡ ᑲᔪᑎᓂᐱᔨᒡ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᒥᐅᑦ ᒥᐅᑦ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᒥᓯᓇᐃᑭᓇᒋᐤ ᑲᓯᓂᑭᓐ ᒥᓯᓇᐃᑭᓇᒋᐤ ᑲᓯᓂᑭᓐ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᐊᔅᑎᒥᑎᒡ ᑲᐊᑯᑕᒡ ᐊᔅᑎᒥᑎᒡ ᑲᐊᑯᑕᒡ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᑲᐅᑕᐃᒐᐱᔨᒡ ᑲᐅᑕᐃᒐᐱᔨᒡ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᒂᔅᒂᐱᔪᐛᑭᓇᔅ ᒂᔅᒂᐱᔪᐛᑭᓇᔅ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᒥᑦ ᒥᑦ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᒧᐧᑯᑕᑭᓐ ᒧᐧᑯᑕᑭᓐ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᐊᑐᒋᐸᓐ ᐊᑐᒋᐸᓐ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᐊᔅᒂᓯᒧᓇᒋᓐ ᐊᔅᒂᓯᒧᓇᒋᓐ [nsk] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : ᑲᓂᓱᑯᑕᒋ ᓂᐸᐅᓇ ᑲᓂᓱᑯᑕᒋ ᓂᐸᐅᓇ [nsk] รอการออกเสียง