หมวดหมู่:

hormone

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงhormone

 • การออกเสียง : Insulin Insulin [de]
 • การออกเสียง : erythropoietin erythropoietin [en]
 • การออกเสียง : dihydrotestosterone dihydrotestosterone [en]
 • การออกเสียง : vasopressin vasopressin [en]
 • การออกเสียง : triiodothyronine triiodothyronine [en]
 • การออกเสียง : oestrogen oestrogen [en]
 • การออกเสียง : ghrelin ghrelin [en]
 • การออกเสียง : somatostatin somatostatin [en]
 • การออกเสียง : melatonin melatonin [en]
 • การออกเสียง : prolactin prolactin [en]
 • การออกเสียง : leptin leptin [en]
 • การออกเสียง : HRT HRT [en]
 • การออกเสียง : thrombin thrombin [en]
 • การออกเสียง : thyroxine thyroxine [en]
 • การออกเสียง : progesterone progesterone [it]
 • การออกเสียง : dehydroepiandrosterone dehydroepiandrosterone [en]
 • การออกเสียง : estrogeen estrogeen [nl]
 • การออกเสียง : luteinization luteinization [en]
 • การออกเสียง : progestin progestin [en]
 • การออกเสียง : secretin secretin [en]
 • การออกเสียง : ジベレリン ジベレリン [ja]
 • การออกเสียง : xénoestrogène xénoestrogène [fr]
 • การออกเสียง : leptine leptine [nl]
 • การออกเสียง : ghréline ghréline [fr]
 • การออกเสียง : Florigen Florigen [de]
 • การออกเสียง : xenoestrogen xenoestrogen [en]
 • การออกเสียง : osteocalcin osteocalcin [en]
 • การออกเสียง : sécrétine sécrétine [fr]
 • การออกเสียง : alloprégnanolone alloprégnanolone [fr]
 • การออกเสียง : androstanediol androstanediol [en]