หมวดหมู่:

heteronyms

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงheteronyms

 • การออกเสียง : desert desert [en]
 • การออกเสียง : appropriate appropriate [en]
 • การออกเสียง : bow bow [en]
 • การออกเสียง : viola viola [it]
 • การออกเสียง : buffet (food) buffet (food) [en]
 • การออกเสียง : sewer sewer [en]
 • การออกเสียง : promenade promenade [en]
 • การออกเสียง : contract contract [en]
 • การออกเสียง : canton canton [en]
 • การออกเสียง : produce (noun) produce (noun) [en]
 • การออกเสียง : entrance (noun) entrance (noun) [en]
 • การออกเสียง : wind (2 pronunciations) wind (2 pronunciations) [en]
 • การออกเสียง : project (noun) project (noun) [en]
 • การออกเสียง : read (past participle) read (past participle) [en]
 • การออกเสียง : wound (past participle) wound (past participle) [en]
 • การออกเสียง : bass (music) bass (music) [en]
 • การออกเสียง : crooked (adjective) crooked (adjective) [en]
 • การออกเสียง : produce (verb) produce (verb) [en]
 • การออกเสียง : overall overall [en]
 • การออกเสียง : attribute attribute [en]
 • การออกเสียง : dove (noun) dove (noun) [en]
 • การออกเสียง : consummate (verb) consummate (verb) [en]
 • การออกเสียง : conflict conflict [en]
 • การออกเสียง : wound (noun, verb infinitive) wound (noun, verb infinitive) [en]
 • การออกเสียง : present (verb) present (verb) [en]
 • การออกเสียง : wind (verb) wind (verb) [en]
 • การออกเสียง : wind (noun) wind (noun) [en]
 • การออกเสียง : record (noun) record (noun) [en]
 • การออกเสียง : console (noun) console (noun) [en]
 • การออกเสียง : conflict (verb) conflict (verb) [en]
 • การออกเสียง : refuse (verb) refuse (verb) [en]
 • การออกเสียง : concert (verb) concert (verb) [en]
 • การออกเสียง : intrigue intrigue [en]
 • การออกเสียง : console (verb) console (verb) [en]
 • การออกเสียง : dogged dogged [en]
 • การออกเสียง : dogged (adjective) dogged (adjective) [en]
 • การออกเสียง : present (noun, adjective) present (noun, adjective) [en]
 • การออกเสียง : lead (verb) lead (verb) [en]
 • การออกเสียง : live (verb) live (verb) [en]
 • การออกเสียง : number (noun) number (noun) [en]
 • การออกเสียง : escort escort [en]
 • การออกเสียง : concert (noun) concert (noun) [en]
 • การออกเสียง : contract (noun) contract (noun) [en]
 • การออกเสียง : use (noun) use (noun) [en]
 • การออกเสียง : sow (verb) sow (verb) [en]
 • การออกเสียง : use (verb) use (verb) [en]
 • การออกเสียง : project (verb) project (verb) [en]
 • การออกเสียง : record (verb) record (verb) [en]
 • การออกเสียง : entrance (verb) entrance (verb) [en]
 • การออกเสียง : bass (fish) bass (fish) [en]
 • การออกเสียง : tear (verb) tear (verb) [en]
 • การออกเสียง : axes (plural of axis) axes (plural of axis) [en]
 • การออกเสียง : does (verb) does (verb) [en]
 • การออกเสียง : house (verb) house (verb) [en]
 • การออกเสียง : live (adjective) live (adjective) [en]
 • การออกเสียง : surveys surveys [en]
 • การออกเสียง : desert (noun) desert (noun) [en]
 • การออกเสียง : does (plural noun) does (plural noun) [en]
 • การออกเสียง : Polish (adjective) Polish (adjective) [en]
 • การออกเสียง : insert insert [en]
 • การออกเสียง : dogged (past participle) dogged (past participle) [en]
 • การออกเสียง : close (adjective) close (adjective) [en]
 • การออกเสียง : incense (noun) incense (noun) [en]
 • การออกเสียง : rerun rerun [en]
 • การออกเสียง : tear (noun) tear (noun) [en]
 • การออกเสียง : ragged (adjective) ragged (adjective) [en]
 • การออกเสียง : sow (noun) sow (noun) [en]
 • การออกเสียง : buffet (verb) buffet (verb) [en]
 • การออกเสียง : underuse underuse [en]
 • การออกเสียง : axes (plural of ax/axe) axes (plural of ax/axe) [en]
 • การออกเสียง : polish (noun, verb) polish (noun, verb) [en]
 • การออกเสียง : desert (verb) desert (verb) [en]
 • การออกเสียง : dove (verb past tense) dove (verb past tense) [en]
 • การออกเสียง : slaver slaver [en]
 • การออกเสียง : contract (verb) contract (verb) [en]
 • การออกเสียง : furrier furrier [en]
 • การออกเสียง : moped (verb) moped (verb) [en]
 • การออกเสียง : confines (noun) confines (noun) [en]
 • การออกเสียง : predate predate [en]
 • การออกเสียง : confines (verb) confines (verb) [en]
 • การออกเสียง : crooked (past participle) crooked (past participle) [en]
 • การออกเสียง : remit (noun) remit (noun) [en]
 • การออกเสียง : close (verb) close (verb) [en]
 • การออกเสียง : minute (noun) minute (noun) [en]
 • การออกเสียง : transport (verb) transport (verb) [en]
 • การออกเสียง : putting (participle of putt) putting (participle of putt) [en]
 • การออกเสียง : ragged (past participle) ragged (past participle) [en]
 • การออกเสียง : moped (noun) moped (noun) [en]
 • การออกเสียง : incense (verb) incense (verb) [en]
 • การออกเสียง : converse (noun) converse (noun) [en]
 • การออกเสียง : number (comparative) number (comparative) [en]