หมวดหมู่:

grundtal

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgrundtal

 • การออกเสียง : sju sju [sv]
 • การออกเสียง : 16 - dezesseis 16 - dezesseis [pt]
 • การออกเสียง : 90 - noventa 90 - noventa [pt]
 • การออกเสียง : tjugosju tjugosju [sv]
 • การออกเสียง : 60 - sessenta 60 - sessenta [pt]
 • การออกเสียง : 0 - zero 0 - zero [pt]
 • การออกเสียง : 80 - oitenta 80 - oitenta [pt]
 • การออกเสียง : 14 - quatorze 14 - quatorze [pt]
 • การออกเสียง : tio tio [eo]
 • การออกเสียง : 13 - treze 13 - treze [pt]
 • การออกเสียง : 9 - nove 9 - nove [pt]
 • การออกเสียง : två två [sv]
 • การออกเสียง : tjugo tjugo [sv]
 • การออกเสียง : 15 - quinze 15 - quinze [pt]
 • การออกเสียง : fyra fyra [sv]
 • การออกเสียง : tolv tolv [no]
 • การออกเสียง : fem fem [da]
 • การออกเสียง : tjugoett tjugoett [sv]
 • การออกเสียง : fyrtio fyrtio [sv]
 • การออกเสียง : sjutton sjutton [sv]
 • การออกเสียง : 50 - cinquenta 50 - cinquenta [pt]
 • การออกเสียง : Elva Elva [et]
 • การออกเสียง : ett ett [sv]
 • การออกเสียง : 11 - onze 11 - onze [pt]
 • การออกเสียง : 40 - quarenta 40 - quarenta [pt]
 • การออกเสียง : nio nio [sv]
 • การออกเสียง : fjorton fjorton [sv]
 • การออกเสียง : sjuttio sjuttio [sv]
 • การออกเสียง : 20 - vinte 20 - vinte [pt]
 • การออกเสียง : åtta åtta [sv]
 • การออกเสียง : arton arton [sv]
 • การออกเสียง : trettio trettio [sv]
 • การออกเสียง : nittio nittio [sv]
 • การออกเสียง : 18 - dezoito 18 - dezoito [pt]
 • การออกเสียง : tusen tusen [no]
 • การออกเสียง : tretton tretton [sv]
 • การออกเสียง : tjugotvå tjugotvå [sv]
 • การออกเสียง : tjugoåtta tjugoåtta [sv]
 • การออกเสียง : sexton sexton [en]
 • การออกเสียง : tjugonio tjugonio [sv]
 • การออกเสียง : tjugoen tjugoen [sv]
 • การออกเสียง : miljon miljon [sv]
 • การออกเสียง : tjugofyra tjugofyra [sv]
 • การออกเสียง : femton femton [sv]
 • การออกเสียง : 30 - trinta 30 - trinta [pt]
 • การออกเสียง : en miljon en miljon [sv]
 • การออกเสียง : femtio femtio [sv]
 • การออกเสียง : hundra hundra [sv]
 • การออกเสียง : åttio åttio [sv]
 • การออกเสียง : nitton nitton [sv]
 • การออกเสียง : tvåhundra tvåhundra [sv]
 • การออกเสียง : sextio sextio [sv]
 • การออกเสียง : noll noll [sv]
 • การออกเสียง : 17 - dezessete 17 - dezessete [pt]
 • การออกเสียง : tjugofem tjugofem [sv]
 • การออกเสียง : sétima sétima [pt]
 • การออกเสียง : en biljon (10^12) en biljon (10^12) [sv]
 • การออกเสียง : en miljard (10^9) en miljard (10^9) [sv]
 • การออกเสียง : en biljard (10^15) en biljard (10^15) [sv]
 • การออกเสียง : två miljoner två miljoner [sv]
 • การออกเสียง : triljon (10^18) triljon (10^18) [sv]
 • การออกเสียง : en kvadriljon (10^24) en kvadriljon (10^24) [sv]
 • การออกเสียง : 200 - duzentos 200 - duzentos [pt]
 • การออกเสียง : en triljon (10^18) en triljon (10^18) [sv]
 • การออกเสียง : trehundra trehundra [sv]
 • การออกเสียง : 10 000 10 000 [sv]
 • การออกเสียง : ettusen ettusen [sv]
 • การออกเสียง : tjugotre tjugotre [sv]
 • การออกเสียง : kvadriljon (10^24) kvadriljon (10^24) [sv]
 • การออกเสียง : 19 - dezenove 19 - dezenove [pt]
 • การออกเสียง : 300 - trezentos 300 - trezentos [pt]
 • การออกเสียง : tiotusen tiotusen [sv]
 • การออกเสียง : biljon (10^12) biljon (10^12) [sv]
 • การออกเสียง : en triljard (10^21) en triljard (10^21) [sv]
 • การออกเสียง : 10 000 000 10 000 000 [sv]
 • การออกเสียง : 1 000 000 1 000 000 [sv]
 • การออกเสียง : tjugosex tjugosex [sv]
 • การออกเสียง : miljard (10^9) miljard (10^9) [sv]
 • การออกเสียง : biljard (10^15) biljard (10^15) [sv]
 • การออกเสียง : etthundra etthundra [sv]
 • การออกเสียง : hundratusen hundratusen [sv]
 • การออกเสียง : etthundratusen etthundratusen [sv]
 • การออกเสียง : triljard (10^21) triljard (10^21) [sv]