หมวดหมู่:

grundtal

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgrundtal

 • การออกเสียง : sju
  sju [sv]
 • การออกเสียง : 16 - dezesseis
  16 - dezesseis [pt]
 • การออกเสียง : 90 - noventa
  90 - noventa [pt]
 • การออกเสียง : tjugosju
  tjugosju [sv]
 • การออกเสียง : 60 - sessenta
  60 - sessenta [pt]
 • การออกเสียง : 0 - zero
  0 - zero [pt]
 • การออกเสียง : 80 - oitenta
  80 - oitenta [pt]
 • การออกเสียง : 14 - quatorze
  14 - quatorze [pt]
 • การออกเสียง : tio
  tio [eo]
 • การออกเสียง : 13 - treze
  13 - treze [pt]
 • การออกเสียง : 9 - nove
  9 - nove [pt]
 • การออกเสียง : två
  två [sv]
 • การออกเสียง : tjugo
  tjugo [sv]
 • การออกเสียง : fyra
  fyra [sv]
 • การออกเสียง : 15 - quinze
  15 - quinze [pt]
 • การออกเสียง : tolv
  tolv [no]
 • การออกเสียง : fem
  fem [da]
 • การออกเสียง : fyrtio
  fyrtio [sv]
 • การออกเสียง : tjugoett
  tjugoett [sv]
 • การออกเสียง : sjutton
  sjutton [sv]
 • การออกเสียง : 50 - cinquenta
  50 - cinquenta [pt]
 • การออกเสียง : Elva
  Elva [et]
 • การออกเสียง : ett
  ett [sv]
 • การออกเสียง : 11 - onze
  11 - onze [pt]
 • การออกเสียง : 40 - quarenta
  40 - quarenta [pt]
 • การออกเสียง : nio
  nio [sv]
 • การออกเสียง : fjorton
  fjorton [sv]
 • การออกเสียง : sjuttio
  sjuttio [sv]
 • การออกเสียง : 20 - vinte
  20 - vinte [pt]
 • การออกเสียง : åtta
  åtta [sv]
 • การออกเสียง : trettio
  trettio [sv]
 • การออกเสียง : arton
  arton [sv]
 • การออกเสียง : nittio
  nittio [sv]
 • การออกเสียง : 18 - dezoito
  18 - dezoito [pt]
 • การออกเสียง : tusen
  tusen [no]
 • การออกเสียง : tretton
  tretton [sv]
 • การออกเสียง : tjugotvå
  tjugotvå [sv]
 • การออกเสียง : sexton
  sexton [en]
 • การออกเสียง : tjugoåtta
  tjugoåtta [sv]
 • การออกเสียง : tjugoen
  tjugoen [sv]
 • การออกเสียง : tjugonio
  tjugonio [sv]
 • การออกเสียง : miljon
  miljon [sv]
 • การออกเสียง : femton
  femton [sv]
 • การออกเสียง : tjugofyra
  tjugofyra [sv]
 • การออกเสียง : 30 - trinta
  30 - trinta [pt]
 • การออกเสียง : femtio
  femtio [sv]
 • การออกเสียง : en miljon
  en miljon [sv]
 • การออกเสียง : hundra
  hundra [sv]
 • การออกเสียง : åttio
  åttio [sv]
 • การออกเสียง : nitton
  nitton [sv]
 • การออกเสียง : tvåhundra
  tvåhundra [sv]
 • การออกเสียง : sextio
  sextio [sv]
 • การออกเสียง : noll
  noll [sv]
 • การออกเสียง : 17 - dezessete
  17 - dezessete [pt]
 • การออกเสียง : tjugofem
  tjugofem [sv]
 • การออกเสียง : sétima
  sétima [pt]
 • การออกเสียง : en miljard (10^9)
  en miljard (10^9) [sv]
 • การออกเสียง : en biljon (10^12)
  en biljon (10^12) [sv]
 • การออกเสียง : två miljoner
  två miljoner [sv]
 • การออกเสียง : en biljard (10^15)
  en biljard (10^15) [sv]
 • การออกเสียง : triljon (10^18)
  triljon (10^18) [sv]
 • การออกเสียง : en kvadriljon (10^24)
  en kvadriljon (10^24) [sv]
 • การออกเสียง : 200 - duzentos
  200 - duzentos [pt]
 • การออกเสียง : en triljon (10^18)
  en triljon (10^18) [sv]
 • การออกเสียง : trehundra
  trehundra [sv]
 • การออกเสียง : tjugotre
  tjugotre [sv]
 • การออกเสียง : 10 000
  10 000 [sv]
 • การออกเสียง : ettusen
  ettusen [sv]
 • การออกเสียง : 19 - dezenove
  19 - dezenove [pt]
 • การออกเสียง : kvadriljon (10^24)
  kvadriljon (10^24) [sv]
 • การออกเสียง : 300 - trezentos
  300 - trezentos [pt]
 • การออกเสียง : tiotusen
  tiotusen [sv]
 • การออกเสียง : 10 000 000
  10 000 000 [sv]
 • การออกเสียง : biljon (10^12)
  biljon (10^12) [sv]
 • การออกเสียง : en triljard (10^21)
  en triljard (10^21) [sv]
 • การออกเสียง : tjugosex
  tjugosex [sv]
 • การออกเสียง : 1 000 000
  1 000 000 [sv]
 • การออกเสียง : miljard (10^9)
  miljard (10^9) [sv]
 • การออกเสียง : biljard (10^15)
  biljard (10^15) [sv]
 • การออกเสียง : etthundra
  etthundra [sv]
 • การออกเสียง : hundratusen
  hundratusen [sv]
 • การออกเสียง : etthundratusen
  etthundratusen [sv]
 • การออกเสียง : triljard (10^21)
  triljard (10^21) [sv]